Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

TryggEst – vern for risikoutsatte voksne

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

Er du utsatt for vold eller overgrep?

Det finnes ulike former for vold og overgrep, og det er flere steder du kan få hjelp.

Dette kan du gjøre hvis du er utsatt for vold eller overgrep, eller hvis du er bekymret for en voksen som kan være utsatt.

Kommuner som deltar i TryggEst

Kontaktinformasjon til RVTS Øst:

post@rvtsost.no

Kommuner og bydeler som har et TryggEst-team

Kommuner som er i ferd med å starte opp

Disse kommunene har vedtatt oppstart av TryggEst:

 • Elverum
 • Engerdal
 • Gausdal
 • Gjøvik
 • Gran
 • Hamar
 • Lillehammer
 • Lillestrøm
 • Løten
 • Nesodden
 • Nordre Follo
 • Oslo; bydel Bjerke
 • Oslo, bydel Frogner
 • Oslo, bydel Nordstrand
 • Ringsaker
 • Stange
 • Søndre land
 • Trysil
 • Vestre Toten
 • Østre Toten
 • Øyer
 • Våler i Solør
 • Åmot

Kontaktinformasjon til RVTS Sør

post@rvtssor.no

Kommuner som har et TryggEst-team

Kommuner som er i ferd med å starte opp:

 • Birkenes
 • Farsund
 • Flesberg
 • Grimstad
 • Hjartdal
 • Nore og Ulvdal
 • Ringerike
 • Rollag
 • Tønsberg
 • Kvinesdal

Vil du starte TryggEst i din kommune?

TryggEst er utviklet for å hjelpe kommunen til å ivareta risikoutsatte voksne innbyggere. Den skal bidra til å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep mot denne gruppen.

Modellen inneholder forslag til hvordan en kommune kan organisere dette arbeidet. Det er blant annet utviklet et e-læringskurs og et verktøy for risikovurdering som alle TryggEst-kommuner kan ta i bruk.

Kommunen er forpliktet etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 a å ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Kommunen skal også legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.

Det er et forenklet og enhetlig system som skal senke terskelen for å melde fra om vold og overgrep. TryggEst skal blant annet sikre:

 • at saker ikke blir oversett eller glemt
 • lik behandling uavhengig av bostedskommune
 • større grad av forutsigbarhet både i kommune og hos den utsatte
 • færre følgeskader som vil kreve omfattende behandling og tjenester
 • bedre livskvalitet for den utsatte
 • større trygghet for dem som mottar tjenester
 • bedre oppfølging av den utsatte
 • bedre evaluering og læring av saker
 • bedre medvirkning i egen sak for den utsatte

Se film om TryggEst: Hvordan avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt mot risikoutsatte voksne (YouTube)

Alle kan ta initiativ til å starte TryggEst i en kommune. Både ansatte, politikere og kommunens ledelse, men også innbyggere og pårørende.

Hvis du vil vite mer om TryggEst, eller ønsker at kommunen starter med TryggEst, kan du:

 • gi informasjon om TryggEst til kommunen
 • ta kontakt med Bufdir for mer informasjon
 • ta initiativ til et informasjonsmøte mellom kommunen og Bufdir

Du kan kontakte Bufdir på tryggest@bufdir.no.

Bestill en brosjyre om TryggEst

Kommunen får et helhetlig system for å:

 • ivareta plikten til å legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep
 • forebygge, avdekke og håndtere vold og seksuelle overgrep mot alle risikoutsatte voksne

Dette oppnår kommunen ved deltakelse:

 • hjelp til kompetanseoppbygging av TryggEst-koordinator og TryggEst-team
 • hjelp til kompetanseheving av ansatte i kommunale tjenester
 • tilgang til bestillingsside for informasjonsmateriell og profileringsmateriell
 • deltakelse på nettverkssamling med andre TryggEst-kommuner
 • deltakelse i Microsoft teams med erfaringsutveksling med andre kommuner
 • TryggEst besluttes og forankres på ledernivå i kommunen. Vedtaket om oppstart av TryggEst må være fattet politisk eller på kommunaldirektør-/rådmannsnivå.
 • TryggEst organiseres etter modell fra Bufdir, men kommunen kan gjøre lokale tilpasninger
 • Det opprettes et eget telefonnummer for TryggEst
 • TryggEst skal være visuelt og organisasjonsmessig synlig i kommunens arbeid mot vold
 • TryggEst har et ansvar for håndtering av vold og seksuelle overgrep mot risikoutsatte voksne (uten at dette fritar andre deler av tjenestene for samme ansvar)
 • Bufdir informeres om oppstart, slik at kommunens kontaktinformasjon kan legges ut på TryggEst.no
 • Kommunen deltar på nettverkssamlinger og andre tiltak/samlinger Bufdir arrangerer for kommunene
 • TryggEst kan være «paraply» for kommunens samlede arbeid mot vold mot voksne, men kan også inngå som en del av kommunens øvrige voldsarbeid
 • Kommunen deltar i rapportering til Bufdir
 • Ideer og materiell kommunen utvikler i arbeidet med TryggEst, gjøres tilgjengelig for andre TryggEst-kommuner

Kommunen er selv ansvarlig for at gjeldene lovverk ved personvern og informasjonssikkerhet overholdes.

Trygghet i omsorg: TryggEst skal bidra til at den som mottar helse- og omsorgstjenester skal oppleve trygghet, uavhengig av hvem som leverer tjenestene

Beskyttelse: TryggEst skal sikre at den som har behov for beskyttelse, hjelp og støtte, skal oppleve å få dette

Individuell frihet: TryggEst skal bidra til innflytelse over eget liv og til å ta gode, selvstendige valg

Tillit: TryggEst skal utøves på en måte som skaper tillit

Forebygging: TryggEst skal sikre at det arbeides forbyggende for å forhindre at vold og overgrep skjer

Proporsjonalitet: TryggEst skal sikre riktig nivå mellom tiltak og behov for hjelp og støtte

Samlet hjelpeapparat: TryggEst skal sikre at hjelp og støtte utøves samordnet og tverrfaglig.

Dette for at kommunen kan:

 • få invitasjon til nettverkssamlinger
 • få informasjon om nye tiltak, informasjonsmateriell, konferanser ol.
 • få bli invitert inn i digitalt team
 • få delta i statistikk innsamling og publisering
 • få publisert lokal kontaktinformasjon på tryggest.no

Slik kan arbeidet organiseres

En kommune kan organisere TryggEst alene, i samarbeid med andre kommuner eller i samarbeid med krisesenter. Det skal være stor fleksibilitet i den lokale organiseringen av TryggEst, men TryggEst må være synlig i organisasjon og i presentasjon av kommunens tilbud.

Det er i prinsippet to team for TryggEst, med ulike oppgaver: et lederteam og et operativt team. Disse kan tilpasses allerede eksiterende arbeid på voldsfeltet, ved å bli en del av en større helhet, eller ved å bli grunnstrukturen i kommunens arbeid annet arbeid organiseres inn under.

Eksempler på organisering:

 • Ett TryggEst-lederteam og et TryggEst-operativt team (mest vanlig)
 • Ett TryggEst-lederteam som er interkommunalt, med et TryggEst-operativt team i hver kommune i samarbeidet
 • Ett TryggEst-lederteam i en bykommune, med ett TryggEst-operativt team i hver bydel
 • Ett team som ivaretar begge funksjoner
 • Ansvar: overordnet ansvar, strategiske valg, forankring
 • Oppnevnes av enten kommunestyret, rådmann/kommunedirektør, eller ledelse av helse og velferd
 • Medlemmer: helse, sosial, politi, folkevalgt
 • Anbefalinger: Teamet kan organiseres som et fast utvalg oppnevnt av kommunestyret. Bufdir anbefaler eget lederteam, men i noen tilfeller kan lederteam og operativt team settes sammen til ett team.
 • Ansvar: motta og vurdere saker, fordele ansvar, sikre at alle meldinger blir vurdert og behandlet, rapportere til Bufdir og lederteam
 • Oppnevnes av TryggEst-lederteam og respektive ledere
 • Medlemmer: TryggEst koordinator (leder av teamet), medlemmer fra aktuelle tjenester, medlemmer fra aktuelle team
 • Verktøy: nettsiden tryggest.no, verktøy for risikovurdering
 • Rapportering: Rapporterer hvert halvår til Bufdir
 • Anbefalinger: Bufdir anbefaler eget operativt team, men i noen tilfeller kan lederteam og operativt team settes sammen til ett team

Noen kommuner velger å organisere TryggEst i samarbeid med krisesenter. For at det skal fungere godt, må kommunen/ene og krisesenteret vurdere momentene under for å kunne få til et godt samarbeid:

Generelt: 

 • Alle kommuner skal ha et eget TryggEst-telefonnummer. Det gjelder også TryggEst som er organisert i samarbeid med krisesenter.
 • Telefoner må besvares slik at det er tydelig at det er en TryggEst-kontakt som tar imot henvendelsen. 
 • Ansatte på krisesenter må få nødvendig opplæring i TryggEst-metodikk og oppfølging. 
 • Det skal benyttes journal-/dokumentasjonssystem for TryggEst-telefoner og oppfølging. 
 • Det er den kommunale koordinator og kommunale teamet som har hovedansvaret for oppfølging av den voldsutsatte. Dette gjelder tiltak, dokumentasjon og rapportering.
 • Store kommuner/krisesentre kan vurdere å ha egne ansatte til å betjene TryggEst-telefonen. Dette forutsetter tilstrekkelig antall ansatte, da spesialisering i TryggEst-metodikk og oppfølging kan være en fordel. 
 • Små kommuner/krisesentre bør det være fleksibel bruk av ansatte, slik at både TryggEst-telefon og krisesenter-telefon besvares av alle ansatte. Dette krever god og tilstrekkelig opplæring av alle ansatte 

Organisering:

 • TryggEst-modellen forutsetter at det må være koordinator og tverrfaglig team i alle kommunene hvor de ulike tjenestene er representert.
 • Koordinatorene og krisesenterledelsen utgjør et felles lederteam.
 • Det felles lederteamet, har ansvaret for samarbeid mellom kommunene og krisesenteret
 • Det felles lederteamet, har også ansvaret for felles tiltak for kompetanseheving, informasjon med mer.

 Momenter som bør vurderes: 

 • Hvordan løse dokumentasjon, journalføring og registering/rapportering?
 • Har krisesenteret kapasitet til å betjene to telefoner og være en del av TryggEst?
 • Vurdere kapasitet og omfang til å følge opp nye arbeidsoppgaver/TryggEst-saker 
 • TryggEst omfatter voldstyper som krisesentrene ikke har mye erfaring med
 • Det kan være en distanse til kommunale tjenester for å
  • drive kompetansehevende tiltak i aktuelle kommunale tjenester
  • gjennomføre tiltak for den voldsutsatte
 • TryggEst vil utløse tiltak, noe som krever forankring i andre kommunale tjenestene /enheter 

Kurs

E-læring om vern av risikoutsatte voksne for kommunale helse- og omsorgstjenester, frivillige organisasjoner, bruker- og interesseorganisasjoner og studenter.

Tilskudd

Kommuner som har TryggEst, har vedtatt å starte med TryggEst, eller har som intensjon om å starte, kan søke om tilskudd til kompetansehevende tiltak for TryggEst.

Case-generator

Case-generatoren er et praktisk verktøy for håndtering av vold. Den bruker kunstig intelligens for å lage fiktive, men realistiske scenarioer. Verktøyet hjelper deg og ditt team med å reflektere og utforske handlingsrommet i møte med voldssaker. Målet er å gjøre det enklere å samarbeide og finne rett tiltak til rett tid.