Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Korleis jobbe med kjønnsdelte utdanningsval?

Slik kan kommunar, skoleleiing, lærarar og rådgivarar legge til rette for at unge får økt kunnskap og erfaringar å basere utdanningsvala sine på, uavhengig av kjønn.

Kvifor arbeide for at fleire ungdom veljar utdanning uavhengig av kjønn

Kvinner og menn i Norge arbeider i stor grad i ulike yrker. Berre 15 prosent arbeider i ein sektor med kjønnsbalanse. Kjønnsdelinga i arbeidsmarknaden heng saman med kva utdanning ungdom veljar. Berre fem prosent av jenter og gutar veljar ei vidaregåande utdanning der dei fleste har eit anna kjønn enn dei sjølv.

Det er ei utvikling mot noko mindre kjønnsdelte val, til dømes innanfor helse- og oppvekstfaga, men utviklinga går sakte.

Med likestilling meiner vi like rettar og moglegheiter, også til å velje utdanning uavhengig av kjønn. I den grad normer, tradisjon og oppfatningar om kva gutar og jenter passar best til står i vegen for den enkelte sine moglegheiter, har vi ikkje full likestilling.

Det er ikkje ungdommanes ansvar å endre den kjønnsdelte arbeidsmarknaden. Like fullt er det fleire årsaker som gjer at skoler, kommunar og arbeidslivet bør leggje til rette for at dei unge kan vurdere fleire utdanningar enn det som er mest vanleg å velje for gutar og jenter.

Ei rekke utdanningar og yrke er gjerne assosierte med eit kjønn. Det er ei utbreidd oppfatning at noko er mannsyrke og noko er kvinneyrke. Oppfatningane om ulike yrke har vore i tråd med korleis kjønn tradisjonelt har blitt forstått.

Undersøkingar tyder på at særleg unge gutar har ei oppfatning av kva som er kvinneyrke, og at yrkene dermed ikkje passar for dei. Vi veit lite om kva og kor mykje kunnskap ungdom har om ulike yrke når dei tar val, men undersøkingar tyer blant anna på at unge har ei særleg sterk oppfatning av kva yrker i helsesektoren handlar om. Samtidig har dei ikkje nødvendigvis kunnskap om kva moglegheiter som finst. Mangel på kunnskap og fordommar kan bidra til å redusere kva moglegheiter dei unge ser for seg sjølv.

Når få eller ingen av same kjønn som ein sjølv vel ei utdanning, kan ein føle seg aleine, eksponert og sårbar i miljøet. Tall frå høgare utdanning tyder på at fråfall er høgare for det underrepresenterte kjønnet.

At kvinner og menn er så ujamt fordelt i arbeidsmarknaden betyr noko for korleis tenestene som skal ivareta barn og unge – og heile samfunnet – ser ut. Når berre 10,2 prosent (Udir.no) av tilsette i bhagen og nn prosent av lærarane i dei låge trinna i grunnskulen er menn, betyr dette noko for kvardagslivet til ungane. Dei møter ikkje eit mangfald av befolkninga, og dei får mindre tilgang på rollemodellar av begge kjønn.

Å fremje utdanningsval på tvers kjønn handlar ikkje om å skulle overtyde elevar om å velje noko dei ikkje vil. Det handlar om at unge skal bli bevisst på rammene som normer i samfunnet legger og gjennom den kunnskapen medverke til å opne opp moglegheiter som finst for den enkelte.

Sjølv om utdannings- og yrkesval stadig er kjønnsdelt, kan vi sjå at mønstera for utdanningsval endrar seg over tid. Mønster som vi tidlegare har teke for gitt er ikkje fastlåste:

 • I fleire tidlegare mannsdominerte fag i høgare utdanning er nå kvinner i fleirtal. Eit døme er lege-utdanninga. Om trenden ikkje flater ut, ender vi med ein legestand med nesten berre kvinnelege leger.
 • I helse- og oppvekstfag i vidaregåande opplæring har andelen gutar gått frå 13 prosent i 2012 til 17 prosent i 2021
 • Tal frå 2018 til 2022 viser ei svak auke av jenter som har søkt tekniske yrkesfag. Likevel syner tal frå 2022 (SSB se tabell 4) at det berre er sju prosent jenter på utdanningsprogrammet elektro- og datateknologi og berre elleve prosent på bygg og anleggsteknikk.

Ifølgje kapittel 22 i forskrift til opplæringslova skal kvar enkelt elev få den hjelpa han eller ho treng for å utvikle seg vidare og utnytte eigne interesser utan omsyn til tradisjonelle kjønnsroller. Skulane skal ta omsyn til, og vere klar over kjønn og kjønnsroller generelt i arbeidet med karriererettleiing og utdanningsval.

Skulen skal også bidra til å fremje likestilling. Forpliktinga finn vi i skulen sine styringsdokument og i likestillings- og diskrimineringslova §24 som pålegg alle offentlege myndigheiter å arbeide aktivt, målretta og planmessig for å fremje likestilling og hindre diskriminering. Plikta inneber mellom anna å motarbeide stereotype oppfatningar av kjønn.

Ifølgje læreplanen for faget utdanningsval skal dette faget bidra til at elevane utviklar ein trygg identitet og til at dei skal kunne ta val ut frå eigne interesser og føresetnader. 

Ungdomsskolen: eksempel på arbeid med å fremje valmoglegheiter for elevar

Eksempla du finn her er meinte som inspirasjon i arbeidet med å legge til rette for at fleire unge vurderer å velje utdanning uavhengig av kjønn. Vil du ha meir informasjon om tiltaka, finn du kontaktinformasjon under.

Målgruppe: Skoleeigarar og skoleleiing

Mål: Gi gutar motivasjon og erfaringar for å jobbe med barn

Kontakt: Marius Enge Bøe, Bufdir, telefon 472 86 758

Leikeressurs er ei hospiteringsordning for ungdomsskoleelvar. Primært er dette tiltaket retta mot gutar. Tiltaket skal gi ungdomsskoleelevar moglegheita til å få arbeidserfaring frå barnehagar og arbeid med barn. Dette tiltaket kan kommunen sjølv i sette gong.

Viktige aktørar i gjennomføringa av Lekeressurs er kommunar, ungdomsskolar og kommunale og private barnehagar.

Leikeressurs blei utvikla for å gi gutar erfaring med å arbeide med barn. Føremålet er at gutar både skal få erfaring med ei omsorgs- og ansvarsrolle overfor barn, i tillegg til innsikt i arbeidslivet.

I tillegg tilfører tiltaket barnehagane eldre gutar som rollemodellar for barna og dei andre tilsett ved barnehagen.

Det er nødvendig for tiltaket at skolar og barnehagar finn saman. Å bli ein Lekeressurs skal likne på det å få seg ein jobb. Prosessen liknar ein tilsettingsprosess med søknad, intervju, vurdering og utveljing. Skolane kan legge til rette for at elevane søker plassar som leikeressurs. Barnehagane bør vere med i utveljinga av gutar som får tilbodet, for eksempel gjennom eit intervju.

Her kan du lese meir om tiltaket:

Tiltaket Lekeressurs må utformast riktig for å ikkje vere i strid med likestillings- og diskrimineringsloven. Det vil vere i strid med loven dersom tilsetting som leikeressurs både blir lønte og forbeholdt gutar.

Nokre måtar ein bruke leikeressurstiltaket som er i tråd med loven og samtidig varetek intensjonen med tiltaket:

 • Stilling som leikeressurs er opne for begge kjønn, men utlysingsteksten blir utforma slik at kvalifikasjonskrava passar interessene til gutane og at den appellerer til gutar.
 • Tydeleggjer dei positive elementa som gutar tilfører barna i barnehagen i utlysingsteksten.
 • Det er også mogeleg å lyse ut for begge kjønn, men oppmode gutar til å søke. Ei slik moderat kvotering av gutar vil seie at gutar kan få bli leikeressurs om dei er tilnærma like godt kvalifiserte.
 • Tiltaket kan marknadsførast spesielt der gutar møtest og ein kan bruke mannlege rollemodellar for å marknadsføre tiltaket og sektoren.
 • Tiltaket kan gjennomførast som ein traineeordning berre for gutar. Det vil seie at tiltaket ikkje inneber lønn.
 • Opprette kvotar der 50 prosent av plassane i leikeressursordninga er øyremerkt gutar og 50 prosent er øyremerkt jenter.
 • Bruke arbeidsveka og jobbskygging: Gutar får tilbod om praksis i kvinnedominerte yrke, og jenter får tilbod om praksis i mannsdominerte yrke.

Målgruppe: Skoleeigarar, lærarar og rådgivarar over heile landet.

Mål: Fleire jenter får kunnskap om moglegheitene innanfor ulike teknologiutdanningar og møte kvinnelege rollemodellar.

Kontakt: Jenter og teknologi

Jenter og teknologi er eit nasjonalt tiltak drive av NHO, NITO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Formålet er auke jentedelen i teknologifaga på alle nivå i utdanningssystemet. Som ledd i dette arbeidet har Jenter og teknologi ein årleg turné der jenter frå ungdomsskolar i heile landet blir inviterte til å delta på eit heildagsarrangement.

Kvinner frå ulike delar av teknologibransjen blir brukt som rollemodellar på arrangementa. Dei held inspirerande foredrag og gir informasjon som synleggjer moglegheitene innanfor teknologifag. Nokre av rollemodellane blir inn lokalt henta, mens andre deltek på heile den nasjonale turnea.

Skolar melder seg på jenter og teknologi- arrangement gjennom heimesidene til prosjektet. Turneen skjer på hausten.

Jenter og teknologi har informasjon som dei deler gjennom nettsidene og dei sosiale media sine, til dømes på Facebook. Informasjonen kan gjerne brukast i undervisingssamanheng. Dei har også noko informasjon til foreldre.

Målgruppe: Skoleeigarar, lærarar og rådgivarar

Mål: Gi jenter som er nysgjerrige på tekniske yrkesfag rollemodellar, informasjon og eit fagleg-sosialt nettverk.

Kontakt: Kvinner i teknikk og handverk

Nettverket for kvinner i teknikk og handverk gjennomfører rollemodellbesøk i ungdomsskolane i Trøndelag. Dei snakkar med elevar begge kjønn, men det er kvinner som er rollemodellar på skolebesøka. Rollemodelltiltaket blir kopla saman med oppfølging av jenter som vel tekniske yrkesfag på vidaregåande.

Nettverk for kvinner i teknikk og handverk består av kvinner som jobbar i tekniske yrke og fagorganisasjonane deira. Nettverket rekrutterer og trenar opp sine eigne rollemodellar.

Nettverket har eit samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune samt både ungdomsskolar og vidaregåande skolar. Nettverket har også søsternettverk fleire stader i landet.

Målgruppe: Skoleeiere, lærere og rådgivere

Målgruppe: Skoleeigarar, lærarar og rådgivarar

Mål: Gi oversikt over rollemodellar som kan inviterast til skolebesøk.

Kontakt: Rollemodell.no

Rollemodell.no. er ei nettside med rollemodellar med realfagleg eller teknologisk utdanning som kan bestillast til skolebesøk over heile landet. Det er nasjonalt senter for realfagsrekruttering som driv nettsida. Personar med realfagleg eller teknologisk utdanning fortel om jobben sin og om korleis det var å vere student. Det er utarbeidt eig undervisningsopplegg for besøket til faget utdanningsval.

På nettsida kan ein finne rollemodellar uavhengig av kjønn. I dei fleste tilfelle er jenter underrepresenterte på realfagsstudiar og i yrke kor realfag er viktig. Rollemodell.no. er derfor ein ressurs for skolar som vil vere bevisst i arbeidet sitt med å motverke kjønnsdelte utdanningsval. Sjå om du finn aktuelle rollemodellar nær skolen din.

Målgruppe: Lærarar og rådgivarar

Mål: Gi lærarar og rådgivarar kunnskap om problemstillingar knytte til kjønn, normer og likestilling i samband med utdanningsval.

Kontakt: Likestillingssenterets kursnettside

Bevisste utdanningsval er eit kurs for rådgivarar, karrierevegleiarar og lærarar som underviser i faget utdanningsval. Kurset har som mål å auke kunnskapen om kjønn, kjønnsroller og kjønnsidentitet og kva det kan bety for val av utdanning. Kurset har også som mål at deltakarane skal reflektere rundt kva som påverkar førestellingar om kjønn og korleis dette kan utfordrast.

Likestillingssenteret på Hamar arrangerer kurset.

Ungdom i dag lever med nokså tronge normer for korleis dei skal vere gut eller jente. Derfor er det viktig å ta opp likestilling, kjønn og den kjønnsdelte arbeidsmarknaden i undervisinga og at lærarar og rådgivarar har kunnskap om problemstillingar knytte til kjønn, normer og likestilling.

Målgruppe: Skoleeigarar, skoleleiing

Mål: Gi elevar kjennskap til studieprogram i vidaregåande opplæring. Gi jenter og gutar moglegheit til eigne kursdagar på linjer kor dei er i mindretal.

Kontakt: Fredrik Strid i Karriereenheten i Oslo kommune.
Telefon: 980 66 737

Kurs i utdanningsprogram er ei hospiteringsordning for ungdomsskoleelevar i 9. og 10. trinn i Oslo. Gjennom ordninga får elevar kjennskap til studieprogram i vidaregåande opplæring.

Det er vidaregåande skolar i Oslo som arrangerer hospiteringa. Karriereenheten i Oslo kommune koordinerer tiltaket. Ungdomsskolane legg til rette for at elevane deira kan delta på tiltaket.

Tiltaket arrangerer eigne kursdagar for jenter på faga Elektro og datateknologi og Teknologi- og industrifag. Tilbakemeldingar viser positive erfaringar og at desse dagane er godt likt av elevane. Jentene deltek i større grad når dette er eit tilbod berre for dei. Oslo kommune har også hatt eit tilbod om kurs for gutar i Helse- og oppvekstfag.

Vidaregåaende opplæring: eksempel på arbeid med å fremje valmoglegheiter

Eksempla du finn her er meinte som inspirasjon i arbeidet med å legge til rette for at fleire unge vurderer å velje utdanning uavhengig av kjønn. Vil du ha meir informasjon om tiltaka, finn du kontaktinformasjon under.

Målgruppe: Skoleigarar og skoleleiing, karrierevegleiarar i skolen

Mål: Rekruttere fleire menn til barnehagelærarutdanning og grunnskolelærarutdanning

Kontakt: Prosjektleiar Bente Cathrine Janby Bakke.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) leier eit nasjonalt rollemodelltiltak for å rekruttere fleire menn til grunnskolelærerutdanninga 1.-7 og til barnehagelærarutdanninga. Prosjektet har også som formål å hjelpe til å rekruttere søkarar med innvandrarbakgrunn til lærarutdanningane.

Gjennom tiltaket får mannlege studentar opplæring som rollemodellar. Etter kurset held rollemodellane digitale/fysiske presentasjonar for elevar ved vidaregåande skolar i heile landet. Målet er å hjelpe til at fleire menn vel barnehagelærarutdanning og grunnskolelærarutdanning, samt å stimulere til auka mangfald i lærarutdanningane. Tiltaket skal også gi ei positiv omtale av læraryrket.

Prosjektet gjennomfører også digitale marknadsføringskampanjar for å skape merksemd rundt grunnskolelærarutdanning 1-7. trinn og barnehagelærarutdanninga. Blant anna har dei laga kampanjesidene:

Prosjektet blir utvikla i samarbeid med Høyskolen i Innlandet, Universitetet i Tromsø og Nord Universitet.

Målgruppe: Skoleigarar og skoleleiing, karrierevegleiarar i skolen.

Mål: Auke delen jenter og kvinner i teknologifag, yrkesfag og realfag på alle nivå i utdanningssystemet.

Kontakt: Nettsida til Jenter og teknologi

Jenter og teknologi er eit nasjonalt tiltak drive av NHO. Prosjektet har fleire fysiske og digitale aktivitetar retta mot elevar i vidaregåande opplæring, og koplar desse opp mot utdanningsinstitusjoner og næringslivet. Inspirasjonsdagane blir arrangerte i samarbeid med høgskolesektoren til universitetet og. I 2021 arrangerte desse universiteta og høgskolane inspirasjonsdagar:

 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Oslo Met
 • Universitetet i Tromsø Noregs universitet
 • Universitetet i Sørøst-Noreg

Kvinner frå ulike delar av teknologibransjen blir brukt som rollemodellar på arrangementa. Dei held inspirerande foredrag og gir informasjon som synleggjer moglegheitene innanfor teknologifag for jenter. Skolar kan kontakte prosjektet og aktuelle universitet eller høgskole. Inspirasjonsdagane blir arrangerte som oftast i februar.

NHO driv prosjeket Jenter og teknologi i samarbeid med NITO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.

Målgruppe: Lærarar og elevar på yrkesfaglege utdanningar

Mål: Rekruttere og behalde jenter på yrkesfaglege utdanningar

Kontakt: Rådgivar Jens Ingvar Vagnild, e-post jenva@trondelagfylke.no

Gauldal VG sin har eit omfattande jentemiljø ved dei yrkesfaglege linjene og i lokalsamfunnet har yrkesfag høg status. Dei fem siste åra har nesten 50 jenter fullført VG1 Bygg og anleggsteknikk og VG1 teknologi og industrifag ved Gauldal vg sin. Skolen har identifisert det etablerte miljøet og statusen til yrkesfag lokalt som faktorar som gir rekruttering av jenter til fleire yrkesfaglege utdanningsprogram.

Gauldal vidaregåande er oppteken av å betre kjønnsbalansen på dei gutedominerte studieprogramma sine på yrkesfag.

Dei gjer fleire ulike enkle greip i dette arbeidet:

 • Rekruttering
  • Jenter ved dei gutedominerte linjene står på til standen og dreg på messer for skolen.
  • Jenter er også med på besøk på ungdomsskolar for å snakke med mogelege elevar om utdanninga og erfaringar frå lærebedrift.
  • Skolen legg også til rette for hospitering for kjønnsminoriteten på desse studieprogramma frå 10.trinn til VG1 for interesserte elevar.
 • Behalde jentene som har begynt
  • Skolen arrangerer treff der jentene på dei gutedominerte yrkesfaga på både VG1 og VG2 kan møtast. Dette er møte på tvers av fag og med litt mat. Treffane har gjerne eit tema, som møte med rådgivar eller andre aktivitetar. Særleg kan desse treffane vere viktige for dei jentene som er aleine på program sine.
  • Jentene blir plassert saman i klassane slik at dei ikkje blir spreidde utover og det blir ein eller svært få i kvar klasse.

Målgruppe: Lærlingar på yrkesfaglege utdanningar

Mål: Behalde jenter som lærlingar i yrkesfaglege utdanningar

Kontakt: Venche Kulbotten, Opplæringskonsulent Okab Trøndelag

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfaga i Trøndelag (OKAB) starta eit arbeid med å behalde jenter som lærlingar etter ei landsdekkande samling i 2018.

Sida har dei følgt opp med regionale samlingar for omtrent 20 lærlingar kvart år. På samlingane har opplæringskontoret spurt kva lærlingane saknar når dei skal ut i lærebedriftene. Dette slik at lærlingane skal kunne vere godt førebutt på dei vil møte. Dei har også invitert prøvenemda til samlingane for å søkke skuldrene med tanke på fagprøven.

Lærlingane har i tillegg hatt grupper i sosiale medium. Det har vore viktig å gi lærlingane sosiale arenaer kor dei kan snakke med andre jenter om både praktiske ting og om det som gjeld det psykososiale miljøet. Her har også lærlingane kunne vore rollemodellar for kvarandre. Tanken med desse gruppene har vore å hindre fråfall.

Målgruppe: Lærarar og elevar på yrkesfaglege utdanningar

Mål: Rekruttere og behalde jenter på yrkesfaglege utdanningar

Kontakt: Marius Enge Bøe, Bufdir, tlf. 472 86 758

Melhus VGS sin har samla jenter på elektro- og datateknikk til jentesamlingar. Desse samlingane har vore frivillige, og ein hyggeleg sosial arena for jentene å møtast, spesielt for dei som er i stort mindretal i klassen.

Samlingane har vore bygt opp rundt eit felles prosjekt som jentene har jobba med, som for eksempel å lage hettegenser til bruk i skolebesøk eller å lage mat saman. Denne uformelle plattforma har gitt ein god og trygg arena, noko som igjen har resultert i at møta har også vore ein stad å seie ifra dersom somme opplever noko ubehageleg. Ein lærar har delteke på samlingane og tekne opp aktuelle tema og problemstillingar undervegs som har gjort at dette også er ein læringssituasjon.

Erfaringane frå Melhus VGS viser at sosiale samlingar for ein kjønnsminoritet tidleg etter skolestart er ein god idé. Behovet for slike samlingar gjerne er størst på hausten like etter skolestart. Det har også vore fint å bruke tidlegare elevar som rollemodellar i samanheng med samlingane.

Korleis sørge for at alle lærlingar blir godt motteke

Å ta godt imot lærlingar som er i minoritet når det gjeld kjønn eller andre faktorar som etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsnedsettingar e.l. krev at ekstra medvett om arbeidskultur og arbeidsmiljø. Det handlar om korleis dei unge blir møtte, og kva rutinar ein har for å vareta dei.

Lærebedrifta har ansvar for å følge opp lærlingen både fagleg, men også sosialt. At alle lærlingar trivst og har det bra i lærebedrifta er viktig. De bør derfor vurdere om det er forhold på arbeidsplassen som kan gjere at nokre lærlingar ikkje blir inkludert på same måte som andre.

Under finnar du er nokre råd når du skal tilrettelegge for eit godt lære- og arbeidsmiljø for lærlingar.

Lærlingar har på lik linje med andre tilsett rett på eit arbeidsmiljø utan trakassering og seksuell trakassering frå leiar, kollegaer, kundar, pasientar, brukarar og gjestar. Arbeidsgivar har plikt til å førebygge og jobbe for å hindre trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen, jf. likestillings- og diskrimineringsloven §§ 13 og 26, og handtere det når det skjer, jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-3. Arbeidsgivarar med fleire enn 5 tilsette har også plikt til å utarbeide interne varslingsrutinar, jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-6.

Trakassering er handlingar eller ytringar som har som formål eller verknad å vere krenkande, skremmande, fiendtlege eller audmjukande. Å la vere å handle kan også vere trakassering. Eksempel på trakassering er:

 • Handlingar og ytringar: Fysisk plaging, truslar, vald, krenkande rop, telefonar, SMS., telefoner eller e-post med nedsettande innhald.
 • Forsømingar (å la vere å handle): Utfrysing eller andre formar for sosial utstøting.

Seksuell trakassering er einkvar form for uønskt seksuell merksemd som har som formål eller verknad å vere krenkande, skremmande, fiendtleg, audmjukande eller plagsam. Eksempel på seksuell trakassering er:

 • Fysisk: Klåing, klemme seg inntil, kysse.
 • Verbal eller skriftleg: Seksuelle hint eller forslag, kommentarar om kropp eller utsjånad.
 • Ikkje-verbal og utan fysisk kontakt: Nærgåande blikk, kroppsrørsler, bilde med seksuelt innhald, blotting eller liknande.

Hugs at ei handling kan vere trakassering eller seksuell trakassering, sjølv om det ikkje var formålet bak. Det held at det er verknaden av handlinga.

Det er viktig at lærebedrifter og opplæringskontor har tenkt igjennom risiko, gjort førebyggande tiltak og førebudd seg på å handtere saker om trakassering eller seksuell trakassering før dei oppstår.

Typiske risikofaktorar kan vere:

 • skjellsord, vitsar eller andre teikn på negative haldningar til for eksempel kvinner, menn, lhbtiq-personer, samar, innvandrarar eller personar med funksjonsnedsettingar
 • seksualisert sjargong
 • uklare grenser mellom jobb og privatliv
 • uklare ansvarsforhold
 • manglande (kjennskap til) retningslinjer

Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombodet har laga ressursen Sammen setter vi strek for seksuell trakassering som har seks enkle tiltak for å førebygge og handtere seksuell trakassering.

Likestillings- og diskrimineringsombudet gir veiledning til enkeltpersoner om rettigheter og plikter i konkrete trakasseringssaker.

Under foreslår vi nokre tiltak for ein meir tilrettelagd arbeidsplass.

Sjølv om vi setter søkelys på lærlingar, gjeld desse tiltaka alle tilsette. Du kan finne fleire eksempel på tiltak i Bufdirs veileder til aktivitets- og redegjørelsesplikten.

 • Har jenter og gutar tilgang til arbeidsklede og sko som passar?
 • Merk og evt. endre toalett, slik at de har minst eitt til kvinner og eitt til menn
 • Eigne garderobar for kvinner og menn
 • Garderobeløysing er universelt utforma
 • Merk og evt. endre garderobe og toalettløysing slik at det er tilpassa eit mangfald i kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

 • Ta opp behov for tilrettelegging med gravide og lærlingar som ventar eller har fått barn.
 • Ver tydeleg på at begge foreldra er viktige omsorgspersonar, og at far/medmor også kan ha behov for tilrettelegging når barnet har kome.
 • Spør om behov og diskuter moglegheiter for tilrettelegging, og involver bedriftshelsetenesta ved behov.
 • Snakk om permisjonsuttak og permisjonsrettar
 • Avtal korleis foreldra ønsker å ha kontakt med arbeidsplassen i permisjonstida.
 • Informer om rettar under og etter permisjonstida, når det kjem til for eksempel lønn og arbeidsoppgåver.
 • Informer om rettar og pliktar for lærlingar som er foreldre, for eksempel rette til å vere heime med sjukt barn.
 • Kanskje kan de oppmode mannlege lærlingar og tilsette til å ta ut lang og samanhengande foreldrepermisjon?
 • Hugs at både situasjonen heime og på jobb kan endre seg over tid. Nokre behov er mellombelse og nye behov kan oppstå etter kvart.

Du kjenner ikkje til alt om privatlivet, familien til lærlingen eller venner. Kommentarar eller handlingar kan vere sårande for fleire enn de trur.

For å skape ein openhetskultur og redusere risiko på arbeidsplassen kan de for eksempel:

 • Informere om kva trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vald er, og kva retningslinjer og varslingsrutinar de har. Dette kan gjerast årleg for alle tilsett og på møte for nytilsett.
 • Kartlegge omfanget av ulike former for mobbing, vald og trakassering. Det kan gjerast gjennom møte med dei tilsette, medarbeidarundersøkingar eller medarbeidarsamtalar.
 • Utfordre tilsette på kva dei skal gjere dersom dei er vitne til- eller får høyre om tilfelle av mobbing, ufine kommentarar, trakassering, seksuell trakassering eller kjønnsbasert vald.
 • Vurdere om bilde eller kalendrar på jobb kan opplevast ubehageleg for nokre tilsette?
 • Invitere ein organisasjon som jobbar med likestilling til å halde eit innlegg om fordommar eller haldningar.
 • Orientere alle tilsette om retningslinjer i framkant av "risikosituasjonar", som seminar, julebord eller reiser.
 • Å skape nokre sosiale arenaer kor lærlingar, kanskje spesielt dei som tilhøyrer eit underrepresentert kjønn, kan treffe kvarandre og etablere eit sosialt nettverk kan vere eit godt tiltak. Dersom det er få lærlingar ved ei bedrift, kan eit opplæringskontor eller fagforeining også hjelpe til å skape slike nettverk.
 • Dersom det er få tilsette og lærlingar av eit kjønn på arbeidsplassen, kan arbeidsgivar freiste å legge til rette for at lærlingar som er av eit underrepresentert kjønn får ein kontaktperson, mentor eller liknande av same kjønn. For somme vil det vere godt støtte å ha nokre av same kjønn å snakke med. Det kan gjelde for både praktiske og psykososiale forhold.
 • Gjennom å ta godt imot lærlingar vil lærebedrifta også skape tilhøyrsel. Da kan det vere lurt å tenke gjennom korleis bedrifta fremstår utad. Blir mangfaldet blant dei tilsette spegla i informasjon- og reklamemateriell frå bedrifta? Eller hos dei som møter skoleelevar på karrieredagar etc. Dette kan også vere bra med tanke på rekruttering av lærlingar.

Faglege nettverk innan yrkesfagutdanningar

Det finst fleire faglege nettverk for kjønnsminoritetar innan fleire yrkesfagutdanningar og bransjar. Nettverka er gode kjelder til kunnskap om korleis det er å jobbe innan eit yrke og kan vere eit godt stad å finne rollemodellar. Nettverka er i stor grad drive på frivillig basis.

Ingeborg-nettverket eit nettverk for kvinner i røyrleggarbransjen. Ingeborg-nettverket er ein arena for kvinner som jobbar i røyrbransjen, og som ønsker å representere kvinnelege rollemodellar i bransjen.

Nettverket er ein felles møteplass for inspirasjon og motivasjon, og legg til rette for erfaringsutveksling, kompetanseheving og personleg utvikling. Nettverket fremjar røyrbransjen som arbeidsplass, og jobbe for å auke delen kvinner i utførande stillingar, sal og tekniske og fagleiande stillingar.

Nettsida til nettverket har informasjon om aktivitetane dei driv med og kontaktinformasjon til dei regionale nettverka i Nord-, Aust-, Vest- og Midt-Noreg. Nettverket er eit godt høve til å komme i kontakt med rollemodellar og andre som har kunnskap om å vere kvinne i røyrleggarbransjen.

Nettverket for kvinner i teknikk og håndverk består av kvinner som jobbar innanfor teknikk og handverk. Med utgangspunkt dei yrkesfaglege utdanningsprogramma bygg og anleggsteknikk, teknikk og industri og elektrofag. Nettverket i teknikk og handverk har drive sidan 2010.

Hovudmålet for nettverket er å normalisere plassen til kvinnene i byggebransjen og på verkstadene. Nettverket deltek også i diverse forum og på arrangement for bransjen og fylkeskommunen.

Nettverket er har hovudbase i Trondheim med lokale nettverk over heile landet. Dei har gjennomførd skolebesøk kor dei snakkar med elevar om yrkesfag og er rollemodellar for arbeid i bransjane kor yrkesfagleg utdanning innan bygg og anleggsteknikk, teknikk og industri og elektrofag er relevant. På nettsida deira finst det meir informasjon om kva aktivitetar dei driv med og korleis skolen din kan komme i kontakt med nettverket.

Kvinner i tømrarfaget er eit nettverk for kvinner i tømrarfaget. Enten dei jobbar aktivt som tømrar, vurderer å bli tømrar eller har andre rollar hos ein byggmeister eller i ein tømrerbedrift. Gruppa blir driven av Opplæringskontoret for tømrerfaget. Nettverket har ein lukka facebookgruppe som blir drive Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus.

På facebookgruppen kan du finne bilde frå arbeidskvardagen til kvinner i tømrarfaget, stille spørsmål innan faget og dele erfaringar med kvarandre. Dette kan gi positiv inspirasjon og rollemodellar for jenter som ønsker seg inn i tømrarfaget. Målet med gruppa er også dette å få fleire jenter inn i faget.

På nettsida til nettverket ligg det også rekrutteringsfilmar som kan brukast og ein binde til facebookgruppen for vidare kontakt med nettverket.

Menn i Barnehagen (MIB) består av lokale nettverk over heile landet for menn som jobbar i barnehagar. MIB nettverka er uformelle og blir drive av og for menn/gutar som jobbar i barnehage eller utdannar seg for å jobbe i barnehage. Nettverka fungerer som ein sosial og fagleg møtestad for menn som jobbar i eller utdannar seg til arbeid i barnehagar. Her treffer andre som jobbar i barnehagesektoren eller tek utdanning for å jobbe der.

På nettsida til Menn i Barnehagen kan ein finne ei rekke rekrutteringsvideoar og anna stoff om barnehagar som arbeidsplass for menn og gutar. Her finast det i tillegg fleire lekkjer til fleire lokale MIB-nettverk. Aktiviteten i dei ulike lokala nettverka kan variere, men her vil det vêrar mogeleg å komme i kontakt med mogelege rollemodellar.