Arbeidsgivere i alle offentlige virksomheter, og i private virksomheter med flere enn 50 ansatte, har plikt til å redegjøre for arbeidet med likestilling og diskriminering en gang i året. Redegjørelsen skal publiseres i årsberetning, årsrapport eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument (på nettsiden deres eller lignenende). Hvis dere publiserer redegjørelsen på nettsiden må dere opplyse om dette i årsberetning/årsrapport. 

Redegjørelsen skal bestå av to hoveddeler

  1. den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten
  2. hva dere gjør for å oppfylle aktivitetsplikten

Redegjørelsen skal utformes på en slik måte at dere ikke røper personlige forhold ved enkeltansatte. 

 

Del 1 - faktisk tilstand for kjønnslikestilling

I denne delen er det bare forskjell mellom kvinner og menn dere skal redegjøre for. Tallene skal dere ha kartlagt som en del av arbeidsmetoden i aktivitetsplikten.

Hvert år skal dere redegjøre for forskjeller mellom kvinner og menn i

Annethvert år (minimum) skal dere redegjøre for

I tillegg til å oppgi selve tallene, bør dere beskrive hvordan dere vurderer tallene i forhold til tidligere år, og mulige årsaker til eventuelle kjønnsforskjeller.

De årene dere ikke kartlegger lønn eller ufrivillig deltid kan dere gjenbruke eller henvise til tallene fra fjorårets redegjørelse. 

Dere kan også (frivillig) redegjøre for kjønnsforskjeller i rekruttering, lønnsvekst, videreutdanning, sykefravær, fravær grunnet sykt barn og arbeidstid. Offentlige virksomheter og større private virksomheter bør inkludere noen av disse tallene i redegjørelsen.

Hvordan skal vi redegjøre for lønnsforskjeller?

 

Del 2 - hvordan dere arbeider med likestilling og diskriminering

Her skal dere beskrive hvordan dere overholder aktivitetsplikten - altså hvordan dere jobber aktivt med å fremme likestilling og forhindre diskriminering på arbeidsplassen etter den lovbestemte arbeidsmetoden. 

I del 2 handler det om mer enn bare kjønn. Her skal dere redegjøre for hvordan dere jobber mot diskriminering og for likestilling på alle de ulike grunnlagene og områdene som er nevnt i loven. 

Redegjørelsens del to bør derfor inneholde en beskrivelse av:

Hvor skal redegjørelsen publiseres og sendes inn?
Når skal vi kartlegge og redegjøre?
Hvor mye må vi skrive?
Hva skjer vi ikke redegjør eller skriver for lite?
Hvorfor skal vi redegjøre?
Sist faglig oppdatert 01. oktober 2021