Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Anette jobber som fagspesialist ved spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte og forebygging

Det å sørge for at flest mulig barn kan vokse trygt opp hos sine foreldre, i sitt nærmiljø, er slik jeg ser det, et av de største samfunnsoppdragene man kan ha.

Anette

Informasjon

Navn: Anette Johannesen

Stilling: Fagspesialist/psykolog ved Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte og forebygging

Bakgrunn: Profesjonsstudiet i psykologi

Min arbeidshverdag

Jeg jobber i stor grad med et forebyggende opplæringsprogram, som har som hensikt å gi primærhelsetjensten/helsestasjonen kompetanseløft på å identifisere og handle på bekymring for et barn eller deres foreldre, samt hvordan man kan samarbeide godt i komplekse saker.

Nå om dagen arbeider jeg med en samarbeidsstruktur mellom familievernet og helsestasjonen, for både å øke bevisstheten på parrelasjonen på helsestasjonen og sørge for at foreldre søker familievernet før vanskene blir for store.

I tillegg er jeg så heldig å få jobbe med Barne-, ungdoms- og familiediretoratet (Bufdir) på prosjekter der jeg får brukt kompetansen min som fagperson, også brukes jeg til å kvalitetssikre tekster som legges ut på foreldrehverdag.no.

Jeg opplever stor variasjon i oppgavene jeg har. Noen dager er jeg ute i kommuner å underviser, andre dager skriver jeg tekster til foreldrehverdag.no mens andre består i prosjektledelse.

Mye lidelse kunne vært hindret med tidlig innsats

Med psykologutdannelse vet man endel om hva vi mennesker trenger for å ha det bra psykisk. I tillegg vet vi endel om risikofaktorer for at det ikke går så bra. Tidligere, som de fleste psykologer, jobbet jeg individuelt med mennesker som har levd med flere skadelige risikofaktorer over tid.

De aller fleste av de jeg snakket med hadde opplevd mangel på omsorg, rus hos foreldrene, vold, uforutsigbarhet og/eller foreldre med sykdom. De opplevde at dette var stigmatiserende for seg selv og foreldrene. På grunn av denne stigmaen tror jeg veldig mange av de som trenger hjelp, venter til problemene er store og det er vanskelig å snu. Derfor ønsket jeg heller å jobbe med disse problemstillingene på systemnivå, fremfor å hjelpe en og en.

Når jeg ser tilbake på alle de menneskene jeg har snakket med, tenker jeg at mye av lidelsen kunne vært hindret med tidligere innsats. Og dette er noe av grunnen til at jeg motiveres av å jobbe i Bufetat. Det er å kunne ha fokus på forebygging, gi tidlig og riktig innsats til behov og redusere skammen ved å søke hjelp og veiledning som foreldre.

Å sørge for trygg oppvekst er et av de største samfunnsoppdragene

Det å sørge for at flest mulig barn kan vokse trygt opp hos sine foreldre, i sitt nærmiljø, er slik jeg ser det, et av de største samfunnsoppdragene man kan ha. I Bufetat har man kompetanse på alle forebyggingsnivå, samt behandling av mer komplekse saker innen par og familie. I tillegg har man ulike yrkesbakgrunn, noe som bidrar til bred kompetanse innen par og familie.

Det som motiverer meg mest er å få bidra inn i samfunnsnyttige oppdrag som jeg selv brenner for. Det er å sikre at alle barn vokser opp uten vold, overgrep og annen omsorgssvikt. Jeg opplever at jeg har flere utviklingsmuligheter både innen nåværende og andre arbeidsplasser i Bufetat.