Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Maiken er familieterapeut i Bodø

Jeg opplever jobben som både variert og meningsfylt og det gjør at jeg ikke har lyst til å jobbe et annet sted.

Maiken

Informasjon

Navn: Maiken

Stilling: Familieterapeut / klinisk sosionom ved familievernkontoret i Bodø

Bakgrunn: klinisk sosionom innen barn og unges psykiske helse med videreutdanning i familieterapi

Spesifikke arbeidsoppgaver: Mekling, foreldresamtaler, parsamtaler, barnesamtaler, arrangere kurs

Starten på karrieren i familievernet

Det hele startet med at jeg hadde et ønske om å flytte til Bodø med min familie, og samtidig ble denne stillingen utlyst. Jeg har en yrkesbakgrunn og utdannelse som har gitt relevant kompetanse og erfaring for jobb i familievernet, og derfor søkte jeg og fikk jobben.

Jeg liker å jobbe med mennesker, møte mennesker og kunne hjelpe dem i det de opplever. Jeg har tidligere jobbet i barne- og ungdomspsykiatrien og i barnevernet, og tenkte at i familievernet får jeg jobbe med mennesker fra et litt annet ståsted. Jeg opplever at vi her har rammer for å kunne ha større fokus på familien som helhet, og det liker jeg.

Min arbeidshverdag

Jeg har en ganske variert arbeidsdag som består av forskjellige oppgaver. Vi gjennomfører blant annet meklinger etter samlivsbrudd mellom foreldre. Den er ganske strukturert (den er også obligatorisk når paret har felles barn) og målet er å få på plass en skriftlig avtale mellom foreldrene om hvordan de skal samarbeide videre om barna. Her legger vi opp til dialog mellom foreldrene, informerer om rettigheter og legger til rette for å få frem barnas meninger.

For par som opplever utfordringer i forholdet tilbyr vi parsamtaler med utgangspunkt i det de opplever som vanskelig. Vanlige temaer er kommunikasjonsmønster, tillit eller hendelser som har vært mellom dem. Noen kommer til 2-3 samtaler, andre har behov for noen flere.

Jeg er også barneansvarlig ved vårt kontor, noe som innebærer at jeg har et ekstra fokus på barns stemme og videreformidler til mine kollegaer nye ting som kommer fra ressursmiljøet på området. I høst startet vi samtalegruppe for barn med to hjem (skilte foreldre), så en ettermiddag i uka treffer jeg seks herlige barn, og vi fokuserer på tema som brudd, ny familie og mestringsstrategier.

Familievernkontoret har veldig mange ulike ansvarsområder, så vi har mye å følge opp og tidvis høy pågang. Det medfører dessverre en lengre ventetid enn vi ønsker, og arbeidsdagene kan også bli hektiske og travle. Men jeg trives godt med at vi møter så mange ulike problemstillinger og et tidvis høyt tempo.

Får brukt utdannelsen min i jobben

Jeg er klinisk sosionom innen barn og unges psykiske helse og har tatt videreutdanning i blant annet familieterapi. Den kombinasjonen opplever jeg er meget relevant for de oppgavene jeg har i denne jobben, både med å tenke helhetlig, systemisk og kjennskap til barns utvikling. Også erfaring fra psykisk helse og for eksempel diagnosesystemet kommer nyttig med her, og bidrar til at jeg kan forstå hvilke vansker de som kommer hit kan stå i og hvordan det kan påvirke øvrig familie.

Hjelpe mennesker i krevende saker

Det er krevende å ha konfliktfylte saker. Man må være enda mer «skjerpet» og fokusert slik at begge parter opplever seg hørt og får frem sitt perspektiv. Dette er gjerne mennesker som står i mye vanskelig, har opplevd tunge ting eller opplever trussel mot noe som er viktig for dem - og det kan jo også være historier som berører oss som møter dem. Når jeg møter konflikter er det ekstra godt å ha et team med kolleger rundt meg, slik at vi kan støtte og veilede hverandre, samt drøfte problemstillingen i saken.

Det er ofte slik at det er en konflikt i for eksempel foreldresamarbeidet som gjør at de kommer hit til oss. Vi har ingen myndighet til å avgjøre noe på deres vegne. Vår oppgave blir å være en arena for drøfting, utfordre dem til å se saken fra den andres ståsted, kanskje bringe inn noen nye perspektiver og forsøke å få til en løsning som begge kan akseptere videre. Da er det kanskje ikke alltid begge er like fornøyd etterpå. Det er også noe vi må tåle i denne jobben, at ikke alle blir fornøyd med oss.

Godt arbeidsmiljø med takhøyde

Jeg trives kjempegodt i jobben og det er en variert arbeidsdag hvor jeg møter masse forskjellige folk. Siden familievernet er et frivillig tilbud, kommer flertallet av klientene hit fordi de selv har et ønske eller behov for det. Det tror jeg utgjør en stor forskjell. Jeg opplever også at arbeidsgiver legger til rette for faglig oppdatering, slik at man stadig får påfyll av ny kunnskap, noe som også gir økt trivsel. Også har jeg veldig gode kolleger her!

Det er et veldig godt arbeidsmiljø hvor det er rom for faglige diskusjoner, og å ta ut både frustrasjoner og gleder. Her er det god takhøyde for ulike meninger, og jeg opplever at vi er rause med hverandre og opptatt av å ta vare på hverandre. Vi har det også hyggelig sammen, og er påpasselig med å ivareta et godt sosialt miljø med ulike felles aktiviteter.

Jeg opplever jobben som både variert og meningsfylt og det gjør at jeg ikke har lyst til å jobbe et annet sted.

Teamarbeid

I hovedsak gjennomfører vi samtaler med de ulike klientene hver for oss, men vi har anledning til å være to terapeuter i saker hvor det er behov for det. Vi har også faste ukentlige møter hvor vi kan ta opp de problemstillingene vi jobber med, så jeg føler vi i bunn og grunn er et team som jobber sammen. Eventuelle uenigheter løses gjennom diskusjon –og så blir vi enten enige om at vi har ulik forståelse/perspektiv eller leder avgjør hvordan ting skal løses. Det avhenger jo litt av hva uenigheten handler om.

Faglig utvikling

Jeg opplever at det er veldig gode muligheter for faglig utvikling her. Vi har for eksempel regelmessige meklersamlinger som sørger for påfyll og oppdateringer innen det området. Bufetat har også ulike spisskompetansemiljøer som «forer» oss med oppdatert forskning, artikler og webinarer. Vi holder også kurs selv, noe som var en ny erfaring for meg. Så vi blir ikke stående på «samme plass», verken faglig eller personlig.