Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hørselsvennlig miljø - en veileder

Alle mennesker nyter godt av hørselsvennlige miljøer. Vi har alle opplevd lokaler hvor det er vanskelig å høre hva som blir sagt, og i noen lokaler føles det som om støyen overdøver alt som blir sagt. Mennesker med nedsatt hørsel oppleves dette enda sterkere og gir dem ofte store utfordringer i det offentlige rom. Kontorer, butikker, hoteller, møterom og kinoer er eksempler. Et godt lydmiljø for en person med nedsatt hørsel vil også være et fantastisk miljø for alle!

Denne guiden omtaler prinsipper for lydoverføring og gir eksempler på hvordan produkter kan kombineres for å skape et godt kommunikasjonsmiljø for personer med nedsatt hørsel.

Innledningsvis vil vi også nevne noen viktige karakteristika ved vår hørsel, og vi vil kort nevne andre elementer som inngår i det å skape et helhetlig, hørselsvennlig miljø. Hovedfokus i denne veilederen er imidlertid tekniske løsninger.

I tillegg til god akustikk er riktig valg av teknisk løsning viktig for å sikre optimal taleforståelse. Ulike lokaler og bruksområder vil spille inn ved valg av denne løsningen. Direktelyd, tale overført direkte til øret, gir den beste taleoppfattelsen. Nærfeltlyd er høyttalerlyd på kort avstand og kan være et alternativ der hvor direktelyd ikke er mulig, men vil gi vesentlig redusert

gevinst sammenlignet med direktelyd. Lydanlegg og lydutjevningsanlegg, høyttalerlyd på avstand, bidrar til å øke taleoppfattelsen for normalthørende, men er ikke egnet alene som tilrettelegging for personer med nedsatt hørsel. For å sikre et optimalt lydmiljø for alle kombinerer man derfor direktelyd, høyttalerlyd og spesielt god akustikk. (HLF anbefaler tiltak på flere nivå: 1) Mic + høyttaler, 2) Lydutjevningsanlegg, 3) Teleslynge.)

Målgruppe for denne veilederen er leverandører av tjenester i private og offentlige virksomheter.

Med hjelpemidler menes tilleggsutstyr til høreapparat eller utstyr som kan brukes uten høreapparat.

Vår hørsel
Universell utforming og tilrettelegging
Godt lys
Støydempende tiltak
Organisering/møblering
Hørsel – hvem gjør hva?

 

Sist faglig oppdatert 15. mars 2017

Akustikk handler om lydlære og er et vidtspennende fagfelt. I alminnelighet forbindes begrepet akustikk om lydforhold i lukkede rom av alle størrelser og fasonger. Denne grenen av lydlæren er kjent som romakustikk.

Romakustikk hører inn under bygningsakustikk, som omfatter lyd- og svingningsoverføring gjennom bærende konstruksjoner i bygninger, også mellom naborom, gjennom vinduer og gulv.

God og dårlig akustikk
Etterklang
Etterklangstid
Støy
Prosjektering av akustikk i nybygg
Sist faglig oppdatert 15. mars 2017

Ulike lokaler krever forskjellig utstyr for å få et hørselsvennlig miljø.

Inngangsparti, skranke, resepsjon og liknende
En-til-en-samtaler
Små og store møterom
Klasserom
Store saler/idrettshaller
Bibliotek
Museer og utstillinger
Hotellrom
Kirker
Flyplasser og togstasjoner
Sist faglig oppdatert 15. mars 2017
Digitale løsninger
Trådløs lydoverføring
Lyttesystem med radio‐overføring (FM‐systemer)
Lyttesystem med overføring ved infrarødt lys
Teleslynger
Høyttalersystem (lydutjevning)
Nærfeltsystem (personlig lydforsterker)
Samtaleforsterkere
Stemmeforsterkere
Mikrofoner
Varslingssystemer
Sist faglig oppdatert 15. mars 2017

Matrisen  viser over oversikt over ulike typer hørselsteknisk utstyr og gir en indikasjon av hvilke hjelpemidler egner som seg i ulike situasjoner. 

Inngangsparti, skranke, resepsjon o.l.:

 • Teleslynge
 • Mikrofon
 • Skrankeslynge
 • Høyttalersystem


Én-til-én samtaler:

 • Samtaleforsterker


Små og store møterom:

 • Teleslynge
 • Høyttalersystem
 • Nærfeltsystem
 • Mikrofonsystem
 • Lyttesystem (IR)
 • Lyttesystem (FM/Digital)
 • Stemmeforsterker


Klasserom:

 • Teleslynge
 • Høyttalersystem
 • Nærfeltsystem
 • Mikrofonsystem
 • Stemmeforsterker
 • Lyttesystem (FM/Digital)


Store saler / idrettshaller:

 • Teleslynge
 • Mikrofon
 • Høyttalersystem


Bibliotek:

 • Teleslynge
 • Mikrofon
 • Høyttalersystem

Rettsaler:

 • Lyttesystem (FM/Digital)


Kino og teater:

 • Teleslynge
 • Mikrofon
 • Lyttesystem (IR)
 • Lyttesystem (FM/Digital)

Museer og utstillinger:

 • Lyttesystem (FM/Digital)

Restauranter og kafeer:

 • Teleslynge
 • Skrankeslynge
 • Mikrofon
 • Høyttalersystem
 • Samtaleforsterker

Barnehager:

 • Teleslynge
 • Mikrofon
 • Høyttalersystem
 • Stemmeforsterker
 • Lyttesystem (FM/Digital)


Kirker:

 • Teleslynge
 • Mikrofon
 • Høyttalersystem
 • Lyttesystem (FM/Digital)


Flyplasser og togstasjoner:

 • Teleslynge
 • Mikrofon
 • Skrankeslynge
 • Høyttalersystem

 

Sist faglig oppdatert 15. mars 2017

Denne veilederen gir en generell beskrivelse av teknologi, funksjonalitet og bruksegenskaper for produktene. Det kan være forskjeller mellom utstyr fra ulike leverandører, som ikke omtales her.

Spør fagfolk om råd før utstyr anskaffes for å sikre løsninger som tilfredsstiller brukernes behov. Oppgitt kostnadsnivå på produktene kan variere, og må kun benyttes som en indikasjon.

Teksten til denne veilederen er utviklet av SINTEF Digital, avdeling helse på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Arbeidet ble avsluttet 15. januar 2019.

Vi takker følgende personer som har stilt kunnskap til rådighet under kunnskapsinnhentingen:

 • Cantec AS v/ produktsjef Erik Henie
 • GN Resound v/ produktsjef Trond Fjeld
 • HLF v/ Marte Oppedal Vale, interessepolitisk rådgiver
 • NAV v/ Hogne Petersen, seniorrådgiver anskaffelsesseksjonen
 • NAV Hjelpemiddelsentraler v/ Inger-Lise Berg, HMS Rådgivning i Østfold og Monica Gamlem Myklebust, HMS Rådgivning i Møre og Romsdal
 • NTNU, Audiologi v/ Arne Vik, universitetslektor
 • Phonak v/ Kjetil Teigen, Key Account Manager og Andreas Tegeman, audiograf.
 • SINTEF Digital, Akustikk og SINTEF Byggforsk: Foredrag om skolesystemer ved Johan Hammarström, AB Transistor, Trondheim
 • Trondheim kommune v/ Solveig Dale, rådgiver universell utforming.
 • Vestfold Audio AS v/ produktsjef Tor Gunnar Johnsen og daglig leder Alf Einar Løberg

Litteratur som har vært benyttet under kunnskapsinnhentingen:

 • Direktoratet for byggkvalitet (2017), Byggteknisk forskrift (TEK17) https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/
 • Gustafsson, Arne (2009). Att höra i skolan – om hörteknik i undervisningen, Stockholm, Edita.
 • HLF (2012, 2018). HLFs tilgjengelighetsguide - Hvordan skape et tilgjengelig samfunn for hørselshemmede, https://www.hlf.no/globalassets/dokumenter/dette-jobber-vi-med/hlf-tilgjengelighetsguide-2018.pdf
 • Standard Norge (2012) NS-EN 8175:2012 - Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper
 • Vik, Arne og Lello, Eline (2012). Høyttaleranlegg i klasserom og akustisk mønsterklasserom. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Program for Audiografutdanningen.
Sist faglig oppdatert 15. mars 2017

Hvis du vil ha mer informasjon om spesifikke temaer, så kan disse informasjonskilder være aktuelle:

 • Kunnskapsbanken: Generell informasjon om tilrettelegging ved funksjonshemming og universell utforming. Kunnskapsbanken har også et arkiv med artikler om hørsel. Disse artiklene omhandler blant annet bakgrunnsstøy, tips for skoler og hvordan kommunisere med hørselshemmede.
 • Informasjon om forskjellige typer sansetap med fokus på mestring, mest for personer med nedsatt hørsel: statped.no
 • HLFs tilgjengelighetsguide - Hvordan skape et tilgjengelig samfunn for hørselshemmede
 • Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

For ansatte ved barnehager og skoler:

Sist faglig oppdatert 15. mars 2017