Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Bekymret for at det har skjedd noe galt i adopsjonssaken din?

Er du adoptert fra utlandet, og er bekymret for at det har skjedd noe galt i adopsjonssaken din? Da kan du ta kontakt med oss i Bufdir for å få hjelp til å innhente dokumentasjon og opplysninger om din sak. Merk at det er stor arbeidsmengde på adopsjonsområdet, og at det derfor kan ta lang tid å behandle saken din.

Som en del av den økte oppmerksomheten i mange land om mulig ulovlig praksis i utenlandsadopsjon, har vi forståelse for at personer som er adopterte til Norge kan være bekymret.

Vi i Bufdir har ikke mulighet til å etterforske adopsjonssaker eller gi deg et svar på om det har skjedd noe ulovlig i din adopsjon. Det vi kan bistå deg med er, med fullmakt fra deg, å innhente ytterligere informasjon fra opprinnelseslandet ditt. Vi kan også gi deg kontaktopplysninger til utenlandske myndigheter dersom du ønsker å ta kontakt med dem selv.

Samtalestøtte til adopterte

Er du adoptert og trenger noen å snakke med? Bufetat tilbyr samtalestøtte til alle adopterte over 16 år. Tilbudet er gratis.

Les mer og ta kontakt.

Hvis du er bekymret for at det har skjedd noe ulovlig eller galt i adopsjonssaken din

Hvis du er bekymret for at det har skjedd noe galt i adopsjonssaken din eller du ønsker mer innsyn i dine dokumenter, kan du ta kontakt med oss i Bufdir. Slik går du fram for å sende inn henvendelse om bekymring.

Før du sender en henvendelse om bekymring til oss i Bufdir, anbefaler vi at du først ber om innsyn i adopsjonsdokumentene dine.

Du får da tilsendt adopsjonsdokumentene dine som er oppbevart i Bufdir. Dette inkluderer dokumenter fra adopsjonsorganisasjonene, og saker der det er utstedt norsk adopsjonsbevilling, eller hvor adopsjonen er registrert i Norge, fra og med 1987.

Bevilling om adopsjon som er gitt før 1987, ble gitt av tidligere fylkesmannen. Ble du adoptert før dette, og ønsker innsyn i dokumenter i bevillingssaken (den norske delen av saksbehandlingen), ber vi deg kontakte statsforvalteren i ditt fylke. Du finner informasjon og kontaktinformasjon på Statsforvalteren.no., der du kan logge inn med bank-ID og sende henvendelsen din digitalt.

Vær oppmerksom på at det ofte finnes mindre dokumentasjon i eldre adopsjonssaker enn i nyere saker. Hvor mange adopsjonsdokumenter som finnes i adoptertes saker, varierer ofte. Det kan eksempelvis variere basert på når adopsjonen skjedde og fra hvilket land du ble adoptert. Få dokumenter betyr likevel ikke at det har vært en ulovlig adopsjon.

Har du fått innsyn i dine adopsjonsdokumenter, og fortsatt er bekymret for at det har skjedd noe galt under din adopsjonsprosess, kan du sende oss en henvendelse.

I henvendelsen bør du forklare hvorfor du er bekymret for at noe galt kan ha skjedd i din adopsjonssak. Vi vil da undersøke saken din nærmere og hjelpe deg så godt vi kan.

For å sende inn henvendelse om bekymring, kan du kontakte oss via elektronisk post eller ordinær post.

Vi trenger at du skriver til oss og legitimerer deg for å kunne behandle meldingen din. Det er fordi vi av personvernhensyn må være trygge på at vi gir ut personsensitiv informasjon kun til deg, og ikke til noen som bare utgir seg for å være deg.

Slik tar du kontakt via elektronisk post:

 • Logg inn i eDialog
 • Opprett ny melding og skriv: "Bekymret for adopsjon" i emnefeltet
 • I meldingen må du legge ved kopi av gyldig identifikasjon, for eksempel pass, førerkort, ID-kort eller bankkort med bilde. Dokumentet må være i PDF-format og lastes opp som et vedlegg i eDialog.

Slik tar du kontakt via ordinær post:

Send oss et brev til følgende postadresse:

Bufdir - Adopsjon, Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Du må legge ved bekreftet kopi av din legitimasjon med bilde, for eksempel pass, førerkort eller ID-kort. Kopien må være bekreftet av en offentlig tjenesteperson eller advokat. Med offentlig tjenesteperson mener vi her en arbeidstaker som er ansatt i statens tjeneste og som ikke er embetsmann, statsråd eller statssekretær.

Trenger du hjelp, kan du kontakte oss via telefon:

Ring sentralbordet på 466 15 000 og be om å bli satt over til adopsjonsteamet.

Etter at du har fått innsyn i adopsjonsdokumentene dine og sendt inn henvendelse om din bekymring, vil vi vurdere hvordan vi best mulig kan hjelpe deg med å hente inn andre opplysninger og dokumenter som kan bidra til å belyse adopsjonssaken din ytterligere.

Hva slags informasjon vi henter inn, avhenger også av hva du ønsker å finne ut av.

Vi kan eksempelvis bistå deg med å:

 • Kontakte myndighetene i opprinnelseslandet ditt og be om
  • å få innsyn i dokumentene de har (dette kan være flere dokumenter enn hva som ble sendt til adopsjonsorganisasjonene i forbindelse med adopsjonen).
  • bistand til å søke etter de biologiske foreldrene dine.
  • å få en grundigere redegjørelse av adopsjonssaken, sende oppfølgingsspørsmål og ytterligere henvendelser.
 • Finne kontaktinformasjon til riktig myndighet i opprinnelseslandet ditt dersom du ønsker å ta kontakt med dem direkte. Vi kan også sende deg dokumenter, eksempelvis skjemaer, som opprinnelseslandet ditt har laget for dette formålet.

Vær oppmerksom på at sannsynligheten for å få svar fra myndighetene i utlandet kan variere. Erfaringsmessig varierer det basert på hvilket land du er adoptert fra.

Når vi behandler henvendelsen din, kan det være at vi ber deg om å fylle ut, signere og returnere et fullmaktsskjema og/eller en bekreftet kopi av ditt ID med bilde. Det er fordi noen utenlandske myndigheter krever at denne dokumentasjonen sendes sammen med forespørselen om innsyn i adopsjonsdokumenter eller søk etter biologisk opphav.

Dersom vi ikke mottar de nødvendige dokumentene fra deg innen den gitte fristen, vil vi sende deg en påminnelse om å sende oss det vi trenger for å kunne ta saken videre til utenlandske myndigheter. Du vil i påminnelsen får en frist til å sende oss de dokumentene som myndighetene i utlandet trenger for å behandle saken.

Vi gjør deg også oppmerksom på at dersom vi ikke mottar de nødvendige dokumentene innen fristen, forstår vi det som at du ikke lenger ønsker vår hjelp. Vi vil da avslutte saken hos oss.

Dersom vi mottar svar fra utenlandske myndigheter med flere opplysninger og dokumentasjon i adopsjonssaken din, sender vi disse videre til deg. Hvis det er behov for oversettelse av informasjonen fra ditt opprinnelsesland, sørger vi for at dokumentene blir oversatt til norsk eller engelsk. Engelsk er et alternativ fordi det ikke alltid er mulig å finne kvalifiserte oversettere til norsk fra alle språk.

Bufdir sin håndtering av bekymringssaker i forbindelse med adopsjon fra utlandet

Henvendelser om bekymring fra adopterte behandles etter forvaltningsloven, og på grunnlag av at vi har fått samtykke fra deg. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket du har gitt til at vi bistår adopsjonssaken din.

Forvaltningsloven § 11 a bestemmer at vi skal behandle henvendelsen din uten ugrunnet opphold. Dersom det vil ta uforholdsmessig lang tid før vi kan behandle saken din, skal vi så snart som mulig sende deg et foreløpig svar. Der begrunner vi hvorfor ikke saken kan behandles tidligere, og angi når du kan forvente et svar.

Vi i Bufdir kan ikke etterforske adopsjonssaker, og vi kan heller ikke ta stilling til om en adopsjon var lovlig eller ulovlig. Det vi kan bistå med er å hente inn ytterligere informasjon som kan bidra til å gi mer kunnskap om adopsjonen.

I en del saker vil vi kunne komme til et punkt hvor vi i Bufdir har uttømt de mulighetene vi har for å hente inn opplysninger og dokumentasjon for din adopsjonssak.

Det kan eksempelvis være at vi ikke lykkes med å få et svar fra myndighetene i opprinnelseslandet. Ved behov vil vi sende purringer og nye henvendelser til opprinnelseslandets myndighet hvor vi minner om saken. Dersom vi fortsatt ikke får noe svar etter gjentatte forsøk, vil vi måtte avslutte behandlingen av saken.

Dersom dette skjer og du fortsatt har mistanke om at det har skjedd noe ulovlig i din adopsjonssak, anbefaler vi deg å ta kontakt med Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner.

Granskningsutvalget er et offentlig utvalg som ble satt ned av regjeringen i 2023. De har som oppgave å utrede om norske styresmakter har hatt god nok kontroll i behandlingen av utenlandsadopsjoner samt avdekke om det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge.

Granskningsutvalget skal ikke granske konkrete enkeltsaker, men alle som har informasjon som de mener er interessant for utvalget, kan sende en e-post til utvalgets e-postadresse: gfu-sekretariatet@bfd.dep.no.

Vær oppmerksom på at det er stor arbeidsmengde på adopsjonsområdet. Du må derfor være forberedt på lang behandlingstid for din sak.

Vi anser at saken din er ferdig behandlet hos oss når du ikke lenger ønsker eller har behov for vår bistand. Behandlingstid for bekymringshenvendelser om adopsjon vil derfor variere fra sak til sak basert på hva du som adoptert ønsker bistand til.

Noen ønsker kanskje kun å melde fra om at de har funnet informasjon om sin adopsjon og sine biologiske foreldre som ikke var en del av adopsjonsdokumentene. Andre ønsker hjelp fra Bufdir for å innhente flere opplysninger om bakgrunnen for hvorfor de ble adoptert bort.

Hvorvidt du som er adoptert anser saken som ferdig behandlet etter at vi har videresendt opplysninger og dokumenter vi har mottatt fra utenlandske myndigheter, vil også variere. Dette varierer basert på hvilke opplysninger og hvilken dokumentasjon som kommer frem i den enkelte saken.

Dersom du ønsker det, kan vi bistå deg med å sende oppfølgingsspørsmål og ytterligere henvendelser til myndighetene i opprinnelseslandet ditt.

Vi kan derfor ikke gi et entydig svar på når en sak er ferdig behandlet. Vær oppmerksom på at Bufdir, på grunn av stor saksmengde, har lang behandlingstid på bekymringshenvendelser for adopsjonssaker. I tillegg tar det ofte lang tid å få svar fra utenlandske myndigheter på slike henvendelser. Det er heller ikke alltid vi mottar noe svar fra dem.