PRIDE videreopplæring er et tilbud til dere som allerede er fosterforeldre. Videreopplæringen består av åtte forskjellige kurs som gir fordypning i ulike temaer innen fosterhjemsomsorgen.

Kursene blir holdt etter behov og kapasitet.

PRIDE videreopplæring inkluderer disse kursene:

  1. Å støtte barns utvikling. Dette kurset er en videre fordypning fra PRIDE grunnkurs i hvordan fosterforeldre kan støtte barns og unges utvikling. Kurset er forankret i tilknytningsteori og bygger på en veiledningsmodell som er utviklet spesielt for fosterforeldre, i Norge kalles den for Trygg Base-modellen.
  2. Mine familier – om fosterbarn rett til kontakt og samvær med sin familie. Å dele på foreldreskapet og støtte barnets tilhørighet til flere familier kan være en krevende oppgave. På dette kurset ser vi på muligheter og utfordringer knyttet til barns rett til å holde kontakt med familien sin, og hvordan støtte og snakke med barn i forbindelse med kontakt og samvær.
  3. Å støtte barns utvikling - kommunikasjon. Kommunikasjon og samhandling står sentralt i alle familier. For fosterforeldre er kommunikasjon et viktig verktøy. Kurset er en videre fordypning fra PRIDE grunnkurs i hvordan styrke fosterforeldrenes ferdigheter i å kommunisere på måter som gir støtte for barn og unges utvikling.
  4. Barn utsatt for voksnes skadelige rusbruk. Barn som har vokst opp i familier med skadelig bruk av rusmidler kan stå i fare for å utvikle
    helsemessige problemer og utfordringer knyttet til egen utvikling. På dette kurset jobber vi for å øke kunnskapen og forståelsen om skadelig bruk av rusmidler og hvilke konsekvenser dette kan gi for barna.
  5. Å være fosterhjem for barn og unge med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Dette er et egnet kurs for fosterfamilier der fosterbarnet, fosterforeldre, biologiske foreldre eller andre nær barnet har minoritetsbakgrunn. Sentrale tema er kulturforståelse, identitet og traumer.
  6. Hvordan forstå og hjelpe barn utsatt for seksuelle overgrep. Kurset handler om å gi kunnskap om barn utsatt for seksuelle overgrep, hvordan snakke med barn om det de har opplevd, og hva som kan hjelpe barna å få en positiv utvikling. Kurset handler også om hva det kan gjøre med fosterforeldre å være omsorgspersoner for disse barna og hvordan man kan ta vare på seg selv.
  7. Vi som er fosterfamilie for ungdom. Kurset legger vekt på å skape forståelse for utfordringene fosterbarn har i ungdomstiden, og nødvendigheten av å arbeide med egne utfordringer i samspill og samarbeid. Vi legger vekt på at ivaretakelse av seg selv og egne barn er en viktig forutsetning for at hjemmet skal bli en trygg og stabil base for ungdommen.
  8. Traumeforståelse og traumebevisst omsorg. Kurset bygger på generell traumeforståelse, og ser på hvordan krenkelser og vedvarende stress kan føre til utviklingstraumer. Vi ser på hvilke mønster som utvikles hos fosterbarn som har levd i vedvarende stress og som har manglet voksne til å hjelpe dem med å regulere seg.

Se oversikt over kurs

Publisert 11. mai 2017
Oppdatert 23. juni 2020