Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet

Fra Deltasenterets mandat gitt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:

Mål

Hovedmålet til Deltasenteret er å bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan ta del i samfunnet på linje med andre. Visjonen er deltakelse og tilgjengelighet for alle. Deltasenteret skal gjennom sitt arbeid bidra til regjeringens målsettinger om økt tilgjengelighet og universell utforming.

Deltasenterets arbeid er basert på at universell utforming, tilrettelegging, teknologi og hjelpemidler sammen bidrar til økt deltakelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Medvirkning er et overordnet prinsipp og en arbeidsmetode ved Deltasenteret.

Deltasenterets virksomhet skal først og fremst komme personer med nedsatt funksjonsevne til gode og omfatter alle sentrale livsarenaer. Deltasenteret skal ha kunnskap om teknologi, produkter og utstyr som bidrar til inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. Deltasenteret skal bidra til at ulike tiltak og tjenester sees i et helhetlig perspektiv.

Mandatet angir, sammen med årlig tildelingsbrev, mål, rammer og føringer for senterets virksomhet.

Deltasenterets roller og funksjoner

Deltasenteret skal på et faglig selvstendig grunnlag:

  • Identifisere funksjonshemmende barrierer og vise hvordan disse kan reduseres eller fjernes
  • Hindre at nye barrierer oppstår
  • Utvikle kunnskap om og være rådgiver på god tilgjengelighet
  • Være pådriver i samhandling med ansvarlige myndigheter
  • Synliggjøre behov for tverrfaglig innsats
  • Etablere og bidra i faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt

Deltasenteret skal drive utviklingsarbeid som grunnlag for rådgivning og informasjon. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å samle og videreformidle kunnskap om hva som hemmer og hva som fremmer tilgjengelighet og deltakelse. Deltasenteret skal ha en grunnbemanning på 9 årsverk. Senteret skal ha bred tverrfaglig kompetanse. Arbeidet er basert på at en ikke overtar, men bistår sektoransvarlige og andre aktører i deres arbeid for å fremme god tilgjengelighet og helhetlige løsninger. Det skal skrives en årlig rapport om senterets arbeid.

Deltasenteret skal ha rollen som pådriver, rådgiver, kunnskapsutvikler og bidragsyter:

  • Pådriver: Være pådriver for regjeringens mål for tilgjengelighet og universell utforming. Senteret skal bruke erfaring, forskning og prosjekter slik at det stimulerer andre til innsats og endring
  • Rådgiver: Senteret skal gi råd i forhold til den kunnskap senteret og de ansatte har og formidle gode eksempler og prosjekter som har generert kunnskap. Senteret kan også gi råd om hvor relevant kunnskap finnes
  • Kunnskapsutvikler: Senteret skal bidra til å utvide kunnskapsgrunnlaget for universell utforming og etablere nettverk. Senteret kan peke på behov for mer kunnskap og initiere kunnskapsutvikling og forskning. Senteret kan selv være med å fremskaffe denne kunnskapen
  • Bidragsyter: Senteret skal bistå med veiledning, råd, gode eksempler eller dokumentert kunnskap. Senteret må påregne oppgaver fra departementet i forbindelse med gjennomføringen av regjeringens politikk knyttet til økt tilgjengelighet og universell utforming

Deltasenteret skal samarbeide med departementene og forvaltningen på alle nivåer, fagmiljøer, forskningsmiljøer, næringsliv og brukerorganisasjoner. Det er et mål for senterets arbeid at det oppfattes støttende for aktørene. Et annet mål er å formidle resultater slik at en påvirker myndigheter og beslutningstakere til å endre praksis der det er nødvendig. I et bredt samarbeid med relevante miljøer vil Deltasenteret arbeide for et samfunn som i så stor grad som mulig integrerer prinsippene om universell utforming og brukskvalitet i utforming av omgivelser og produkter.

Deltasenteret er organisert som en seksjon i Likestillingsavdelingen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Åse Kari Haugeto
Åse Kari Haugeto
Leder Deltasenteret

Tlf: 466 15 071
Publisert 05. mars 2015.
Oppdatert 27. juli 2016.