Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Vikhovlia akuttsenter

Akuttinstitusjon for barn og unge fra 11 til 18 år, samt akuttplassering for aldersgruppen 0 til 12 år fram til første virkedag.

Kort om Vikhovlia akuttsenter

 • Statlig
 • Plasseringstype: Akutt §§ 4-1 og 4-2
 • Kapasitet: 6 plasser
 • Sted: Vikhammer i Malvik kommune

Oppholdstiden er inntil seks uker.

Vikhovlia har også en avdeling for beredskapshjem, med 32 tilknyttede beredskapshjem for barn og unge.

Slik er det å bo hos oss

Vikhovlia akuttsenter ligger på Vikhammer i Malvik kommune, ca. 14 km nord for Trondheim sentrum.

Transport

Det er kollektivforbindelser med buss og tog i retning Trondheim og i retning Stjørdal og Trondheim lufthavn Værnes.

Holdeplass for buss mot Trondheim er ca. 500 meter fra institusjonen, og mot Stjørdal ca. 200 meter.

Nærmeste togstasjon, Vikhammer, er ca. 800 meter fra institusjonen.

Aktiviteter

I nærområdet på Vikhammer har vi:

 • badestrand
 • bibliotek
 • fiskemuligheter
 • fotballbane
 • idrettshall
 • kulturskole
 • museum
 • ridesenter
 • skiløyper
 • turstier
 • ungdomshus

Et godt kollektivtilbud gjør også aktivitetstilbudet i Trondheim lett tilgjengelig fra Vikhovlia.

Ukeplan og samtale med hovedkontakt

Ukeplaner settes opp i samarbeid mellom deg og din hovedkontakt. En gang i uka har du en samtale med din hovedkontakt hvor dere vil lage og evaluere mål for oppholdet.

Døgnrytme

Vi har en fast døgnrytme med faste tider for vekking, måltider, skole, når det skal være stille, innetid og leggetid.

Husmøte

Det er et fast husmøte hver uke, til fast dag og tid. Husmøtet er ungdommenes møte som dere både kan lede og skrive referat fra hvis dere ønsker.

Her deltar alle som er på jobb og alle beboerne for å sikre deltagelse og innflytelse for alle i saker som gjelder daglige rutiner og gjøremål. Tema som tas opp er hvordan det er på huset, planlegging av fellesaktiviteter i helgene, middagsønsker til fredag og lørdag og andre aktuelle saker som personalet eller dere som bor her ønsker å ta opp.

Skole og jobb

Alle som bor på Vikhovlia har et dagtilbud utenfor institusjonens område.

Så fremt det er mulig fortsetter du som bor her på din opprinnelige skole. Hvis det ikke lar seg gjøre, vil du gå på Vikhammer barneskole eller Vikhammer ungdomsskole. Begge skolene ligger i kort gangavstand fra Vikhovlia.

For deg som er eldre og som ikke går på videregående skole, kan det være aktuelt med et dagtilbud om arbeid eller arbeidstrening i samarbeid med NAV, oppfølgingstjenesten ved den aktuelle videregående skole eller barneverntjenesten.

Fritid og aktiviteter

Du oppfordres til i størst mulig grad å fortsette med de aktiviteter og interesser som du allerede har, også når du bor på Vikhovlia.

Vi kan også jobbe med å gjenoppta tidligere aktiviteter eller tilrettelegge for introduksjon av nye aktiviteter som du ønsker.

Hvis mulig skal det tilrettelegges for at aktivitetene gjennomføres i ditt opprinnelige nærmiljø. Vi gjennomfører også fellesaktiviteter som alle deltar i.

Vi jobber ut i fra tanken om at alle ungdommer er knyttet til sin familie og sitt nærmiljø, og at det er viktig å bevare og jobbe med denne tilknytningen så fremt det er i den enkeltes interesse.

Dette gjelder også forholdet til nettverk, skole og aktiviteter som har vært viktige for den enkelte. Det er viktig at relasjonene til positive miljø ivaretas eller gjenopprettes.

Når du kommer til Vikhovlia vil du bli møtt av to voksne. Vi vil sammen med deg og dine foresatte, saksbehandler eller støtteperson starte med å bli litt kjent med hvorfor du er her og hvilke behov du har. Dette vil foregå i en av institusjonens leiligheter.

Det er også i denne leiligheten du tilbringer den første natta. Dette for å få ro, samt for å skape muligheter til å bli kjent med hverandre. Påfølgende dag vil du få omvisning på hovedhuset, samt et eget rom og muligheten til å møte andre ungdommer.

Hovedkontakt

Alle som bor her får to hovedkontakter som har oppfølgingsansvar under hele oppholdet. Det vil si at de følger opp avtaler, stiller på møter sammen med deg og holder kontakten med familien din.

Du har også regelmessige samtaler med hovedkontakten din når du bor hos oss.

Når du bor på institusjon har du flere rettigheter.

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon, og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig:

Hvilke rettigheter har du som er på institusjon? (ung.no)

Det er 24 voksne som jobber fast ved Vikhovlia. Vi jobber i turnus fordelt på dagvakt, kveldsvakt og nattevakt, samt langvakter i helgene.

Det er alltid noen på jobb på Vikhovlia.

De som jobber her har ulik bakgrunn, som blant annet sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog.

For kommuner og barnevern

Informasjon til kommuner, barnevern og andre om hvem vi tar inn, hvordan vi jobber og hvordan man søker om plass.

Akuttplassering

Når et barn eller en ungdom står uten omsorg eller befinner seg i en akutt livssituasjon og ikke kan bli boende hjemme, kan barneverntjenesten plassere barnet eller ungdommen i et beredskapshjem eller i en akuttinstitusjon. Les mer om akuttplasseringer.

Faglig veileder

Faglig veileder for akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem presiserer hvilke kvalitetsmål som settes for akuttarbeidet. Veilederen skal sikre en likeverdig og god praksis i akuttiltak og skape forutsigbarhet for barn, unge og deres familier, barneverntjeneste og øvrige samarbeidspartnere. Les hele veilederen her.

Handlekraft

Handlekraft handler om traumebevisst omsorg. Utgangspunktet er at barn og unge som bor på institusjon trenger hjelp til å regulere følelsene sine i trygge rammer og med gode relasjoner til omgivelsene.

Miljøterapi

Miljøterapi er å legge til rette for forandring og utvikling hos barn og unge på barnevernsinstitusjon. Den primære miljøterapeutiske oppgaven er å sikre miljøet på en slik måte at barn og ungdom får mulighet til å arbeide med sin utvikling og forandring gjennom at institusjonen tilbyr tydelige strukturer og relasjoner.

Miljøet må romme den enkeltes atferd og følelser og legge til rette for godt samspill og sosialisering gjennom gode responser fra omgivelsene.

Familieråd

I alle inntak blir det vurdert om det kan gjennomføres et familieråd så raskt som mulig. Familieråd er et tilbud hvor barnet og barnets familie og nettverk aktivt involveres i å finne gode løsninger for barnet. Les mer om familieråd her.

Beredskapshjem er en midlertidig omsorgsløsning mens det avklares om barnet skal flytte videre i fosterhjem, institusjon, eller om barnet skal flytte tilbake til foreldrene sine.

Les mer om beredskapshjem her.

Vikhovlia akuttsenter er tilknyttet 32 statlige beredskapshjem for barn og unge i alderen 0 til 18 år.

Kontakt avdeling for beredskapshjem

Avdelingsleder for beredskapshjem

Anne-Kathrine Østrem

E-post: anne-kathrine.ostrem@bufetat.no

Telefon: 466 17 575.

Statsforvalteren i Trøndelag fører tilsyn for å sikre at alle som bor på institusjon får god omsorg og behandling. Statsforvalteren skal også følge med på at gjeldende lover og regler blir fulgt. Statsforvalteren besøker institusjonen minst to ganger i året, og snakker blant annet med beboerne om hvordan de har det på institusjonen.

Om beboerne opplever at rettighetene deres ikke blir ivaretatt, kan de klage til Statsforvalteren. De som jobber på institusjonen hjelper beboerne med klagen dersom det er ønskelig.

Tilsynsrapporter kan du finne på nettsiden til Helsetilsynet.