Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Er du utsatt for negativ sosial kontroll eller æresrelatert vold?

Trenger du noen å snakke med? Det er alltid hjelp å få. Ring heller en gang for mye enn for lite. Hvis du er redd for å bli skadet må du ta kontakt med politiet. Kontakt politiet på: 02800, eller nødnummer: 112.

Hvis det er akutt og haster

Politiet kan gi deg råd og veiledning, ta imot anmeldelse og vurdere behov for beskyttelse. Hvis du føler deg truet, vurderer politiet løsninger sammen med deg og setter i gang beskyttelsestiltak dersom det er nødvendig.

Se film om hvordan politiet møter deg og lese mer om ulike beskyttelsestiltak på dinutvei.no

Ta kontakt med politiet på telefon: 02800 eller nødnummer 112

Barnevernet har ansvaret for å beskytte barn og unge under 18 år mot vold og overgrep, inkludert tvangsekteskap og æresrelatert vold. De skal hjelpe og støtte foreldre slik at de kan være gode omsorgspersoner for barna sine. I noen alvorlige tilfeller er det ikke trygt for barn å bo hjemme, da vil barnevernet finne et trygt sted de kan bo.

Her kan du finne barneverntjenesten nærmest der du befinner deg.

Alarmtelefonen

Utsatte kan ringe Alarmtelefonen for barn og unge, på telefonnummer 11611. Alarmtelefonen er en gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnåpen hele året, du kan også ta kontakt på chat, e-post og sms.

Meldeplikt for fagpersoner

Bekymring for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold vil som regel utløse meldeplikten til barnevernstjenesten. Dersom du er bekymret for for negativ sosial kontroll kan dette utgjøre alvorlig omsorgssvikt og utløse meldeplikten.

Barnevernet kan beskytte den unge mot vold gjennom plassering på institusjon eller beredskapshjem, eller gjennom hjelpetiltak i familien.

Er du over 18 år og trenger akutt beskyttelse, kan du oppsøke et krisesenter.

Krisesentertilbudet gir beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn som blir utsatt for vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner inkluderer både tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold.

Krisesentrene er et trygt og midlertidig botilbud. Alle krisesentrene har sikkerhetstiltak for å gjøre sentrene trygge. Tilbudet er gratis.

Her kan du finne krisesentertilbudet nærmest deg.

Kompetanseteamet tildeler plasser i det nasjonale bo-og støttetilbudet for personer over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold eller negativ sosial kontroll. Alle boligene er sikkerhetsvurdert av politiet.

Hjelp til utsatte

Kompetanseteamet kan også gi deg råd og veiledning i din situasjon, og hjelpe deg med å komme i kontakt med andre deler av hjelpeapparatet.

Bistand til fagpersoner

Teamet gir råd og veiledning til tjenesteapparatet, frivillige organisasjoner og privatpersoner i konkrete saker. Kompetanseteamet holder også foredrag og kurs.

Ta kontakt med Kompetanseteamet

Bo- og støttetilbudet er rettet mot unge over 18 år som står i fare for eller har blitt utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold eller negativ sosial kontroll. For å få plass må den utsatte ha behov for beskyttelse og være egnet til å dra nytte av tilbudet. Kompetanseteamet tildeler plass i botilbudet.

Les mer om botilbudet

Trenger du noen å snakke med?

Hvis du trenger noen å snakke med om situasjonen din, finnes det mange som kan lytte og gi råd og hjelp. Under finner du en liste over noen du kan snakke med og hva de kan gjøre for deg.

Skolen har plikt til å hjelpe deg hvis du er redd for å bli utsatt for tvangsekteskap eller annen vold. Ta kontakt med en voksen på skolen som du har tillit til: kontaktlærer, lærer, rektor, helsesykepleier, rådgiver eller andre. På enkelte skoler finnes det minoritetsrådgivere. De har spesiell kunnskap om tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll, og vet hvordan de skal hjelpe deg.

Hvis du er redd for at noe skal skje mens du er på ferie i utlandet, kan du også snakke med en voksen på skolen.

Les mer om minoritetsrådgivere og se oversikt over hvilke skoler som har minoritetsrådgiver

Familievernet er en tjeneste som gir tilbud om behandling og rådgivning til alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. Du kan selv ta kontakt med familievernkontoret. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning.

Finn ditt nærmeste familievernkontor.

Familievernet samarbeider med blant annet politi, barnevern og krisesentre i saker som omhandler tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Ønsker du noen å dele opplevelser og aktiviteter med? Ønsker du hjelp til å bygge et sosialt nettverk og få kontakt med noen som kan støtte deg? Ønsker du å møte noen i samme situasjon? Det finnes flere organisasjoner som tilbyr ulike former for støtte og nettverk til utsatte for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Film om mentorordning for utsatte for negativ sosial kontroll (YouTube)

Mentorfamilie (Røde Kors)

Røde Kors Mentorfamilie er et tilbud til personer over 18 år som har vært utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold. En mentorfamilie skal tilby et positivt pusterom i hverdagen hvor unge kan føle tilhørighet, dele hverdagsopplevelser og oppleve mestring og trygghet. Mer på rodekors.no.

SAMMEN (Oslo krisesenter)

SAMMEN er et nettverk for unge kvinner som har vært utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og/eller negativ sosial kontroll. Ta kontakt med Oslo krisesenter

Andre aktiviteter

Flere frivillige organisasjoner tilbyr aktiviteter, møteplasser og støttespillere for personer som opplever negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og/eller tvangsekteskap. Les mer om tilbudene:

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er en nasjonal informasjonstelefon. Røde Kors-telefonen jobber for å forebygge og hjelpe personer som er utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse. Både ansatte i hjelpeapparatet og privatpersoner kan ta kontakt.

Røde kors-telefonen kan gi hjelp og støtte, informasjon om norsk lovverk, hjelpe deg i familiekonflikter, og hjelpe utsatte personer å komme i kontakt med andre i hjelpeapparatet.

Ta kontakt på Røde Kors-telefonen:

  • Telefon 815 55 201 (mandag-fredag kl 9-16)

Røde Kors-telefonen har taushetsplikt, og du kan være anonym når du tar kontakt.

SEIF har lang erfaring i arbeidet med ungdom som er utsatt eller i fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse.

Du kan snakke eller chatte med en person etter normal kontortid.

  • Telefon: 97 30 97 00 (kl 08- 24 alle dager)
  • E-post: seif@seif.no

Hjelpekilden er en frivillig organisasjon som bistår mennesker med bakgrunn fra lukkede eller strenge religiøse miljøer. 

  • Hjelpekilden bistår gjennom:
  • Likepersonsarbeid for mennesker i bruddprosesser
  • Rådgivning og kompetanseheving i hjelpeapparatet
  • Informasjonsarbeid overfor offentligheten
  • Dialogarbeid i religiøse grupper/ trossamfunn

Ta kontakt med hjelpekilden:

Alarmtelefonen er en gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnåpen hele året og besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms.

Ta kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge:

Telefon: 11611

Du kan snakke med ansatte på krisesenteret som har erfaring med å møte personer som blir utsatt for vold og overgrep, inkludert æresrelatert vold. Du kan også få informasjon om hvilke muligheter og rettigheter du har til å få hjelp, både på krisesenteret og av andre tjenester. Du trenger ikke bo på krisesenteret for å komme til samtale.

Finn krisesenteret nærmest der du befinner deg.

Ung.no er en offentlig informasjonsnettside hvor ungdom kan stille spørsmål og få svar fra voksne med spesiell kunnskap på akkurat det du lurer på.

Skeiv verden er en nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bifile, trans-, interkjønn- og queerpersoner (lhbtiq+) med minoritetsbakgrunn. De har lang erfaring med å gi støtte til utsatte for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Ta kontakt med Skeiv verden:

  • Telefon: 950 93 293
  • E-post:post@skeivverden.no

Nettportalen NORA kan du som ungdom få informasjon om hvor og hvem som kan hjelpe når du opplever ulike former for negativ sosial kontroll, eller bekymring for å bli tilbakeholdt i utlandet mot din vilje.

dinutvei.no finner du kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Søk etter hjelpetilbud nær deg i vår oversikt. Få svar på det du lurer på om vold og overgrep i spørsmålstjenesten.