Psykisk vold kan være negative eller fiendtlige holdninger eller handlinger, uten bruk av fysisk makt, som kan gi den utsatte en følelse av frykt, avmakt, skyld, skam, mindreverd, fortvilelse eller en grunnleggende følelse av å ikke være ønsket og elsket.

Eksempler på psykisk vold

Trusler
 • Trusler om å forlate personen i sårbare situasjoner
 • Trusler om å skade eller drepe noen
 • Trusler om å drepe kjæledyr
Nedvurdering og ydmykelse
 • Nedsettende eller sårende utsagn
 • Verbale beskyldninger
 • Kritikk av noens verdi
Avvisning
 • Ignorering
 • Neglisjering
 • Ekskludering
Tvang
 • Tvinge noen til å innrømme uberettiget skyld
 • Overstyre noens vilje når det ikke er hjemlet i lov
Trakassering og krenkelse av privatlivets fred
 • Identitetstyveri
 • Anonyme meldinger
Materiell og latent vold
 • Tilsiktet ødeleggelse av ting
 • Å være vitne til vold
 • Latent vold, det vil si frykt for at nye voldshandlinger kan skje
Negativ sosial kontroll
 • Overvåkning
 • Kontroll over hvem man får snakke med
 • Kontroll over hvilke venner man får ha
 • Kontroll over hvilken kjæreste man får ha
 • Kontroll over hvem man får gifte seg med
 • Kontroll over bruk av sosiale medier, internett og mobil
 • Kontroll av hva personen har på seg/klesdrakt

Tegn på psykisk vold

Omsorgspersoner viser negative eller fiendtlige holdninger til personen
 • Omsorgspersoner anerkjenner ikke personens verdi og tilhørighet, er avvisende eller gjør personen til syndebukk.
 • Personen straffes for noe som har en medisinsk eller naturlig forklaring.
 • Omsorgspersoner kritiserer personens atferd og prestasjoner.
Personen utsettes for traumer og farlige situasjoner
 • Personen utsettes for skremmende eller traumatiske opplevelser.
 • Omsorgspersoner oppmuntrer til destruktiv, antisosial eller seksuelt utnyttende atferd.
Omsorgspersoner utsetter personen for negativ sosial kontroll
 • Personen isoleres eller nektes sosiale erfaringer og relasjoner.
 • Omsorgspersoner er ikke emosjonelt tilgjengelige eller ignorerer personen.

Reaksjoner og symptomer på vold og overgrep

Personer som er utsatt for vold eller overgrep kan ha varierende reaksjoner og symptomer. En del viser ikke tydelige reaksjoner på at de er utsatt for vold eller overgrep i det hele tatt, mens for andre kan symptomer på vold og overgrep komme akutt - eller mer gradvis. 

Eksemplene under er ikke uttømmende. Personen kan også gi andre signaler enn de som beskrives her. Det er også viktig å huske på at det ikke er en nødvendig sammenheng mellom symptomene beskrevet under og at personen lever i en vanskelig livssituasjon. Likevel bør vi skjerpe vår oppmerksomhet rundt vedkommende, dersom han eller hun viser slike symptomer.

Følelsesmessige reaksjoner
 • Endringer i humør
 • Angst, uro, stress eller frykt
 • Agressivitet
 • Mangel på mimikk/apati
 • Søvnproblemer og gjentakende mareritt
Uvanlige reaksjoner på hendelser eller personer
 • Endret atferd når en bestemt person er tilstede
 • Overdreven oppmerksomhet overfor en bestemt person
 • Reagerer uvanlig på smak, lukt, lyd, bevegelser og lignende
 • Virker ukritisk overfor fremmede
Problemer med intimitet og nærhet
 • Unngår intimitet med partner
 • Unngår nærhet med familie og venner
 • Vanskeligere å få kontakt med
 • Manglende følelsesmessig tilknytning til andre personer
Destruktiv eller grenseoverskridende atferd
 • Selvskading
 • Selvmordsforsøk
 • Spisevegring
 • Alkohol- og stoffmisbruk
 • Overdrevent seksualisert atferd/prostitusjon
 • Utsetter andre for vold eller overgrep
Ferdighetstap
 • Reduserte psykomotoriske prestasjoner
 • Går tilbake i utvikling (regresjon)
 • Problemer med konsentrasjon og hukommelse
 • Viser mindre selvstendighet enn tidligere
 • Ufrivillig vannlating og avføring
Endret bruk av sosiale medier
 • Bruk av digitale plattformer som går ut over funksjon i dagliglivet
 • Risikoatferd på nett

Andre typer vold og overgrep

Personer som utsettes for psykisk vold, kan også være utsatt for andre typer vold, utnytting og overgrep.

Videre lesning