Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Husafjellheimen Ungdomsheim

Institusjon for barn og ungdom mellom 11 og 18 år.

Kort om Husafjellheimen Ungdomsheim

 • Statlig
 • Plasseringstype: Omsorg §§ 3-2 og 5-1
 • Kapasitet: 6 plasser
 • Sted: Ålesund

Slik er det å bo hos oss

Husafjellheimen ligger i et etablert boligområde i Ålesund kommune, cirka fem kilometer fra sentrum. Institusjonen er en integrert del av nærmiljøet.

Fritidstilbud

Det ligger til rette for mange ulike aktiviteter i nærmiljøet, blant annet fotball, kor, korps, dyreklubb, klatring, turn, svømming og dykking. Institusjonen har god kontakt med aktuelle lag og foreninger i nærområdet.

Ukeplan og døgnrytme

På Husafjellheimen har alle en egen ukeplan. Den er et hjelpemiddel for å skape forutsigbarhet i ukentlige gjøremål som skole, fritidsaktiviteter, avtaler, hjemreiser, ansvarsgruppemøte, med mere.

På Husafjellheimen har vi det vi kaller en døgnrytmeplan. Planen gir en oversikt over når det er forventet at man skal stå opp og legge seg, oversikt over måltider, faste møter og felles aktiviteter.

Ungdomsoverlapping

Vi har ungdomsoverlapping hver ettermiddag ved vaktskifte. Dette er et kort møte på kjøkkenet der vi planlegger kvelden sammen. Hvem skal på fritidsaktiviteter, hva skal vi se på TV, hvem skal gjøre lekser, vaske klær eller ta i mot besøk? På den måten får alle oversikt over hvem som skal gjøre hva og det skaper forutsigbarhet for kvelden.

Ungdomsmøte

Vi har ungdomsmøte en gang i uka hvor du kan ta opp ting du er opptatt av. Du kan få hjelp fra andre som bor her til å mestre nye situasjoner eller få råd om konfliktløsing.

Skole og dagtilbud

Alle som bor på Husafjellheimen skal ha et dagtilbud. Dette kan være skole, utplassering på en arbeidsplass eller en kombinasjon av disse. Ett annet alternativ kan være utplassering på en arbeidsplass der ungdommene får økonomisk stønad fra NAV. Det er både barne-, ungdoms- og videregående skoler i nærheten av Husafjellheimen.

Fritid og aktiviteter

På vinteren har vi muligheten til å være ute på ski. Vi har årskort på Sunnmørsalpene Skiarena som ligger på Fjellsetera i Sykkylven. Om sommeren legger vi til rette for aktiviteter som kanoturer, bading, fjellturer med overnatting, sykling eller ballspill. Rett ved Husafjellheimen er det kunstgressbane og ballbinge. Vi har også en skjærgårdsjeep som vi bruker til fisking, vannski og tube. I mange år har vi leid en nedlagt skysstasjon i Fjellerup, Danmark, en uke om sommeren. I høstferiene leier vi hytte enten ved havet eller på fjellet. I vinterferiene leier vi hytte på et vintersportssted.

Samarbeid med familie og nettverk

Før du tar i mot en plass på Husafjellheimen blir du og dine foresatte invitert til et innsøkingsmøte hvor vi presenterer institusjonen, hva slags tilbud vi har, hvilke forventninger vi har til samarbeidet og hvorfor du har fått plass her. De viktigste delene av arbeidet med familie og nettverk før, under og etter oppholdet ditt hos oss er å involvere foreldre eller foresatte og familien i kartleggingsarbeidet og i utviklingen av målsettinger for oppholdet ditt hos oss. Det er viktig for oss å understreke at vi på Husafjellheimen skal bistå foreldre og foresatte, ikke overta oppgavene eller ansvaret deres for egne barn.

Oppfølging etter oppholdet

Når du flytter ut fra institusjonen til din egen bolig eller hjem til familien din kan du fortsatt få oppfølging fra oss.

Før du tar i mot en plass på Husafjellheimen, blir du og dine foresatte invitert til et innsøkingsmøte. På møtet presenterer vi institusjonen, hva slags tilbud vi har, hvilke forventninger vi har til samarbeidet og hvorfor du har fått plass her.

De viktigste delene av arbeidet med familie og nettverk før, under og etter oppholdet ditt hos oss er å involvere foreldre eller foresatte og familien i kartleggingsarbeidet og i utviklingen av målsettinger for oppholdet ditt hos oss.

Det er viktig for oss å understreke at vi på Husafjellheimen skal bistå foreldre og foresatte, ikke overta oppgavene eller ansvaret deres for egne barn.

Bli kjent

De første to ukene du bor her er en «bli kjent-fase» hvor du alltid er sammen med en voksen når du er utenfor institusjonen, bortsett fra når du er på skolen eller annet dagtilbud. Målet med dette er at du skal bli kjent med institusjonen og hvordan ting fungerer her.

Verdisaker

Når du kommer hit blir alle eiendelene dine registrert. Om du har større verdisaker som ikke kan oppbevares hos familien din kan vi låse inn dette for deg. Om du ønsker å oppbevare mindre ting som klokke, smykker eller mindre pengebeløp på rommet kan du få en oppbevaringsboks med lås for å ha dette i.

Særkontakt

Alle som bor her har sin egen særkontakt. Særkontakten er den du vil ha mest med å gjøre. Han eller hun sørger for at du får det tilbudet hjemkommunen din etterspør og som er tilpasset deg og dine behov. Særkontakten har ansvar for å følge opp familien din, blant annet ved å informere foreldrene dine når du har nådd målene dine med oppholdet. Det er også særkontakten som følger opp avtaler du har med andre, som tannlege og lege. Du og særkontakten skal ha særkontaktsamtale minst en gang hver fjortende dag. Dere kan snakke om ting som hjemreiser, besøk, innkjøp, fritid, praktiske eller personlige ting.

Ansvarsgruppe

Når du bor her etableres det en ansvarsgruppe som består av deg, familien din, barnevernet i hjemkommunen din, særkontakten din, og ledelsen på Husafjellheimen. Andre du er knyttet til, som for eksempel helsetjenesten eller skolen din, kan også delta. Ansvarsgruppemøter med evaluering arrangeres hver tredje måned eller oftere ved behov. I tillegg lager særkontakten din en skriftlig halvårsrapport. På ansvarsgruppemøtet kan du ta opp ting du er opptatt av, fortelle hvordan du har det og komme med forslag til forandringer du ønsker deg.

OLUF-plan

Når du bor her får du din egen arbeidsplan, en OLUF-plan, det står for omsorg, læring, utvikling og forandring. Denne planen inneholder alt om mål og metoder for alt vi skal jobbe med blant annet i forhold til foreldre/foresatte og skole eller dagtilbud.

Når du bor på institusjon har du flere rettigheter.

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon, og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig:

Hvilke rettigheter har du som er på institusjon? (ung.no)

Det er et tjuetalls ansatte ved Husafjellheimen. Flesteparten av de ansatte har lang erfaring med å arbeide med ungdom på institusjon. De har en bred og variert utdanningsbakgrunn som sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og lærere. I tillegg har vi egen kokk på institusjonen.

De fleste ansatte jobber i turnus og det er alltid ansatte til stede på institusjonen.

For kommuner og barnevern

Informasjon til kommuner, barnevern og andre om hvem vi tar inn, hvordan vi jobber og hvordan man søker om plass.

Husafjellheimen tilbyr hjelp til barn og unge med ulike behov for spesialisert omsorg. Det er ett mål at ungdommen skal bo på Husafjellheimen kortest mulig tid. Under oppholdet jobbes det derfor i samarbeid med den enkelte med tanke på at ungdommen skal kunne flytte tilbake til familien, til et fosterhjem eller ut i egen bolig.

Husafjellheimen legger vekt på å hjelpe ungdommen til å ha kontakt med familie, venner og nettverk og på å hjelpe med skolegang, dagtilbud og fritidstilbud.

Husafjellheimen skal være et trygt og utviklende hjem for barn som i en periode av livet, av en eller annen grunn ikke kan bo hos foreldre, foresatte eller i fosterhjem. Personalets holdninger bygger på det menneskesyn at alle mennesker er like verdifulle, og at hver enkelt av oss skal få mulighet til å utvikle seg i samsvar med sitt eget potensiale.

I forhold til forståelse og tilnærming i samarbeidet med ungdommene er vi opptatt av å formidle og ivareta fire sentrale verdier:

 • Å høre til (tilhørighet)
 • Å mestre (mestring/kompetanse)
 • Å yte/gi til andre (generøsitet)
 • Å oppnå selvstendighet (uavhengighet/autonomi)

Andre viktige elementer i vår institusjon:

 • Trygghet og stabilitet
 • Struktur og forutsigbarhet
 • Gode rutiner og oppfølging
 • Motivasjon og deltagelse
 • Skole, arbeid, annet dagtilbud
 • Sosiale nettverk og fritidsaktiviteter
 • Helseoppfølging - somatisk og psykisk

Handlekraft

Handlekraft handler om traumebevisst omsorg. Utgangspunktet er at barn og unge som bor på institusjon trenger hjelp til å regulere følelsene sine i trygge rammer og med gode relasjoner til omgivelsene.

Familieråd

I alle inntak blir det vurdert om det kan gjennomføre et familieråd så raskt som mulig. Familieråd er et tilbud hvor barnet og barnets familie og nettverk aktivt involveres i å finne gode løsninger for barnet. Her kan du lese mer om familieråd.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal fører tilsyn for å sikre at alle som bor på institusjon får god omsorg og behandling. Statsforvalteren skal også følge med på at gjeldende lover og regler blir fulgt. Statsforvalteren besøker institusjonen minst to ganger i året, og snakker blant annet med beboerne om hvordan de har det på institusjonen.

Om beboerne opplever at rettighetene deres ikke blir ivaretatt, kan de klage til Statsforvalteren. De som jobber på institusjonen hjelper beboerne med klagen dersom det er ønskelig.

Tilsynsrapporter kan du finne på nettsiden til Helsetilsynet.