Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Samer og språk

Den som tier samtykker ikke

Indirekte kommunikasjon og taushet har en viktig plass i samisk kultur. Ler mer om nyansene i samisk kultur.

Same, men ikke det samme

Kunnskap om mindre verbale kommunikasjonsmåter og betydningen av metaforer og kroppsspråk, kan gi et bedre utgangspunkt for samtaler med samer. Det er mer vanlig å sirkle seg inn til hva saken gjelder, og antyde at noe er vanskelig, istedenfor å direkte fortelle hva som er problemet.

Tilliten til offentlige myndigheter kan også være begrenset hos mange samer. Deres relasjon til offentlige tjenester er hos mange farget av fornorskningstiden og år med undertrykkende og diskriminerende. Kombinasjonen av ulike kommunikasjonsformer og bekymring for å oppleves som diskriminerende kan føret til at hjelpeapparatet blir usikkert, forsiktig og tilbakeholden med å stille krevende spørsmål.

Dette kan i verste fall føre til at hjelpeapparatet ikke våger å stille spørsmål om vold og overgrep. God og kulturtilpasset kommunikasjon vil være en forutsetning for å komme i posisjon til å skape gode relasjoner, og ikke minst få gitt riktig hjelp til riktig tid.

Tid vil også være en viktig faktor. Det å sette av tilstrekkelig tid vil i mange sammenhenger være en forutsetning for god kommunikasjon i samiske kulturer.

Det er nødvendig å kjenne til at i noen sammenhenger kan de samiske språkene komme til kort, ved at det ikke eksisterer konkrete ord og begreper som dekker det man forsøker å snakke om. Det kan være vanskelig å finne gode begreper for voldshandlinger, seksuelle krenkelser og overgrep på samisk.

Vi skal ikke unngå å snakke om det som er vanskelig, men hjelpeapparatet bør tilpasse seg disse temaene med kunnskap om samiske kommunikasjonsformer. Dersom du trenger mer hjelp til å forstå nyansene i samisk kultur, ta gjerne kontakt med oss i NASAK.

Hvordan kan du hjelpe på en kultursensitiv måte?

  • Sørge for at du har generell kunnskap om samisk kultur, kunnskap om samisk befolkning i det området du jobber; lokale historiske forhold og dagens situasjon. Da sparer du folk for belastningen ved å skulle forklare deg slike viktige grunnleggende ting.
  • Kjennskap til kulturen er viktig for å oppnå tillit, og for å kunne forstå folks måter å kommunisere og handle på. Dette er en forutsetning for å kunne gi god og tilpasset hjelp.
  • Samtalen kan du lage gode premisser for ved å: møte personen med åpenhet og interesse, og gi rom til å uttrykke seg på sin måte.
  • I møtet med den andre har du med deg din egen kultur og forforståelse som påvirker samhandlingen. En pågående selvrefleksjon om egen kunnskap og praksis, vil øke din bevissthet og bidra til at du blir en bedre kultursensitiv hjelper.
  • Muligheter for å snakke på sitt morsmål vil kunne gjøre det lettere å uttrykke seg. Det er ditt ansvar å sjekke om du trenger tolk for å forstå personen du skal hjelpe.

Husk at samer ikke er en homogen gruppe, slik at det ikke finnes én type tilpasning som vil passe for alle. Same, men ikke det samme.

Film: Samer og språk (Mediaflow)