Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Akuttarbeid i barnevernstjenesten – kunnskapsbasert retningslinje

Barnevernstjenestens akuttarbeid er mer enn det som skjer i en akuttsituasjon. Denne retningslinjen skal også være en støtte til det akuttrelaterte arbeidet som gjøres før og etter at barnevernstjenesten har måttet håndtere en situasjon som er akutt. Retningslinjen omfatter alle situasjoner som faller inn under kapittel 4 i barnevernsloven. Den gjelder for alle barn som oppholder seg i Norge, i tråd med bestemmelsene i barnevernsloven § 1-2.

Formålet med retningslinjen, er å gi barnevernstjenesten et verktøy for alle faser av akuttarbeidet. Målet er god kvalitet, å styrke rettssikkerheten for barn og foreldre, og å sikre likeverdige tjenester.

Les mer om bruksområde, målgruppe og definisjoner
Rettslige rammer

Krav

Dette er et krav basert på lov og forskrift, eller det er så klart faglig forankret at det er uforsvarlig å ikke følge dette.

Barnevernstjenesten må ha kunnskap, ferdigheter og rutiner for å håndtere alle fasene av akuttarbeid. Barnevernstjenestens leder må ha oversikt over tjenestens samlede kunnskap, ferdigheter og rutiner, og sørge for å utvikle og opprettholde dette, slik at de ansatte kan håndtere og mestre akuttsituasjoner.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Kompetanse
Øvelse
Rutiner
Kontakt med sentralmyndigheten i Bufdir
Begrunnelse

Krav

Dette er et krav basert på lov og forskrift, eller det er så klart faglig forankret at det er uforsvarlig å ikke følge dette.

Barnevernstjenesten må innhente informasjon som kan belyse om en meldt situasjon er akutt.

På bakgrunn av denne informasjonen må barneverntjenesten vurdere graden av risiko for barnet, for å avgjøre hvor alvorlig situasjonen er, og hvordan barnets behov for beskyttelse blir ivaretatt.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Vurdere alvorlighetsgrad (er situasjonen akutt?)
Fremgangsmåte for informasjonsinnhenting
Nødvendig informasjon for å vurdere om situasjonen er akutt
Fra hvem skal informasjonen hentes?
Informasjon som grunnlag for igangsetting av tiltak
Begrunnelse

Krav

Dette er et krav basert på lov og forskrift, eller det er så klart faglig forankret at det er uforsvarlig å ikke følge dette.

Barnevernstjenesten skal samhandle med relevante instanser i alle fasene av akuttarbeidet. Barnevernstjenesten bør så langt det er mulig involvere de instansene som kan bidra til en forsvarlig helhetsvurdering av barnets situasjon. Barnevernstjenesten bør også vurdere hvilke instanser som kan bidra til å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre barnet på en skånsom måte.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Samhandling med andre instanser kan bidra til en mer helhetlig bistand i de ulike fasene av akuttarbeid, og til at barn og foreldre slipper å gi den samme informasjonen gjentatte ganger. Se definisjonen av de ulike fasene av akuttarbeid i introduksjonen til denne retningslinjen.

Hvis barnet har tilknytning til flere land, er det viktig å samhandle med sentralmyndigheten i Bufdir.

Se alle gjeldende veilederne, retningslinjene og rundskrivene som omhandler barnevernstjenestens samhandling med andre aktører.

Forberedende fase
I akuttsituasjonen
Oppfølgende fase
Begrunnelse

Krav

Dette er et krav basert på lov og forskrift, eller det er så klart faglig forankret at det er uforsvarlig å ikke følge dette.

Barnevernstjenesten skal ivareta det enkelte barnet, ut ifra barnets behov, i alle fasene av akuttarbeidet. Barnevernstjenestens skal foreta en helhetsvurdering av hvordan barnet kan sikres og ivaretas i alle fasene. Akuttarbeidet skal være minst mulig belastende for barnet.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Barnet har rett til å bli møtt med respekt, ro og trygghet. Du som saksbehandler bør derfor vise empati, ta barnets perspektiv og være undrende og nysgjerrig på barnets opplevelse og fortelling om egen situasjon.

Bruk tolk hvis barnet trenger det, dette gjelder i alle fasene av akuttarbeidet. Se også ivaretakelse av etnisk, språklig, kulturell og religiøs bakgrunn.

Forberedende fase
I akuttsituasjonen
Oppfølgende fase
Begrunnelse

Krav

Dette er et krav basert på lov og forskrift, eller det er så klart faglig forankret at det er uforsvarlig å ikke følge dette.

Barnevernstjenesten skal gi barnet mulighet til å medvirke i sin egen sak i alle fasene av akuttarbeidet. Dette betyr at barnet skal få mulighet til å uttale seg om sin egen situasjon, og hvilke tanker det har om mulige løsninger.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Vurder hvordan barnet kan medvirke, ut ifra den kjennskapen barnevernstjenesten har om barnet og barnets behov. Viktige momenter til vurderingen, kan være:

 • Barnets alder og modenhet
 • Språk
 • Barnets kognitive ressurser, som blant annet kan være påvirket av:
  • sorg- og krisereaksjoner
  • lojalitetskonflikt
  • om barnet selv er melder
  • om barnet kan være utsatt for trusler
 • Funksjonsnedsettelser, eksempelvis:
  • autismespekterforstyrrelser/nevrologiske sykdommer
  • psykisk sykdom

Barnets rett til medvirkning må ikke gå på bekostning av behovet for trygghet og beskyttelse. Hvis barnet er i akutt fare, må behovet for trygghet og beskyttelse ha prioritet.

Begrunn og dokumenter dersom barnet ikke har fått muligheten til å medvirke. Det samme gjelder dersom barnet ikke ønsker å benytte seg av sin rett til å medvirke, og hvordan dette i så fall blir uttrykt.

La barnet bli ivaretatt av en person det allerede har en relasjon til når det er mulig. Dette kan skape trygghet, som igjen kan bidra til muligheten for reell medvirkning.

Ta stilling til om det er forhold ved eller rundt barnet som kan gjøre det vanskelig for barnet å medvirke.

Barnets forståelse av den akutte situasjonen
Deltakelse i møter
Samtaler med barnet (enesamtaler)
Støtte fra en voksen barnet har tillit til
Dokumentasjon av barnets synspunkter
Begrunnelse

Krav

Dette er et krav basert på lov og forskrift, eller det er så klart faglig forankret at det er uforsvarlig å ikke følge dette.

Barnevernstjenesten skal så langt det er mulig ivareta foreldrene og aktivt involvere dem i alle fasene av akuttarbeidet.

Barnevernstjenesten må møte foreldrene med respekt og anerkjenne deres følelsesmessige reaksjoner.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Barnevernstjenesten må møte foreldrene med respekt, og behandle dem på en anerkjennende og hensynsfull måte. Barnevernstjenesten må ikke være enige med foreldre, men skal vise respekt for deres synspunkter og behov. Så langt som mulig skal barnevernstjenesten legge til rette for god dialog med foreldrene.

Når barn har tilknytning til andre land har de rett til å ha med en representant fra sin utenriksstasjon dersom de ønsker det. Dette gjelder i alle barnevernssaker der foreldre har utenlandsk statsborgerskap, men spesielt i saker som gjelder akuttarbeid. Det er viktig at barnevernstjenesten opplyser foreldrene om denne rettigheten.

Et unntak fra denne retten: Saker der det er mistanke om at barn og unge er utsatt for vold og overgrep, se Politi og barnevern – nasjonale retningslinjer for samhandling

Forberedende fase
I akuttsituasjonen
Oppfølgende fase
Begrunnelse

Krav

Dette er et krav basert på lov og forskrift, eller det er så klart faglig forankret at det er uforsvarlig å ikke følge dette.

Barnevernstjenesten skal vektlegge barnets og familiens etniske, språklige, kulturelle og religiøse bakgrunn i alle fasene av akuttarbeidet. For å sikre at rettighetene til barnet og familien blir ivaretatt er det viktig å undersøke om familien har behov for tilrettelegging for å kunne forstå, medvirke og være involvert i situasjonen.

Forberedende fase
I akuttsituasjonen
Oppfølgende fase
Menneskehandel
Samiske barn og familier
Språklig bakgrunn og behov for tolk
Begrunnelse

Krav

Dette er et krav basert på lov og forskrift, eller det er så klart faglig forankret at det er uforsvarlig å ikke følge dette.

Barnevernstjenesten skal kartlegge barnets og familiens nettverk. Nettverket bør involveres der det er mulig og til barnets beste, i alle fasene av akuttarbeidet. Med nettverk mener vi her barnets utvidede familie, andre personer som har betydning for barnet og andre i det nære nettverket.

Barnevernstjenesten bør samarbeide med nettverket for å identifisere ressurser og mulige løsninger for barnet. Dette kan bidra til å dempe utfordringene som kan føre til akutte situasjoner. Plassering i nettverket kan også være et alternativ dersom barnet må flyttes.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

I alle faser av akuttarbeidet er det barnevernstjenestens ansvar å legge til rette for

 • involvering av nettverket
 • at alle parter samarbeider på en måte som fremmer barnets utvikling og trivsel
 • at barnet og øvrig familie er aktive deltagere i prosessen

Barnevernstjenesten må/bør undersøke hvordan det er hensiktsmessig å involvere nettverket og sørge for at det gjøres på en måte som fremmer barnets trivsel og utvikling.

I noen tilfeller vil involveringen av familiens nettverk måtte begrenses av sikkerhetsmessige grunner. Barnevernstjenesten skal unntaksvis la være å involvere foreldrene, for eksempel når det er fare for barnets sikkerhet. Nettverkets evne til å beskytte barnet fra foreldrene vil da være relevant.

Det kan i tillegg være andre utfordringer knyttet til involvering av nettverket. Dette kan for eksempel være barnets og foreldrenes holdninger til nettverket, som kan være preget av:

 • manglende tillit
 • svake eller manglende relasjoner
 • skam
 • frykt
 • æresrelaterte utfordringer
 • negativ sosial kontroll

I tillegg kan manglende samtykke til å dele informasjon (taushetsplikt) være en utfordring.

Barnevernstjenesten må være oppmerksomme på at foreldre uten foreldreansvar kan ha noe positivt å tilføre barnet.

Barnevernstjenesten bør evaluere involveringen av nettverket i etterkant av en akuttsituasjon.

Kartlegging av nettverk
Forberedende fase
I akuttsituasjonen
Oppfølgende fase
Familieråd
Begrunnelse

Krav

Dette er et krav basert på lov og forskrift, eller det er så klart faglig forankret at det er uforsvarlig å ikke følge dette.

Barnevernstjenestens ledelse skal sørge for at ansatte som håndterer akuttarbeid blir ivaretatt.

Den enkelte ansatte må bli ivaretatt gjennom forberedelse, støtte, anerkjennelse og hjelp til å håndtere stress. Den ansatte bør få anledning til å sette ord på, og bearbeide sine opplevelser.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Barnevernstjenestens ledelse har ansvar for å etablere og tilby veiledning til de ansatte både før, under og etter akuttarbeid. Veiledning må gis av en yrkesutøver med nødvendig kompetanse og erfaring fra fagfeltet. De barnevernsansatte har plikt til å ta imot veiledning. Se også barnevernstjenestens kunnskap, ferdigheter og rutiner om akuttarbeid

Ansatte bør følges opp snarest mulig etter alvorlige hendelser. Den videre oppfølgingen bør innrettes individuelt da behovene vil variere. Leder må derfor være tett på ansatte slik at de ansatte kan støttes faglig i alle fasene av akuttarbeidet. På denne måten vil leder også kunne ha oversikt over sine ansattes emosjonelle belastninger, og være i forkant med tilstrekkelig støtte.

Godt arbeidsmiljø og en kultur for at kollegaer støtter og tar vare på hverandre, er faktorer som bidrar til psykologisk trygghet på arbeidsplassen. Det bør så langt det er mulig være mer enn én ansatt ved håndtering av akuttarbeid.

Begrunnelse
Bakgrunn, formål og målgruppe
Hva er en kunnskapsbasert retningslinje?
Ulike nivåer av anbefalinger og krav
Metodisk tilnærming og utviklingsprosess
Arbeidsgruppe, ekspertgruppe og grupper som har gitt innspill
Spørsmål retningslinjen skal besvare
Samlet kunnskapsgrunnlag
Utarbeiding av anbefalinger, beskrivelser av krav, og hvordan de kan gjennomføres i praksis
Tilrettelegging for bruk og oppdateringer

Intern og offentlig høring

Utkast til retningslinje har vært på intern høring i Bufdir. Etter dette har utkastet blitt revidert og forankret i Bufdirs ledelse.