Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Samer, familie og slekt

Kvinne og mann snakker

Det samiske samfunnet er mangfoldig og variert, med store språklige, kulturelle og næringsmessige forskjeller. Samer tilhører alle samfunnslag, yrker og utdanningsgrupper. Men en fellesnevner er at familien og slekten har stor betydning.

Det samiske samfunnet er opprinnelig bygd opp med slektskap som organiserende prinsipp. Dette gjenspeiles blant annet i den tradisjonelle samiske presentasjonsmåten. Det er normalt å presentere seg med navnet til besteforelder, forelder og seg selv. Ut fra personen en hilser på, foretas det en vurdering av hvilken slektsside (mor/far) som en presenterer seg selv med. Gjennom presentasjonen formidles slektskapet tydelig, til motsetning fra norsk/vestlig presentasjonsmåte.​

​I samisk kultur spiller utvidet slektskap en sentral rolle. Slektskap regnes utover det nærmeste slektsledd. I tillegg har en slektslignede relasjoner til blant annet gudforeldre (risteatni/áhcci), navnesøsken (gáibmi) og næringsslekt. Sterke emosjonelt bånd til gudforeldre og enkelte slektninger gjør at begrepet flerforeldreskap benyttes i den samiske kulturen.

For mange samer er storfamilien og slekten viktige sosiale nettverk som bidrar til både psykisk og praktisk støtte, og det er sterke lojalitetsbånd (Nystad 2016, som ref. i Hansen & Skaar, 2021). ​

Men samtidig er det slik at når det oppstår problemer, er enkeltindividets skam også slektens skam. Dette kan bidra til at flere ikke velger å snakke om psykiske vansker, sykdommer og problemer i familielivet. Dermed kan storfamilien og tette familiebånd fungere som en barriere og føre til at vold og overgrep ikke blir anmeldt (Øverli, Bergman og Finstad 2017a). som ref. i Hansen & Skaar, s.68). ​

​​Tilsvarende gjelder også rusproblemer. Det er nærliggende å tro at den samiske storfamilien trår sterkt støttende til, men dette er ikke nødvendigvis tilfelle. Det er ikke uvanlig at misbruk ties og skjules. Barn blir vitne til at storfamilien kjenner til problemer og blir selv fanget av det samme tabuet om at slikt snakkes det aldri om.

​Hvordan kan du hjelpe på en kultursensitiv måte?

  • Sørg for at du har generell kunnskap om samisk kultur, kunnskap om samisk befolkning i det området du jobber, gjerne lokalhistoriske forhold og dagens situasjon.
  • Kjennskap til kulturen er viktig for å oppnå tillit og for å forstå samers måter å kommunisere og handle på. Tillit er en forutsetning for å kunne gi god og tilpasset hjelp.
  • Legg til rette for åpenhet, hvis interesse, og gi rom for å uttrykke seg på sin egen måte.
  • I møtet med den andre har du med deg din egen kultur og forforståelse som påvirker samhandlingen. En pågående selvrefleksjon om egen kunnskap og praksis, vil øke din bevissthet og bidra til at du blir en bedre kultursensitiv hjelper
  • Legg til rette for å snakke på morsmål og bruke tolk ved behov. Det er ditt ansvar å sjekke om du trenger tolk for å forstå personen du skal hjelpe.

Husk på at samer ikke er en homogen gruppe, det finnes ikke én type tilpasning som vil passe for alle.

Film: Samer, familie og slekt (Youtube)