Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til inkludering av barn og unge

jente og gutt som klatrer
Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsfristen for 2024 var 3. november 2023.

Svar på søknad:
Søknader om tilskudd til aktivitetstypene 4-9 Utprøving av arbeidsmodeller, 4-10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen, 4-12 Sentralledd frivillige organisasjoner og øremerkede tiltak er behandlet ferdig. Bufdir offentliggjorde tildelingene 14. februar 2024, og en oversikt over innvilgede søknader er publisert på nettsiden under «Hvem har fått tilskudd».

Søknader som er sendt inn gjennom deltakende kommuner er behandlet ferdig. Bufdir offentliggjorde tildelingene 29. april kl. 10.00, og en oversikt over innvilgede søknader er publisert på nettsiden under «Hvem har fått tilskudd». Vedtaksbrev blir sendt ut 29. og 30. april.

Om ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.

Målgruppen er barn og unge til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. For aktivitetstypene "los/ungdomslos" og "åpne møteplasser" er målgruppa barn og unge mellom 10 og 24 år.

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

 • å vokse opp i familier med lavinntekt 
 • manglende sosialt nettverk 
 • manglende tilknytning til skole/arbeid  
 • manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 

Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om dette tilskuddet. Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner. Virksomheter som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.

Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.

Det er begrenset hvem som kan søke på disse aktivitetstypene:

 • kun kommuner og fylkeskommuner: loser/ungdomsloser (4.7)
 • kun kommuner: koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen (4.10)
 • kun sentralledd i frivillige organisasjoner: frivillige aktiviteter i minst 5 kommuner (4.12)

Det er et krav om at din kommune er påmeldt ordningen for å søke på de fleste aktivitetstyper. Se hvilke kommuner som deltar i i ordningen (pdf).

Disse aktivitetstypene er unntatt kravet om deltakende kommune:

 • utprøving av arbeidsmodeller (4.9)
 • koordinering av lokalt arbeid for inkludering målgruppen (4.10)
 • sentralledd i frivillige organisasjoner med aktivitet i minst fem kommuner (4.12)

Dere kan søke om tilskudd til ulike aktivitetstyper. Med aktivitetstypene følger det noen generelle krav:

 • I flere av aktivitetstypene er det et krav at aktiviteten som tilbys, skal pågå på fritiden. Med fritid mener vi tiden der barn og unge ikke oppholder seg i barnehage og skole; ettermiddag og kveld, helger og ferier.
 • Aktivitetene som tilbys, skal også ha lave eller ingen kostnader for målgruppen. Der det ikke er mulig å gjennomføre aktiviteten ved å tilby gratis deltakelse for målgruppen, bør kostnadene holdes så lave som mulig.
 • Laveste søknadsbeløp er 50 000 kroner per aktivitetstype per tilskuddsår, med unntak av aktivitetstypene 4.11 og 4.12 hvor minstebeløpet er 200 000 kroner per år. For aktivitetstype 4.10 er det også en øvre grense for hvor mye man kan søke om, på 400 000 kroner per år.

Dere kan ikke benytte tilskuddsmidler til aktivitet som:

 • danner grunnlag for profitt for tilskuddsmottaker eller nærstående part,
 • dekker tjenester som allerede er pålagt kommunen eller andre offentlige instanser ved lov (som f.eks. svømmeundervisning, avgifter i tilknytning til Kulturskolen eller tjenester som skal dekkes av NAV),
 • stiller krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta.

Mer detaljerte krav finner dere beskrevet under den enkelte aktivitetstypen.

Egenfinansiering er økonomiske midler som dere må bidra med inn i prosjektet:

 • Frivillige organisasjoner: 5 % av tilskuddsbeløpet per år
 • Private aktører: 20 % av tilskuddsbeløpet per år
 • Offentlige instanser: 20 % av tilskuddsbeløpet per år
  • Unntak: For aktivitetstype Los/ungdomslos må dere bidra med like stort beløp som dere mottar i tilskudd. Dere kan gjerne bruke kalkulator for beregning av egenfinansiering (xlsx) når dere søker om tilskudd til denne aktivitetstypen. Det innebærer at dere må budsjettere med minimum denne andelen av søknadsbeløpet som egenfinansiering.

Gaver, generelle driftstilskudd og andre midler som organisasjonen disponerer fritt kan regnes som egenfinansiering.

Dere kan for eksempel dekke kostnader til lønn for en som skal jobbe med prosjektet, eller utgifter til strøm eller husleie. Den andelen av disse utgiftene som gjelder prosjektet dere søker støtte til, fører dere opp i budsjettet som egenfinansiering på inntektssiden i budsjettet, og på riktig post på utgiftssiden.

Egenfinansiering inkluderer ikke:

 • deltakeravgifter og andre inntekter som kommer som et resultat av selve prosjektet. Disse midlene skal uavkortet gå til å finansiere prosjektet.
 • ulønnet frivillig innsats som dugnadsarbeid og lignende.

Ved en eventuell tilbakebetaling av ubrukte midler, forutsetter vi at dere har benyttet den påkrevde egenfinansieringen i sin helhet. Det samme gjelder eventuelle inntekter som følge av prosjektet.

Dere kan søke om tilskudd for en periode på inntil tre år.

Organisasjoner og prosjekter med øremerking i statsbudsjettet kan bare søke om tilskudd for ett år av gangen.

Tilskuddsåret går fra 1. januar til 31. desember.

I statsbudsjettet for 2024 er det foreslått bevilget 758,3 millioner kroner til tilskuddsordningen. Over halvparten av midlene går til flerårige prosjekter som fikk innvilget tilskudd i 2022 og/eller 2023. Tilgjengelige midler for søknader for 2024 er på omtrent 380 millioner kroner. 50 millioner kroner av årets bevilgning skal prioriteres til Lokale fritidskasser, jf. Innstilling 14 S 2023-2024.

Vi lyser ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

For å tilrettelegge for en praksis med treårige søknadsløp, og samtidig gi adgang til å sende inn søknader hvert år, er det fastsatt noen mulige prioriteringer i forskriften for tilskuddsordningen:

 • Aktører (organisasjoner/kommuner) som allerede mottar flerårig tilskudd gjennom ordningen, kan prioriteres lavere.
 • Søknader om tilskudd til prosjekter som har egne tilskuddsordninger eller finansieres over statsbudsjettet, kan prioriteres lavere.
 • Ved oversøkning kan Bufdir også prioritere søknader om etablering av nye prosjekter.

Det er sannsynlig at søknader fra aktører med pågående prosjekter vil bli prioritert lavere i 2024, i likhet med praksis fra 2023. Vi kan imidlertid ikke si dette med sikkerhet da dette vil være avhengig av antall søknader og omsøkt beløp.

Bufdir skal ved den overordnete fordelingen av midler:

 • a. ta hensyn til antall barn og unge i kommunene,
 • b. bruke indikatorer for omfang av utenforskap blant barn og unge i kommunene,
 • c. sørge for at midlene fordeles med god geografisk spredning,
 • d. sørge for at midlene fordeles mellom de ulike aktivitetstypene og
 • e. sørge for at midlene fordeles mellom offentlige instanser og aktører i sivilsamfunnet

Dette innebærer blant annet at vi setter av et beløp til hver kommune/bydel som et utgangspunkt for fordeling av midler, basert på hvor mye midler det er tilgjengelig og hvor mange barn og unge som bor i den enkelte kommune. Vi tar videre hensyn til omfang av utenforskap blant barn og unge ut ifra relevante indikatorer.

Videre skal Bufdir i behandlingen av de enkelte søknadene

 • a. vurdere kvaliteten og forventet måloppnåelse
 • b. vurdere søknadsbeløp opp mot forventet måloppnåelse og
 • c. legge vekt på kommunens rangering

Dette innebærer blant annet at vi i tillegg til å vurdere kvalitet og måloppnåelse, i stor grad vektlegger kommunens rangering av søknaden når vi saksbehandler søknader som er sendt inn i den enkelte kommune.

Søke om tilskudd

Ordningen består av 12 aktivitetstyper. Under hver aktivitetstype kan man også søke om flere delprosjekter. Velg aktivitetstype for å lese mer:

Etter at du har søkt

Søknader om tilskudd til aktivitetstypene 4-9 Utprøving av arbeidsmodeller, 4-10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen, 4-12 Sentralledd frivillige organisasjoner og øremerkede tiltak er behandlet ferdig. En oversikt over innvilgede søknader er publisert på nettsiden under «Hvem har fått tilskudd».

Søknader som er knyttet til en deltakende kommune og er sendt inn av andre aktører enn kommunen selv, skal rangeres av kommunen. Dette utgjør en viktig del av vårt beslutningsgrunnlag.

Både søknader fra frivillige og private aktører som er sendt inn gjennom kommuner, og kommunenes egne hovedsøknader, kan forvente å få svar i april/mai.

Når vi er ferdige med saksbehandlingen, får dere et vedtaksbrev om innvilgelse eller avslag. Vedtaksbrevet sendes elektronisk til søkerorganisasjonen i Altinn, med kopi på e-post til den som har sendt inn søknaden.

Vi utbetaler midlene så fort som mulig etter at vedtaksbrevet er sendt ut. Ved større tilskuddsbeløp vil midlene vanligvis deles opp i flere utbetalinger.

Klage

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i vedtaksbrevet.

Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet.

Rapportering

Alle som mottar tilskudd skal levere rapport og regnskap i Bufdirs søknadsportal om hvordan tilskuddet har blitt brukt. Den som er søknadsansvarlig får tilsendt regnskaps- og rapporteringsoppgave i god tid før rapporteringsfristen.

Hvis dere har fått innvilget midler for flere år, skal dere levere en forenklet fremdriftsrapport hvert år og sluttrapport etter siste år. Hvis dere har fått innvilget midler for ett år, skal dere kun levere en sluttrapport etter endt tilskuddsperiode

Frist er 1. februar.

Framdriftsrapport er en forenklet rapportering der dere blant annet skal redegjøre for fremdriften i prosjektet, eventuelle avvik og antall nådd i målgruppen. Dere skal også legge inn regnskapstall for tilskuddsåret.

Dersom dere har ubenyttede midler ved slutten av et tilskuddsår, men har fått tilsagn om midler også for året etter, vil vi normalt godta at midlene overføres. Ubenyttede midler ved slutten av et tilskuddsår skal benyttes i løpet av resterende tilskuddsperiode. Dersom dere har ubenyttede midler igjen i det siste tilskuddsåret, kan dere søke om å få utvidet prosjektperioden og utsatt rapporteringsfrist for det siste tilskuddsåret. Bufdir vil nøye vurdere om midlene skal kreves tilbake eller godkjenne en søknad om utsatt prosjektperiode.

Det stilles ikke krav om revisjon før i sluttrapporten, og da skal det foreligge rapport eller uttalelse fra revisor for hele tilskuddsperioden.

Fremdriftsrapporten skal fylles ut i eget skjema i Bufdirs søknadsportal.

Frist er 1. mars

Hvis dere har fått innvilget midler for flere år, skal dere levere en forenklet fremdriftsrapport hvert år og sluttrapport etter siste år. Hvis dere har fått innvilget midler for ett år, skal dere kun levere en sluttrapport etter endt tilskuddsperiode

Sluttrapporten og prosjektregnskapet skal vise om dere har brukt midlene i tråd med søknaden, gjeldende forskrift, samt vilkårene og eventuelle merknader fra direktoratet i tilskuddsbrevet. Dere skal blant annet gi en beskrivelse av aktiviteten dere har gjennomført, eventuelle avvik, hvor mange som har benyttet seg av prosjektet, utfordringer og suksesskriterier.

Sluttrapporten skal fylles ut i eget skjema i Bufdirs søknadsportal.

Regnskapet skal kun omfatte prosjektet det ble gitt midler til. For eksempel skal et større aktivitetssenter ikke føre opp driftsutgifter og inntekter som ikke er direkte knyttet til prosjektet.

Dere må føre regnskapet så spesifikt at det er mulig å se hva tilskuddet er benyttet til. For eksempel skal lønn, reiseutgifter, investeringer i utstyr, husleie, administrasjonskostnader og liknende føres hver for seg. Det er ikke tilstrekkelig å føre alt under «sekkeposter» som «andre kostnader». Denne posten er kun tiltenkt utgifter som ellers ikke hører naturlig hjemme i noen av de definerte utgiftspostene.

Alle som mottar tilskudd, skal opprette et eget kostnadssted eller prosjektnummer for det enkelte prosjekt dere får støtte til. Kostnader som ikke er ført på prosjektets kostnadssted eller prosjektnummer, kan underkjennes av Bufdir

Regnskapet skal omfatte:

 • Påkrevd egenfinansiering.
 • Alle inntekter: Det vil si tilskuddet fra direktoratet, egenfinansiering, prosjekttilskudd fra andre, og prosjektgenererte inntekter fra kiosksalg, deltakeravgifter, osv.
 • Kostnader: Regnskapet skal vise alle kostnader i prosjektet innenfor tilskuddsperioden.

Bufdir kan kontrollere bruken av tilskuddsmidler og be om hovedbok og bilag knyttet til et prosjekt. Det er derfor svært viktig at dere løpende har ført regnskap på en oversiktlig og god måte og at alle kostnader skal kunne dokumenteres med bilag.

Når det er krav til revisor, skal denne følge standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400) i revisjonen av regnskapet. Dersom dere har fått tilskudd i ett år skal uttalelsen gjelde for dette året. Dersom dere har fått tilskudd for to eller tre år, skal uttalelsen gjelde for alle årene samlet.

Alle tilskuddsmottakere skal på forespørsel kunne legge frem hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det kommer tydelig frem hvordan midlene er benyttet.

Offentlige aktører:

 • Når samlet tilskuddsbeløp er på 300 000 kroner eller mer for hele tilskuddsperioden:
  Sluttregnskapet skal kontrolleres av kommunerevisjonen. Sluttregnskapet for hele tilskuddsperioden skal være kontrollert av revisor, og revisor må følge Bufdirs krav til avtalte kontrollhandlinger.
 • Når samlet tilskuddsbeløp er lavere enn 300 000 kroner for hele tilskuddsperioden:
  Offentlige aktører trenger ikke revidere tilskuddet.

Frivillige organisasjoner og private aktører (AS, SA, DA, ANS og liknende):

 • Når samlet tilskuddsbeløp er på 200 000 kroner eller mer for hele tilskuddsperioden:
  Sluttregnskap skal kontrolleres av statsautorisert revisor, og revisor må følge Bufdirs krav til avtalte kontrollhandlinger. Vi gjør oppmerksom på at når samlet tilskuddsbeløp er på 10 millioner kroner eller mer for hele tilskuddsperioden så skal revisor kontrollere 50% av kostnader i prosjektet.

 • Når samlet tilskuddsbeløpet er lavere enn 200 000 kroner for hele tilskuddsperioden:
  Sluttregnskapet skal kontrolleres, men det er ikke et krav om at det skal gjøres av en statsautorisert revisor. Den som kontrollerer regnskapet kan allikevel ikke ha jobbet direkte med prosjektet, ha personlige interesser i prosjektet, eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med prosjektet. Kontrollen må følge retningslinjene i Forenklet kontroll for tilskuddsmottakere.

Dere finner mer informasjon om krav til rapportering i tilskuddsbrev.

Ubenyttede midler ved prosjektets slutt skal tilbakebetales til Bufdir. VI vil i forbindelse med rapportgjennomgangen sende dere informasjon om tilbakebetaling, dersom dette er aktuelt. Dere skal altså ikke betale tilbake midler før dere får resultat av rapporteringen dere har sendt inn. Vær oppmerksom på at dette kan ta noe tid.

Bufdir kan kreve at dere betaler tilbake hele eller deler av tilskuddet hvis

 • dere ikke gir fullstendige eller korrekte opplysninger til Bufdir
 • dere ikke bruker tilskuddet på den måten som dere beskrev i søknaden
 • dere ikke bruker midlene i samsvar med vilkårene som står i dette tilskuddsbrevet
 • dere ikke bruker opp hele tilskuddet
 • dere ikke gjennomfører prosjektet
 • dere ikke sender inn rapport og regnskap innen fristen
 • rapport og regnskap ikke blir godkjent av Bufdir
 • Bufdir ved en feil utbetaler for høyt tilskudd

Eksempel på tilbakebetaling av midler:
En kommune søker om kr. 100 000 til et ferieprosjekt. I budsjettet har de ført opp kr. 20 000 i egenfinansiering, som er 20 % av søknadssummen. Det er ingen andre inntekter i prosjektet. De totale inntektene i budsjettet er dermed kr. 120 000. Bufdir innvilger imidlertid bare kr. 50 000 til prosjektet. Fordi kommunen forplikter seg til å bidra med 20 % i egenfinansiering, er inntektene til prosjektet kr. 50 000 (tilskudd fra Bufdir) pluss kr. 10 000 (egenfinansiering fra kommunen). De totale inntektene er dermed kr. 60 000. Når kommunen rapporterer ved prosjektets slutt, viser regnskapet at de bare har brukt kr. 40 000 på prosjektet. Prosjektet har dermed et overskudd på kr. 20 000. Direktoratet forutsetter at egenfinansieringen på 20 % benyttes til prosjektet. Overskuddet på kr. 20 000 skal derfor tilbakebetales til Bufdir etter avtale.

Endringer i prosjektet

Hvis dere ikke får gjennomført prosjektet dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere vil da motta informasjon om hvordan dere skal tilbakebetale tilskuddet til Bufdir.

Hovedregelen er at tilskuddet skal benyttes i løpet av tilskuddsperioden 1. Januar – 31. desember). Dersom dere har ubenyttede midler igjen i det siste tilskuddsåret, kan dere søke om å få utvidet prosjektperioden og utsatt rapporteringsfrist for det siste tilskuddsåret. Dette gjør dere ved å søke om utsettelse gjennom søknadsportalen innen en måned før utgangen av siste tilskuddsår.

Søknad om utsettelse må sendes inn av den som er søknadsansvarlig for prosjektet.

For alle tilskuddsmottakere

Tilskuddet skal benyttes slik det er beskrevet i søknaden. Det kan imidlertid søkes om omdisponering av midlene. Midlene kan ikke omdisponeres til formål som ikke er beskrevet i søknaden, eller aktivitetstyper som det ikke er innvilget midler til. Bufdir beslutter hvorvidt omdisponeringen godkjennes eller ikke. Søknad om omdisponering sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal av den som er søknadsansvarlig for prosjektet.

Ved mindre avvik fra søknaden, som forskyvning av midler mellom ulike budsjettposter, er det ikke krav om søknad om omdisponering til Bufdir. Omdisponering er aktuelt når vesentlige deler av søknaden dere har fått tilskuddsmidler til ikke kan gjennomføres, eller dere vurderer at andre tiltak enn de dere har beskrevet skal gjennomføres.

For kommuner

Kommunen kan overføre midler fra en aktivitetstype til en annen innenfor den samme søknaden, med mindre annet er spesifisert i vedtaket fra Bufdir.

Dersom dere får innvilget mindre tilskudd enn dere søkte om står dere fritt til å bestemme hvilke aktivitetstyper dere vil prioritere å gjennomføre. Dere kan ikke overføre midler til en aktivitetstype som dere ikke har fått innvilget midler til.

Eksempel: Dere har fått innvilget kr. 200 000 til aktivitetstypen 4.3 Utstyrssentral og kr. 300 000 til aktivitetstypen 4.2 Jobbtilbud og veiledning. Kommunen kan overføre deler av midler fra utstyrssentralen til jobbtilbud uten å kontakte Bufdir.

Dersom utstyrssentralen ikke kan gjennomføres og dere ønsker å overføre alle midlene til jobbtilbudet, må dere imidlertid søke Bufdir om omdisponering av midler. Dere kan ikke overføre midler til aktivitetstyper som dere ikke har fått innvilget midler til.

Hvem har fått tilskudd?

Hovedtall for bevilgningen 2024

Oversikt på tvers av år: Tall for tildeling i 2024 etter vedtak fattet i 2022, 2023 og 2024

 • Bevilgningen på ordningen er på 758,3 millioner kroner.
 • Totalt antall søknader innvilget: 1 672
 • Innvilgede søknader for 2024 gjennom ordningen i 2022 og 2023 er 850 med innvilget sum på 380,2 millioner kroner.
 • Innvilgede nye søknader i 2024 er 822 med innvilget sum på 370, 1 millioner kroner.
 • Antall deltakende kommuner som mottar tilskudd til “hovedsøknad” er 302.
 • Innvilgede søknader fra offentlige instanser er 426 med innvilget sum på 191,1 millioner kroner.
 • Innvilgede søknader fra frivillige organisasjoner (ekskl. øremerkede) er 949 med innvilget sum på 341,1 millioner kroner.
 • Innvilgede øremerkede søknader er 6 med innvilget sum på 140,4 millioner kroner.
 • Innvilgede søknader fra private aktører er 291 med innvilget sum på 77,6 millioner kroner.

Tall nye vedtak fattet i 2024

 • 380,2 millioner kroner av bevilgningen på 758, 3 millioner kroner er avsatt til gode prosjekter i 2024 med vedtak fattet i 2022 og 2023. Tilgjengelige midler til fordeling i 2024 var derfor på 378,1 millioner kroner.
 • Bufdir mottok totalt 1 542 søknader og total søknadssum på 913,9 millioner kroner, det vil si at det var en oversøkning på 535,9 millioner kroner ut ifra tilgjengelige midler.
 • Det er innvilget tilskudd til 822 søknader og innvilget sum er 370,1 millioner kroner.
  • Søknader gjennom deltakende kommuner (aktivitetstype § 4-1 til § 4-8 og § 4-11):
   Innvilget sum: 204,8 millioner kroner. Søknader innvilget: 783

  • Aktivitetstype § 4-9 Utprøving av arbeidsmodell:
   Innvilet sum: 4,9 millioner kroner. Søknader innvilget: 9

  • Aktivitetstype § 4-10 Koordinering av lokalt arbeid:
   Innvilget sum: 2,1 millioner kroner. Søknader innvilget: 6

  • Aktivitetstype § 4-12 Sentralledd i frivillige organisasjon:
   Innvilget sum: 17,8 millioner kroner. Søknader innvilget: 18

  • Øremerkede prosjekter:
   Innvilget sum: 140,4 millioner kroner. Søknader innvilget: 6

 • 50 millioner kroner av årets bevilgning skal prioriteres til Lokale fritidskasser, jf. Innstilling 14 S 2023-2024. På bakgrunn av dette har Bufdir prioritert søknader om aktivitetstypen § 4-4 Lokal fritidskasse for 2024, uavhengig av om søker allerede mottar tilskudd i 2024 etter tidligere vedtak. Det er innvilget 21,1 millioner kroner til 77 lokale fritidskasser etter nye søknader i 2024.

Bufdir har vurdert søknader om tilskudd på bakgrunn av de kriterier, prioriteringer og rammer for fordeling av midler som er fastsatt i forskriften. Videre har vi lagt vekt på i hvilken grad søknaden oppfyller de aktuelle kriteriene for aktivitetstypene. På grunn av stor oversøkning har vi vurdert søknadene strengt opp mot kriterier og målet for tilskuddsordningen. I prioriteringen av søknadene har Bufdir vurdert hvilke prosjekter som i størst mulig grad bidrar til måloppnåelse på tilskuddsordningen.

Videre har Bufdir prioritert søknader fra aktører som ikke allerede mottar flerårig tilskudd, jf. paragraf 3-4 fjerde ledd, som sier at nye søknader fra aktører som allerede mottar flerårig tilskudd kan prioriteres lavere (unntak er gjort for aktører som har søkt om tilskudd til lokale fritidskasser).

Hovedtall nye vedtak fattet i 2023

 • Bevilgningen på ordningen Tilskudd til inkludering av barn og unge er på 688,9 millioner kroner i 2023.
 • 344,3 millioner kroner av bevilgningen er avsatt til gode prosjekter i 2023 med vedtak fattet tidligere år (flerårige tilskuddsordninger). Tilgjengelige midler til fordeling i 2023 var derfor på 344,6 millioner kroner.
 • Bufdir mottok totalt 1 602 søknader og total søknadssum på 974,4 millioner kroner, det vil si at det var en oversøkning på 629,8 millioner kroner ut ifra tilgjengelige midler.
 • Det er innvilget tilskudd til 660 søknader i alle landets fylker og innvilget sum er 346 millioner kroner.
  • Søknader gjennom deltakende kommuner (aktivitetstype § 4-1 til § 4-8 og § 4-11):
   Innvilget sum: 171,3 millioner kroner. Søknader innvilget: 621

  • Aktivitetstype § 4-9 Utprøving av arbeidsmodell:
   Innvilet sum: 3,5 millioner kroner. Søknader innvilget: 6

  • Aktivitetstype § 4-10 Koordinering av lokalt arbeid:
   Innvilget sum: 1,6 millioner kroner. Søknader innvilget: 4

  • Aktivitetstype § 4-12 Sentralledd i frivillige organisasjon:
   Innvilget sum: 29,6 millioner kroner. Søknader innvilget: 16

  • Øremerkede prosjekter:
   Innvilget sum: 131,1 millioner kroner. Søknader innvilget: 9

  • Nysaldering:
   Innvilget sum: 9 millioner kroner. Søknader innvilget: 4

Bufdir har vurdert søknader om tilskudd på bakgrunn av de kriterier, prioriteringer og rammer for fordeling av midler som er fastsatt i forskriften. Videre har vi lagt vekt på i hvilken grad søknaden oppfyller de aktuelle kriteriene for aktivitetstypene. På grunn av stor oversøkning har vi vurdert søknadene strengt opp mot kriterier og målet for tilskuddsordningen. I prioriteringen av søknadene har Bufdir vurdert hvilke prosjekter som i størst mulig grad bidrar til måloppnåelse på tilskuddsordningen.

Videre har Bufdir prioritert søknader fra aktører som ikke allerede mottar flzerårig tilskudd, jf. paragraf 3-4 fjerde ledd, som sier at nye søknader fra aktører som allerede mottar flerårig tilskudd kan prioriteres lavere. Ved årets fordeling av midler til søknader gjennom deltakende kommune (aktivitetstypene 4-1 til og med 4-8 og 4-11) gjelder denne prioriteringen når virksomheten allerede mottar tilskudd gjennom samme deltakende kommune. Ved fordeling av midler til øvrige søknader (aktivitetstypene 4-9, 4-10 og 4-12) gjelder denne prioriteringen når virksomheten allerede mottar tilskudd til samme aktivitetstype.  

I den overordnete fordelingen av tilskuddsmidler mellom kommunene har vi regnet med tidligere tildelinger til flerårige pågående prosjekter i kommunen. Det innebærer at årets saksbehandling og størrelsen på tildelt sum til de kommunene som allerede mottar tilskudd til flerårige pågående prosjekter (tilskudd gjennom ordningene "Oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom" og/eller "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser" og/eller “Tilskudd til inkludering av barn og unge”), er påvirket av tidligere tildelinger.

I statsbudsjettet for 2023 er 17,5 mill. kroner av bevilgningen satt av til etablering, drift eller videreutvikling av utstyrssentraler. I årets saksbehandling har vi derfor også prioritert søknader om tilskudd til utstyrssentraler høyere enn normalt. 

Hovedtall for bevilgningen 2023

 • Totalt antall søknader innvilget: 1 267
  - Innvilget for 2023 gjennom tidligere* tilskuddsordninger i 2021: 78
  - Innvilget for 2023 gjennom Inkludering av barn og unge i 2022: 529
  - Nye innvilgede prosjekter i 2023: 660
 • Totalt tildelt sum: 690,4 millioner kroner
  - Innvilget for 2023 gjennom tidligere tilskuddsordninger i 2021: 39,2 millioner kroner.
  - Innvilget for 2023 gjennom Inkludering av barn og unge i 2022: 305,1 millioner kroner.
  - Nye innvilgede prosjekter i 2023: 346 millioner kroner.

*Tidligere tilskuddsordninger: Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom.

Tilskuddsordningen Inkludering av barn og unge er styrket med 15 512 000 kroner i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2023. Dette vil gi flere barn og unge mulighet til å delta i fritidsaktiviteter over hele landet. I tillegg har Bufdir fordelt restmidler som ble holdt av til klagebehandling.

26 millioner kroner er tildelt ulike prosjekter i regi av offentlige, private og frivillige aktører. Midlene er fordelt på prosjekter med vedtak innvilget i 2022 og i 2023.

Oversikt innvilgede tiltak RNB og restmidler

I forbindelse med nysaldering av budsjett for 2023 så har tilskuddsordningen blitt styrket med 9 millioner kroner. Midlene er fordelt likt til fire navngitte organisasjoner; Frelsesarmeen, Blå kors, Røde kors og Kirkens bymisjon. Midlene skal benyttes til sosiale aktiviteter, alternative julefeiringer og julehjelp i form av matkasser, mat og gaver til sårbare grupper.

Målgruppen for den ekstra støtten er vanskeligstilte grupper, men det er en forventning om at hoveddelen av midlene går til tiltak rettet mot barnefamilier eller ban og unge.

Innvilgede tiltak

Hovedtall for hele tilskuddsordningen

 • Bevilgning 2022: 572 489 000
 • Antall søknader: 1852
 • Antall innvilgede prosjekter: 952
 • Total søknadssum: 1 316 414 166 kroner
 • Totalt tildelt sum: 572 489 000 kroner

Oversikt tildelinger gjennom Tilskudd til inkludering av barn og unge for 2022

 • Søknader gjennom deltakende kommuner (Aktivitetstype §4.1- §4.8 og §4.11)
  Omsøkt 2022: 999 770 875. Antall søknader 2022: 1699. Innvilget sum 2022: 289 138 029. Søknader innvilget 2022: 739
 • 4-9 Arbeidsmodeller
  Omsøkt 2022: 39 337 258. Antall søknader 2022: 44. Innvilget sum 2022: 14 169 293. Søknader innvilget 2022: 15
 • 4-10 Koordinering
  Omsøkt 2022: 15 077 00. Antall søknader 2022: 43. Innvilget sum 2022: 5 998 000. Søknader innvilget 2022: 16
 • 4-12 Sentralledd
  Omsøkt 2022: 133 028 958. Antall søknader 2022: 55. Innvilget sum 2022: 76 265 000. Søknader innvilget 2022: 38
 • Øremerkede tiltak
  Omsøkt 2022: 121 200 075. Antall søknader 2022: 7. Innvilget sum 2022: 115 440 000. Søknader innvilget 2022: 7
 • Nysaldering
  Omsøkt 2022: 8 000 000. Antall søknader 2022: 4. Innvilget sum 2022: 8 000 000. Søknader innvilget 2022: 4
 • Pågående flerårige prosjekter (Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom)
  Tildelt pågående flerårige prosjekter: 63 478 677. Søknader innvilget 2022: 133

Vurderinger

Bufdir har ved den overordnede fordelingen av midlene vektlagt følgende:

 • antall barn og unge i kommunene
 • indikatorer for omfang av utenforskap blant barn og unge i kommunene
 • geografisk fordeling
 • fordeling av midler mellom ulike aktivitetstyper
 • fordeling av midler mellom offentlige instanser og aktører i sivilsamfunnet

I saksbehandlingen av den enkelte søknad har Bufdir:

 • vurdert kvaliteten og forventet måloppnåelse
 • vurdert søknadsbeløp opp mot forventet måloppnåelsen og
 • lagt vekt på kommunens rangering.

På grunn av stor oversøking på ordningen har det vært begrensede midler tilgjengelig. Bufdir har derfor vurdert søknadene strengt, og mange av søknadene som har fått innvilget tilskudd har ikke fått fullt omsøkt beløp.

Direktoratet har prioritert søknader som i størst mulig grad bidrar til måloppnåelse på ordningen og som oppfyller kriteriene for aktivitetstypen. Flertallet av søknadene er innvilget for hele perioden 2022 – 2024, men noen søknader er innvilget for ett eller to år.

Ekstratildelinger i forbindelse med RNB

I revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble ordningen styrket med 10 millioner kroner for inneværende år, med følgende omtale:

"Ukrainakrisen innebærer at flere utsatte barn kommer til Norge. At barn og unge ikke har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, kan gi økt risiko for sosialt utenforskap. Tilgang til å låne sports- og fritidsutstyr er viktig for at barn og unge kan delta på sosiale aktiviteter på fritiden. På denne bakgrunn økes Bufdirs tildeling til tilskuddsordningen Tilskudd til inkludering av barn og unge med 10 mill. kroner. Økningen skal gå til utstyrssentraler, bl.a. tilknyttet BUA-nettverket, som har søkt på tilskuddsordningen. Økningen vil innebære at flere utstyrssentraler kan få tilskudd til drift, videreutvikling eller etablering av tilbudet, noe som vil gi flere barn og unge mulighet til å låne sports- og fritidsutstyr."

Bufdir har vurdert søknader om tilskudd til utstyrssentraler på nytt. Som et resultat av dette har 45 søknader om tilskudd blitt styrket og 5 søknader som opprinnelig ble avslått har blitt innvilget. Du finner en oversikt over prosjektene det gjelder i dette dokumentet.

Ekstratildeling i forbindelse med nysalderingsproposisjonen.

I nysalderingsproposisjonen for 2022 ble ordningen styrket med 8 millioner kroner, midlene skal gå til sosiale aktiviteter for vanskeligstilte grupper i julen i regi av frivillige organisasjoner. Økningen ble fordelt likt mellom følgende fire organisasjoner: Frelsesarmeen, Blå Kor, Norges Røde Kors og Stiftelsen Kirkens Bymisjon.

Kontakt

Tilskuddsavdelingen

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580

Saksbehandlere

Mari Ommundsen
E-post: mari.ommundsen@bufdir.no
Telefon: 466 19 567

Johanne Halsnes Århus
E-post: johannehalsnes.arhus@bufdir.no
Telefon: 466 16 311

Heidi Hafnor Larsen
E-post: heidihafnor.larsen@bufdir.no
Telefon: 466 15 814

Emina Simic
E-post: emina.simic@bufdir.no
Telefon; 466 17 925

Tonje Olsrud
E-post: tonje.olsrud@bufdir.no
Telefon: 466 15 662