Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Informasjon til kommuner om Solid – grunnopplæring for nye fosterforeldre

Bufetat tilbyr grunnopplæring til fosterhjem som kommunen selv har rekruttert. Opplæringen skal gi kunnskap om og forståelse for hva et fosterhjemsoppdrag innebærer, og bidra til at fosterforeldre får de ferdighetene de trenger for å ivareta omsorgsoppgaven.

Kort om Solid

 • Opplæringen består av tre trinn som følger de sentrale fasene i fosterhjemsoppdraget: før et barn flytter inn, ved innflytting og mens barnet er boende.
 • Solid har en tilpasset opplæring for de som ønsker å bli fosterhjem for et barn i familie eller nært nettverk.
 • Solid inneholder også en vurderingsprosess. Den gir kommunene et faglig grunnlag for deres godkjenning av et fosterhjem til et konkret barn.
 • Det er fosterhjemstjenesten i Bufetat og Barne- og familieetaten i Oslo kommune som gir opplæring og vurderer nye fosterhjem.

Hvordan få tilbud?

Barnevernstjenester som selv har rekruttert fosterhjem de ønsker å gi opplæring til, kan ringe fosterhjemstjenesten i sin region eller Barne- og familieetaten i Oslo kommune.

Opplæringen er gratis.

Vi legger opp til et fleksibelt samarbeid. Det skal sikre at vurderingsprosessen blir gjennomført på en effektiv måte og samsvarer med barnevernstjenestens behov fra førvurderingen.

Solid skal styrke statlig og kommunalt arbeid med fosterhjem, slik at barn i fosterhjem får best mulig omsorg, og fosterforeldrene får de beste forutsetningene for å kunne gi den omsorgen barnet har behov for.

Barnevernstjenester som har god innsikt i Solid og vet hva som ligger i opplæringen, legger et godt grunnlag for samarbeidet med og oppfølgingen av hvert enkelt fosterhjem, og for å møte de forventningene fosterforeldrene kan ha etter å ha gjennomført Solid.

Alle som tar grunnopplæringen Solid, og ansatte i kommunalt barnevern som jobber med fosterhjemsoppfølging, får tilgang til læringsportalen.

Solid er utviklet av spisskompetansemiljøet for opplæring av fosterhjem i Bufetat. Den bygger på oppdatert kunnskap og forskning, praksis- og brukererfaring, og ny lovgivning. Opplæringen er i tråd med nasjonale faglige anbefalinger, slik det er beskrevet i forskrift om fosterhjem.

Trinn 1: Grunnopplæring og vurdering

Alle som vil bli fosterforeldre, skal gjennomføre den grunnleggende opplæringen. Det gir kommende fosterforeldrenødvendig kunnskap og innsikt i hva omsorgsoppdraget går ut på, og det skal bidra til at de selv kan vurdere om dette er noe for dem.

Dette trinnet skal også gi fosterhjemstjenesten i Bufetat eller Barne- og familieetaten i Oslo kommune grunnlag til å vurdere om deltakere er egnet til å påta seg fosterhjemsoppdraget.

Slik foregår opplæringen

Fosterforeldre som har gjennomgått førvurderingen og oppfyller grunnkravene til å bli fosterforeldre, får tilgang til læringsplattformen med e-læringsmoduler. På denne måten kan de raskt komme i gang og gjennomføre når det passer best for den enkelte. Fosterforeldre vil ha tilgang til Solid i læringsplattformen så lenge de står i oppdraget.

E-læringen følger et tilrettelagt og pedagogisk opplegg, og består av ulike moduler.
I e-læringen møter fosterforeldrene barn, andre fosterforeldre og fagfolk, gjennom tekster og filmer. De blir også kjent med noen karakterer som de følger i ulike faser og situasjoner. Disse er basert på eksempler og erfaringer fra virkeligheten. I tillegg får kommende fosterforeldre oppgaver å løse og reflektere over.

I trinn 1 er e-læringsmodulene fordelt på 5 hovedtema:

Organisering av barnevernet:

 • hvorfor barn og familier har kontakt med barnevernstjenesten
 • barnevernstjenestens ansvar og oppgaver
 • prinsippene som styrer arbeidet i barnevernstjenesten

Fosterhjemsomsorgen:

 • veien fra bekymring til fosterhjem
 • når tre parter skal være foreldre
 • barnets, foreldrenes og fosterhjemmenes rettigheter
 • barnevernstjenestens ansvar etter at barnet har flyttet til fosterhjem

Trygghet, kjærlighet og forståelse:

 • barns rett til trygghet, kjærlighet og forståelse
 • hvorfor det er viktig for barn å bli møtt med trygghet, kjærlighet og forståelse
 • hvorfor trygghet, kjærlighet og forståelse er av særlig betydning for barn som har opplevd omsorgssvikt

Medvirkning:

 • barns rett til medvirkning
 • hvorfor medvirkning er viktig
 • medvirkning i hverdagslivet

Kulturelle rettigheter:

 • hva kulturelle rettigheter er
 • hvorfor kulturelle rettigheter er viktig for barnet
 • hvordan du kan sikre at barnets kulturelle rettigheter blir ivaretatt

Identitet:

 • hva identitet er
 • hvordan identitet dannes
 • hvorfor barn i fosterhjem trenger ekstra oppfølging for å utvikle trygg identitet
 • utvikling av egen identitet

Kjønn- og seksualitetsmangfold:

 • aktuelle begrep
 • hva normer er og hvordan de påvirker oss
 • hvordan du kan være en god støtte for barn som bryter med normene

Tap og sorg:

 • hva tap og sorg er
 • hvordan barn kan reagere på tap og sorg
 • hvordan du kan møte og støtte barn som har opplevd tap

Foreldrestiler:

 • hvilken foreldrestil du har
 • hva som er en god foreldrestil
 • hvordan barn påvirkes av ulike foreldrestiler

Tilstedeværelse og positivt engasjement:

 • hva som menes med tilstedeværelse og positivt engasjement
 • hvordan du kan legge til rette for mestring og bidra til en positiv selvfølelse
 • omsorgssirkelen som verktøy for å forstå samspill

Regulering og støtte:

 • regulering og støtte
 • hvordan du kan støtte barnet

Daglige rutiner:

 • hvordan daglige rutiner bidrar til stabilitet og trygghet
 • hva som menes med gode rutiner
 • hvordan du kan etablere gode rutiner i hverdagen

Inkludering og tilhørighet:

 • hva som menes med inkludering og tilhørighet
 • hvorfor det er viktig
 • hvordan du kan legge til rette for dette

Endringer i familien:

 • praktiske endringer i familien
 • endringer i samspillet i familien
 • hvordan du kan forene din og barnets verden

Barna i familien (for de som har barn):

 • barnas nye hverdag
 • hvor barna kan få hjelp
 • hvordan du kan forberede barna

Hvordan blir det å få fostersøsken (for barna i familien):

 • hvorfor noen barn ikke kan bo hos foreldrene sine
 • hva som kan bli annerledes for deg

Egenutvikling:

 • hvordan du kan bli bedre kjent med deg selv
 • å ta vare på deg selv
 • å få hjelp og støtte

Samarbeid med barnevernstjenesten:

 • ulike roller og ulikt ansvar
 • samarbeid i praksis
 • oppfølging fra barnevernstjenesten etter at barnet har flyttet inn

Samarbeid og kontakt med familie:

 • hva som ligger til grunn for samvær
 • hvorfor kontakt og samvær er viktig for barnet
 • foreldrenes perspektiv

Samarbeid om samvær:

 • fosterforeldrenes rolle og ansvar om samvær
 • samarbeid mellom fosterhjemmet og barnevernstjenesten rundt samvær
 • barnets samvær og kontakt med andre

Samarbeid med andre instanser:

 • fosterhjemmets samarbeid med ulike instanser og tjenester
 • din rolle i oppfølgning og samarbeid med barnehage og skole
 • hvordan du kan følge opp barnets helse

Det fosterforeldre lærer i e-læringen, blir fulgt opp i gruppesamlinger og samtaler. I gruppesamlingene får fosterforeldrene dele og drøfte spørsmål og tanker med andre deltakere.

Det er opplæringsansvarlige i fosterhjemstjenesten i Bufetat eller Barne- og familieetaten i Oslo kommune som inviterer til samlingene.

I Solid er det utviklet en ny vurderingsprosess som er en de av opplæringen.

Under grunnopplæringen deltar kommende fosterforeldre på tre vurderingsmøter. Disse er viktige både for fosterforeldres egen vurdering av seg selv, og for Bufetat eller Oslo kommune sin vurdering av dem som fosterforeldre.

Målsettingen med vurderingsprosessen er å sikre at vi anbefaler kommunene egnede fosterhjem som forstår oppdraget de tar på seg og er godt rustet til å gi barna god omsorg over tid.

Trinn 2: opplæring ved innflytting

Dette trinnet skal bidra til at fosterforeldrene er godt forberedt til å ta imot et konkret barn. De skal få kunnskap og verktøy til å håndtere den første fasen etter at et barn har flyttet inn, og til å ha et godt samarbeid med sin barnevernstjeneste.

Trinn 2 er under utvikling. Tilbud om opplæring kommer våren 2024.

Trinn 3: etter at barnet har fyttet inn

Dette trinnet skal gi fosterforeldre ferdigheter til å ivareta barnet og hjelpe dem til å stå i oppdraget over tid. De skal lære å utnytte egen kunnskap og erfaringer i oppdraget, og utvikle ny forståelse og nye ferdigheter til å ivareta barnet.

Trinn 3 er under utvikling. Tilbud om opplæring kommer våren 2024.

Webinar om Solid