Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Byggfagleg nettverk for universell utforming

Nettverket koordinerer offentleg innsats i arbeidet for eit universelt utforma samfunn når det gjeld bygg- og arkitektur.

Deltakarar

Det er hovudsakleg aktørar på direktoratsnivå som deltek:

  • Direktorat for byggkvalitet
  • Statsbygg
  • Husbanken
  • Vegdirektoratet
  • Riksantikvaren
  • Likestillings- og diskrimineringsombodet
  • Valdirektoratet
  • Bufdir

Andre aktørar kan bli invitert inn i nettverket om det trengs, enten permanent eller knytt til spesifikke fagdiskusjonar. Helsedirektoratet sitt engasjement for folkehelse og by- og stadutvikling, eller Forsvarsbygg sitt arbeid med vern i eksisterande bygg er døme på «gjester» med problemstillingar som kan bli tverrfagleg drøfta i nettverket.

Formål

Den overordna målsettinga med nettverket er å sikre at offentleg statleg innsats i arbeidet med universell utforming blir samordna på tvers av sektorar. Det skal og sikre mest mogleg effektivt samarbeid, og at arbeidet held høg kvalitet.

Formålet er å ha ein fagleg møteplass kor direktorata som arbeider med betre tilgjenge og universell utforming av bygg og uteområde kan halde kvarandre oppdaterte. I tillegg skal det sikre kunnskapsbasert fagleg utveksling om status og utvikling på deira område.

Møte

Arbeidsforma for nettverket er å arrangere årlege møte kor statlege initiativ, eller andre problemstillingar knytt til universell utforming blir presentert og drøfta.

Neste samling er 12. juni 2024
Tema for samlinga er Korleis kan vi arbeide godt med universell utforming lokalt?

Opptak fra tidligare møter

Sjå opptak på Vimeo frå samlinga 24. mai 2023: utandørs møteplassar og arenaer for aktivitet

Kontakt

Inger-Marie Hølmebakk, seniorrådgivar
E-post: inger-marie.holmebakk@bufdir.no
Tlf: 994 43 675

Bufdir har sekretariatsfunksjon for nettverket.