Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Søknad om tilgang til taushetsbelagte opplysninger til bruk for forskning

Hvilke data kan vi gi tilgang til?

Data som inneholder opplysninger om noens personlige forhold er taushetsbelagte opplysninger (jf. forvaltningsloven § 13 første ledd). Disse skal som hovedregel ikke utleveres.

Bufdir kan gi tilgang til taushetsbelagte opplysninger til bruk for forskning hvis det finnes rimelig og det ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser (jf. fvl. § 13 d). Dette gjelder for opplysninger som er innhentet med hjemmel i følgende lover med tilhørende forskrifter:

 • barnevernloven
 • adopsjonsloven
 • familievernkontorloven
 • ekteskapsloven del I og III (de deler av loven som Barne- og familiedepartementet forvalter)
 • partnerskapsloven (opphevet 01.01.2009)

Data som samles inn med hjemmel i statistikkloven

Hvis du trenger data som Statistisk sentralbyrå (SSB) samler inn med hjemmel i statistikkloven, må du søke SSB om utlevering av opplysningene.

Data du ikke trenger å søke om tilgang til

Det er ikke nødvendig å søke om tilgang til opplysningene hvis:

 • du kan innhente samtykke fra personene opplysningene gjelder
 • du kan få tilgang til opplysningene i anonymisert form, slik at personene opplysningene gjelder ikke kan identifiseres verken direkte eller indirekte

Opplysningene kan da frigis på grunnlag av samtykket eller anonymiseringen (jf. fvl. § 13 a nr. 1 og 2).

Hvem kan søke?

Du kan søke om å få tilgang til taushetsbelagte opplysninger hvis du er en forsker ved en godkjent forskningsinstitusjon. Prosjektansvaret/prosjektledelsen må ligge hos en person med førstestillingskompetanse (doktorgrad eller tilsvarende).

Du kan også være student, normalt på mastergrads- eller doktorgradsnivå, såfremt du er under veiledning av en ansatt med forskerkompetanse ved en godkjent forskningsinstitusjon.

Slik søker du

Skriv søknad

Søknaden må inneholde:

1. Informasjon om søker, utdanning/stilling, rolle i forskningsprosjektet, adresse og telefonnummer

Prosjektansvaret/prosjektledelsen må ligge hos en person med førstestillingskompetanse (doktorgrad eller tilsvarende). Dersom du er en student eller forsker uten førstestillingskompetanse må du bistås av en faglig ansvarlig veileder med slik kompetanse

2. En kortfattet redegjørelse for forskningsprosjektet:

 • navn på forskningsprosjektet
 • hvem prosjektet er initiert av
 • formålet med prosjektet
 • problemstillinger prosjektet skal belyse
 • nytteverdien av prosjektet
 • forskningsmetode
 • hovedtrekkene i hvordan prosjektet skal gjennomføres
 • prosjektets start- og sluttdato
 • hvordan prosjektets resultater vil bli presentert (i en rapport, avhandling, artikkel eller lignende)
 • oppgi om det er søkt andre godkjenninger av prosjektet (Dersom det foreligger en godkjenning i tilknytning til prosjektet ber vi om at denne vedlegges søknaden)

3. Konkretisering av opplysningene du søker om tilgang til ​

Oppgi hvilken type opplysninger du søker om tilgang til og i hvilket omfang. Du skal ikke søke om tilgang til større mengde taushetsbelagte opplysninger enn nødvendig for å oppfylle formålet med forskningen. Du bør derfor begrunne hvorfor det søkes om tilgang til nettopp disse opplysningene, og hvorfor det er nødvendig med det angitte omfang

4. Informasjon om hvordan opplysningene skal innhentes

Oppgi hvilket/hvilke forvaltningsorgan opplysningene skal innhentes fra og fremgangsmåte for innhenting. Dersom du trenger tilgang til forvaltningsorganers lokaler for innhenting av opplysningene, ber vi om at du innhenter tillatelse fra forvaltningsorganene til dette og at du angir i søknaden om tillatelse er innhentet.

5. Informasjon om hvem som skal ha tilgang til opplysningene

Oppgi navn og utdanning/stilling. Du skal ikke søke om tilgang til flere personer enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet på en hensiktsmessig måte.

6. En begrunnelse for at opplysningene ikke kan frigis på grunnlag av samtykke eller anonymisering

7. Informasjon om hvordan opplysningene vil oppbevares og når de vil slettes

Dersom opplysningene skal beholdes lenger enn sluttdato for forskningsprosjektet, ber vi om en redegjørelse for hvorfor det er behov for å beholde dem lenger

8. Informasjon om hvorvidt opplysningene skal kobles på andre opplysninger

9. Underskrift

Søknaden skal undertegnes. Dersom du skal gjennomføre prosjektet med en veileder med førstestillingskompetanse, skal både du og veileder undertegne søknaden.

Send søknad til Bufdir

Du kan sende søknaden med eventuelle vedlegg per e-post til postmottak@bufdir.no. Merk tydelig hva søknaden gjelder.

Hvis søknaden innholder taushetsbelagte eller sensitive personopplysninger, må du sende søknad med vanlig post.

Mottaker: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Behandling av søknaden

 • Når vi har mottatt søknaden, vil du få beskjed i løpet av en måned hvis vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden.
 • Når vi har fått tilstrekkelige opplysninger til å ferdigbehandle søknaden, vil vi fatte vedtak så raskt som mulig.
 • Saksbehandlingstiden vil være avhengig av søknadens kompleksitet. Hvis søknaden din er fullstendig, kan du vanligvis forvente vedtak innen to måneder fra søknaden ble sendt.

Enkelte søknader forelegges Rådet for taushetsplikt og forskning for uttalelse, før det fattes vedtak om søknaden. Da må det påregnes lengre saksbehandlingstid. Det gjelder saker hvor Bufdir ikke finner det klart at søknaden bør innvilges eller avslås, eller hvor forskeren skal ta direkte kontakt med personene opplysningene gjelder.

Vilkår for bruk av opplysningene

Hvis Bufdir gir tilgang til taushetsbelagte opplysninger, kan vi i vedtaket stille vilkår for bruk av opplysningene i prosjektet, jf. fvl. § 13 d andre ledd.

Forskere som får tilgang til taushetsbelagte opplysninger har taushetsplikt, jf. fvl. § 13 e, og vil bli bedt om å undertegne en taushetserklæring. Brudd på taushetsplikten kan straffes etter straffeloven.

Endring i forskningsprosjektet?

Det er krav om ny søknad i disse tilfellene:

 • Dersom det skal foretas større endringer i forskningsprosjektet, må det sendes en endringssøknad til Bufdir. Det samme gjelder ved behov for utvidelse av tilgangsperioden til de taushetsbelagte opplysningene.
 • Dersom en ny medarbeider i forskningsprosjektet skal ha tilgang til de taushetsbelagte opplysningene, må det søkes til Bufdir om tilgang for medarbeideren. Utvidelse av forskningsgruppen skal begrunnes.
 • Opplysninger som er innhentet på bakgrunn av tillatelse etter forvaltningsloven § 13 d kan ikke brukes i andre forskningsprosjekter, dersom slik bruk ikke var omfattet av den opprinnelige tillatelsen. Dersom opplysningene ønskes brukt i andre forskningsprosjekter, må det søkes til Bufdir om ny tillatelse.

Mer informasjon

Tilgang til taushetsbelagte opplysninger til bruk for forskning er nærmere behandlet i Barne- og familiedepartementets rundskriv Q-24/2005 kapittel 11.

Kontakt

Har du ytterligere spørsmål, kan du kontakte:

Karin Kristine Wibe
Telefon: 466 15 519
E-post: karinkristine.wibe@bufdir.no

Ole Jonny Storøy
Telefon: 466 17 878
Ee-post ole.jonny.storoy@bufdir.no

Fant du det du lette etter?