Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familier med behov, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for styringen av Bufetat. Regionene i Bufetat leverer statlige barne- og familieverntjenester på vegne av staten. Ansvaret er blant annet regulert av barnevernloven og familievernkontorloven.

Bufetat tilbyr det kommunale barnevernet differensierte og spesialiserte barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet. Etaten har ansvar for at tjenestene drives med forsvarlig kvalitet og at tjenestetilbudet er tilstrekkelig for behovet i befolkningen. Ansvaret for fosterhjemsrekruttering ligger også i Bufetat. Etaten skal sikre at det finnes tilstrekkelig med fosterhjem og bidra til forsvarlig kvalitet gjennom opplæring og veiledning.

Når den kommunale barneverntjenesten har kommet til at et barn har behov for en plassering utenfor hjemmet, skal Bufetat bistå med å finne det tiltaket barneverntjenesten mener er riktig, enten dette er institusjon eller fosterhjem.

Bufetat har ansvar for godkjenning av private og kommunale barneverninstitusjoner. I tillegg har Bufetats regioner ansvar for behandling av adopsjonssaker i sin region og enkelte andre tiltak rettet inn mot kommunene.

Bufetats fem regioner

Region Øst

Dekker fylkene Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark. (I tillegg Oslo når det gjelder familievernet) 
Regionkontoret ligger i Lillestrøm

Region Sør 

Dekker fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.
Regionkontoret ligger i Tønsberg

Region Vest 

Dekker fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 
Regionkontoret ligger i Bergen

Region Midt – Norge 

Dekker fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. 
Regionkontoret ligger i Trondheim.

Region Nord 

Dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark. 
Regionkontoret ligger i Alta.

Publisert 27. februar 2015.
Oppdatert 03. september 2019.