Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kvammen akuttsenter, avdeling Melhus

Akuttinstitusjon for barn og ungdom mellom 12 og 18 år.

Kort om Kvammen akuttsenter, avdeling Melhus

  • Statlig
  • Plasseringstype: Akutt § 4-4
  • Kapasitet: 4 plasser
  • Sted: Melhus

Slik er det å bo hos oss

Kvammen akuttinstitusjon ligger i Melhus kommune, ca. fem km fra Melhus sentrum. Det er om lag 25 km til Trondheim sentrum.

Transport

Det er mulighet for å ta både buss og tog til Melhus Skysstasjon, men på grunn av begrenset kollektivtilbud lokalt tilbyr vi oss å hente gjester på skysstasjonen ved behov. Nærmeste flyplass er Trondheim lufthavn, Værnes.

Fritidstilbud

Melhus har mange fritidstilbud som bibliotek, kulturskole, flere fritidsklubber og ulike kulturarrangement. Det er også mange idrettslag lokalisert i Melhus som driver med blant annet fotball, håndball, ski og sykkel.

Det er aldri enkelt å bo i institusjon, men vi ønsker at et opphold hos oss skal være preget av trygghet, omsorg og stressreduksjon i en tid som kan være uforutsigbar.

Når du kommer ønsker vi å bli kjent med deg og forberede deg best mulig til å flytte inn på institusjonen. Du vil få informasjon om Kvammens rutiner og sakens gang slik at oppholdet blir så forståelig og forutsigbart som mulig.

Det skal avholdes avklaringsmøte snarest etter plassering, og da vil vi sammen med deg, foreldre/foresatte og barneverntjenesten legge en plan for oppholdet ditt.

Vårt mål er å ivareta deg i den akutte situasjonen som du befinner deg i. Sammen med deg og dine foreldre/foresatte og andre viktige personer, vil vi ivareta ditt behov for trygghet, trivsel, omsorg og beskyttelse.

Vi vil at du skal vite at de voksne som arbeider her er her for deg, og vi ønsker å samarbeide og legge til rette for at oppholdet ditt blir best mulig.

Hva betyr det å ha et barn plassert i institusjon?

Så snart det lar seg gjøre vil vi komme i kontakt med dere for å presentere oss samt ivareta dere i den krisen dere også befinner dere i.

For best kunne legge til rette for det som kommer i etterkant av et opphold hos oss, er vi avhengig av et godt samarbeid med dere som kjenner ungdommen best.

Om det skulle være behov, er vi tilgjengelig på telefon døgnet rundt, og vi legger gjerne til rette for at dere kan komme på besøk.

Rom og fellesareal

I den tiden du bor her får du et eget soverom som er ditt private sted og det rommet du kan trekke deg tilbake til for å være alene. Du har selv ansvar for renhold av rommet, men vi voksne bidrar med veiledning hvis du skulle ha behov for det.

Du deler bad med en eller to andre ungdommer. Når det gjelder renhold av bad må du samarbeide med de andre ungdommene.

Vi har felles kjøkken, stue og oppholdsrom hvor vi alle må regne med å ta hensyn til hverandre for best mulig trivsel for alle.

Aktiviteter

Kvammen har fokus på aktiviteter og vi har erfaring med at det er et godt verktøy for kontaktetablering og mestringsopplevelser. Vi har mye friluftsutstyr for både sommer- og vinteraktiviteter. Vi har også båt ved et ferskvann i nærheten og ved sjøen.

Skole

Vi ønsker at du får mulighet til å fortsette på den skolen du gikk på før du kom, men hvis du av en eller annen grunn ikke kan fortsette på den skolen samarbeider vi med våre nærskoler som vil ivareta ditt behov for opplæring. Hadde du ikke et skoletilbud før du kom vil vi sammen komme frem til om en annen type dagaktivitet kan være aktuell.

Hovedkontakt

Du vil etter kort tid få oppnevnt to hovedkontakter blant de ansatte på Kvammen. De vil være de som har ekstra ansvar for deg, som følger deg tett under oppholdet, deltar på møter, og som vil være kontaktpersonene dine opp mot barneverntjenesten.

Når du bor på institusjon har du flere rettigheter.

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon, og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig:

Hvilke rettigheter har du som er på institusjon? (ung.no)

De ansatte på Kvammen er opptatt av at alle som jobber her skal ha kompetanse på aktiviteter, relasjonsbygging og bidra til et godt miljø for alle som bor og jobber her. De som jobber her har ulik bakgrunn men de fleste er vernepleiere eller barnevernspedagoger.

For kommuner og barnevern

Informasjon til kommuner, barnevern og andre om hvem vi tar inn, hvordan vi jobber og hvordan man søker om plass.

Akuttplassering

Når et barn eller en ungdom står uten omsorg eller er i fare for å bli skadet i sitt eget hjem, kan barneverntjenesten plassere barnet eller ungdommen i et beredskapshjem eller i en akuttinstitusjon. Les mer om akuttplasseringer.

Faglig veileder

Faglig veileder for akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem presiserer hvilke kvalitetsmål som settes for akuttarbeidet. Veilederen skal sikre en likeverdig og god praksis i akuttiltak og skape forutsigbarhet for barn, unge og deres familier, barneverntjeneste og øvrige samarbeidspartnere. Les hele veilederen her: Akuttarbeid institusjon og beredskapshjem - faglig veileder

Familieråd

I alle inntak blir det vurdert om det kan gjennomføre et familieråd så raskt som mulig. Familieråd er et tilbud hvor barnet og barnets familie og nettverk aktivt involveres i å finne gode løsninger for barnet. Her kan du lese mer om familieråd.

Miljøterapi

Utgangspunktet for det faglige arbeid på Kvammen akuttinstitusjon er miljøterapi. Miljøterapi er kort sagt en systematisk og gjennomtenkt tilretteleggelse av miljøets psykologiske, sosiale og fysiske betingelser i forhold til den enkeltes og gruppens situasjon og behov. Hensikten med dette er å fremme muligheter til læring og personlig ansvar.

Turnus

Vi er inntil fire voksne i tillegg til administrasjon på dagtid, inntil fem på kveld og inntil tre på natt (hvorav to er aktive). Det betyr for deg som ungdom at det alltid vil være en ansatt som får et særskilt ansvar for å ivareta deg og dine behov, og som kan gi deg den omsorgen du trenger i den tiden du er hos oss.

Den enkelte ungdom får en/to hovedkontakter som har et særskilt ansvar for oppfølging, og som deltar i samarbeidsmøter sammen med deg som ungdom og som har kontakten med foreldre/foresatte.

Vi har ansatte som har et særskilt ansvar for å sørge for at skole, familie og helse blir ivaretatt.

Statsforvalteren i Trøndelag fører tilsyn for å sikre at alle som bor på institusjon får god omsorg og behandling. Statsforvalteren skal også følge med på at gjeldende lover og regler blir fulgt. Statsforvalteren besøker institusjonen minst to ganger i året, og snakker blant annet med beboerne om hvordan de har det på institusjonen.

Om beboerne opplever at rettighetene deres ikke blir ivaretatt, kan de klage til Statsforvalteren. De som jobber på institusjonen hjelper beboerne med klagen dersom det er ønskelig.

Tilsynsrapporter kan du finne på nettsiden til Helsetilsynet.