Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Akuttarbeid institusjon og beredskapshjem - faglig veileder

Faglig veileder for akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem presiserer hvilke kvalitetsmål som settes for akuttarbeidet. Veilederen skal sikre en likeverdig og god praksis i akuttiltak og skape forutsigbarhet for barn, unge og deres familier, barneverntjeneste og øvrige samarbeidspartnere.   
Veilederen omhandler akuttplasseringer etter akuttbestemmelsene i Barnevernloven og retter seg mot statlige, kommunale, private og ideelle institusjoner og beredskapshjem.

Faglig veileder for akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem beskriver 10 faglige kvalitetsmål som ivaretar forsvarlighetskravet i Barnevernloven. Oppfyllelse av kvalitetsmålene forutsetter et nært samarbeid med barnevernets 1. linjetjeneste som har det formelle ansvaret for beslutninger og fremdrift i hver enkelt sak.

  • Veilederen beskriver 10 identifiserte kvalitetsmål for godt akuttarbeid med tilhørende kvalitetsindikatorer.
  • Malene som følger veilederen skal sikre at tiltaket utarbeider rutiner som er i tråd med veilederens faglige intensjoner og som tar hensyn til barnets aldersadekvate omsorgsbehov og krav om fremdrift uavhengig av tiltakstype.  
Sentrale begreper i veileder for akuttarbeid

Kunnskap om belastninger akuttplasseringer har for barn, traumefeltet og brukermedvirkning danner i hovedsak det faglige grunnlaget for veilederen. De ansatte i akuttiltakene må derfor ha kompetanse i utsatte barns generelle og spesielle omsorgsbehov, traumebevisst omsorg, krise- og stresshåndtering, observasjon, brukermedvirkning og samarbeid, forebygging av uheldig samspillsmønstre og forebygging og avdekking av rusproblematikk. Kompetansen vedlikeholdes med jevnlig faglig oppdatering, veiledning og trening.

De 10 identifiserte kvalitetsmålene i akuttarbeidet med tilhørende indikatorer forutsetter at tiltaket arbeider etter spesifikke og realistiske mål, og at man inngår i et nært samarbeid med barneverntjenesten som har ansvar for barnet og tilgrensende tjenester.

Ansatte i akuttiltak skal basere samarbeidet på verdier som respekt, åpenhet og deltagelse. Grunnholdningen er at barneverntjenesten foretar sine valg og beslutninger på et profesjonelt grunnlag. Det er barnevernets 1. linjetjeneste som har det formelle ansvar for beslutninger og fremdrift i hver enkelt sak.

Kvalitetsmål 1: Barnet har fått et tiltak tilpasset deres behov
Kvalitetsmål 2: Barnet vet til enhver tid hva som skal skje fremover
Kvalitetsmål 3: Barnet opplever å medvirke gjennom å få informasjon, ha innflytelse og få tilbakemelding på akuttforløpet
Kvalitetsmål 4: Tiltaket skal sikre nødvendig helsehjelp til barnet i samarbeid med barnevernstjenesten
Kvalitetsmål 5: Barnet opplever å bli tatt godt vare på og behandlet med respekt
Kvalitetsmål 6: Barnet opplever mindre stress og uro
Kvalitetsmål 7: Alternativer til tvang søkes, og tvang benyttes i avgrenset form
Kvalitetsmål 8: Barnet opplever at fortid og nåtid er bundet sammen på en meningsbærende måte
Kvalitetsmål 9: Viktige relasjoner for barnet i familie og nærmiljø skal søkes opprettholdt
Kvalitetsmål 10: Skole og barnehage opprettholdes i samarbeid med barneverntjenesten. Akutttiltaket samarbeider med skole/ barnehage om barnets daglige pedagogiske til bud

Denne fasen omhandler innholdet i akuttiltaket. Det skal legges vekt på hvordan barnet blir møtt i tiltaket. 

Inntaket er det første møtet den unge har med institusjonen eller beredskapshjemmet. Det er viktig at barnet blir tatt i mot med høy grad av fokus på trygghet, omsorg, ivaretakelse og stressreduksjon. 

Inntak i institusjon
Inntak i beredskapshjem

I denne fasen skal det som hovedregel avholdes et avklaringsmøte første virkedag etter at tiltaket har startet. Det er ansvarlig for inntaksenheten til barnevernets 2.linjetjeneste som innkaller til møtet. Hensikten med møtet er å avklare den akutte situasjonen, vurdere risiko ved eventuell tilbakeføring, avklare innholdet i oppholdet, samt fordele ansvaret for hva som skal gjøres videre.

Avklaringsmøte institusjon
Avklaringsmøte beredskapshjem
Utse hovedkontakt
Utarbeide plan for oppholdet
Utarbeide ukeplan

Tiltaket skal ha fokus på omsorg, beskyttelse og stressreduksjon (jf. kvalitetsmål 6) parallelt med at tiltaket observerer og dokumenterer barnets fungering. Det skal utarbeides en oppholdsplan og ukeplan.

Akutt familieråd
Justere plan for oppholdet
Observasjon

I første samarbeidsmøte etter to uker skal tiltaket gi sin foreløpige vurdering av barnets videre omsorgsbehov. Det er ansvarlig for inntaket eller tiltaket som innkaller til samarbeidsmøte. Dersom barneverntjenesten vurderer at det er behov for å utrede/kartlegge barnet og deres omsorgsbehov, skal tiltaket legge til rette for at dette kan utføres innenfor akuttoppholdets varighet. Det er som hovedregel barneverntjenesten som foretar en slik utredning. Utredning bør tidligst starte etter to uker.

Ukentlige samarbeidsmøter
Ukentlig justering av plan for oppholdet
Ukeplaner
Ukentlig justering av observasjonsområder

Når akuttiltaket avsluttes, skal akuttiltaket redegjøre for barnet/ungdommens behov for nødvendig oppfølging i etterkant av akuttforløpet. Dersom oppholdet av ulike årsaker strekker seg utover seks uker skal inntaksenheten ta initiativ til at det avholdes ukentlige samarbeidsmøter med barneverntjenesten for å sikre fremdrift i arbeidet med å avslutte akuttoppholdet.

Samarbeidsmøte
Rapportarbeid
Avslutningssamtale
Evaluering