Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Byggfagleg nettverk for universell utforming

Nettverket koordinerer offentleg innsats i arbeidet for eit universelt utforma samfunn når det gjeld bygg- og arkitektur.

Deltakarar

Det er hovudsakleg aktørar på direktoratsnivå som deltek:

  • Direktorat for byggkvalitet
  • Statsbygg
  • Husbanken
  • Vegdirektoratet
  • Riksantikvaren
  • Likestillings- og diskrimineringsombodet
  • Valdirektoratet
  • Bufdir

Andre aktørar kan bli invitert inn i nettverket om det trengs, enten permanent eller knytt til spesifikke fagdiskusjonar. Helsedirektoratet sitt engasjement for folkehelse og by- og stadutvikling, eller Forsvarsbygg sitt arbeid med vern i eksisterande bygg er døme på «gjester» med problemstillingar som kan bli tverrfagleg drøfta i nettverket.

Formål

Den overordna målsettinga med nettverket er å sikre at offentleg statleg innsats i arbeidet med universell utforming blir samordna på tvers av sektorar, mest mogleg effektivt, og held høg kvalitet.

Formålet er å ha ein fagleg møteplass kor direktorata som arbeider med betre tilgjenge og universell utforming av bygg og uteområde kan halde kvarandre oppdaterte, og sikre kunnskapsbasert fagleg utveksling om status og utvikling på deira område.

Møte

Arbeidsforma for nettverket er å arrangere halvårlege møte kor statlege initiativ, eller andre problemstillingar knytt til universell utforming blir presentert og drøfta.

Samling 24. mai 2023

Tema fra samlinga var utandørs møteplassar og arenaer for aktivitet.

Sjå opptak på Vimeo

Kontakt

Inger-Marie Hølmebakk, seniorrådgivar
E-post: inger-marie.holmebakk@bufdir.no
Tlf: 994 43 675

Bufdir har sekretariatsfunksjon for nettverket.