Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Gilantunet ungdomshjem

Institusjon for barn og ungdom mellom 12 og 18 år.

Kort om Gilantunet ungdomshjem

  • Statlig
  • Plasseringstype: Omsorg §§ 3-2 og 5-1
  • Kapasitet: 8 plasser
  • Sted: Melhus

Besøksadresse: Konstadlykkjvegen 55, 7213 Gåsbakken

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon: 466 17 670

E-post: gilantunet@bufetat.no

Slik er det å bo hos oss

Gilantunet ligger i landlige omgivelser i Melhus kommune utenfor Trondheim. Kommunen har i underkant av 16 000 innbyggere. Det er tre mil fra Gilantunet til Melhus sentrum.

Kultur- og fritidstilbud

Kommunen har flere svømmehaller og idrettshaller, i tillegg til flere idrettslag for populære idretter som fotball, håndball, ski og diverse friidrettsaktiviteter. Vassfjellet skisenter ligger i området. Ved Eid skole er det svømmehall, isbane til bl.a. ishockey om vinteren og kunstgressbane om sommeren. Det er et svært aktivt idrettslag i bygda, og mange av de som bor på Gilantunet er aktive der. Både fotball og håndball samler mange ungdommer. Gilantunet legger vekt på, og har et mål om, at alle ungdommer skal delta i en fritidsaktivitet.

Kommunen har kulturskole, bibliotek og fritidsklubber. Du finner mer informasjon om kulturtilbudet i kommunen på melhuskulturen.no. Det er aktive lag i både 4H og bygdeungdomslag.

Ukeplan

Hver søndag lager vi en ukeplan sammen med deg. Her setter vi inn vekketid, tidspunkt for skole eller dagtilbud, lekser, fritidsaktiviteter, planlagte samtaler med hovedkontakt, eller andre møter og avtaler.

Døgnrytme

Vi har en forutsigbar døgnrytme på Gilantunet, med faste tidspunkt for måltider, lekser, aktiviteter og gjøremål som vasking, rydding og pakking av skolesaker. På ukedagene er den lagt opp etter når du starter på skole eller jobb, i helgene er det friere og du kan sove lengre og være oppe lengre på kvelden.

Husmøte

Når du bor på Gilantunet har du rett til medvirkning og mulighet til å påvirke hvordan oppholdet ditt skal være. Dette gjør vi blant annet gjennom ukentlige husmøter. Alle som bor her deltar i tillegg til de som er på jobb. På disse møtene kan du komme med forslag til hva du ønsker å gjøre f.eks. kommende helg, neste uke og så videre. På husmøtet er ett av temaene hvordan vi har det, og hvordan vi ønsker å ha det.

Skole og jobb

Når du bor her skal du ha et skoletilbud. Eid skole er nærskolen vår for 1. til 10. trinn. For de eldre ungdommene er Melhus videregående og Gauldal videregående våre nærskoler. Om du har ønske om linjer de skolene ikke har, er det mulighet til å benytte andre videregående skoler i området. Vi gjør det vi kan for å hjelpe deg gjennom skoleåret. Vår skolekontakt har tett kontakt med skolen slik at vi til enhver tid vet hvilket behov du har i forhold til skole. Om du er ferdig med grunnskolen vil vi hjelpe deg med å finne et skoletilbud eller alternativt dagtilbud.

Regler

For at alle som bor her skal ha det best mulig har vi noen husregler som alle må forholde seg til. Du vil få mer informasjon om dette når du flytter inn.

Mobiltelefon

Vi har retningslinjer for bruk av mobiltelefon som du må følge. Dette inkluderer blant annet at telefon ikke skal benyttes under fellesmåltid.

Ukepenger

Du får utbetalt ukepenger når du bor her. Du har mulighet til å tjene ekstra penger ved å ta planlagte ekstraoppgaver som for eksempel vask av bil, hagearbeid eller lignende.

Høytider og ferie

De fleste som bor her feirer høytider sammen med familien sin og når det er mulig oppfordrer vi deg til å være mest mulig sammen med foreldrene dine i feriene.

Besøk

Du kan ha besøk når du bor på Gilantunet, det avtales med de ansatte på forhånd.

Treningsleilighet

Vi har to treningsleiligheter hvor den ene benyttes til de ungdommene som skal flytte for seg selv. Her kan du trene på å strukturere døgnet, ta vare på deg selv, renhold, matlaging og økonomi, i tillegg til å forholde deg til skole eller jobb og fritid på egen hånd.

Den andre leiligheten benyttes til besøk og overnatting fra for eksempel foreldre eller foresatte. For kortere perioder kan det bo ungdommer i begge leilighetene. Da løser vi besøk av familie på andre måter.

På Gilantunet mener vi samarbeidet med din familie er viktig. Dine behov, grunnen for at du skal bo hos oss og føringer fra barnevernstjenesten i hjemkommunen din styrer hvor tett oppfølging og veiledning familien får tilbud om. Besøk og samvær med foreldre og foresatte er avhengig av oppdraget fra barnevernstjenesten.

Uavhengig av samværsordning ønsker vi å ha jevnlig kontakt med dine foreldre eller foresatte, det kan for eksempel være gjennom ukentlige telefonsamtaler. Vi mener dette er viktig for at de skal kunne bidra i din utvikling, forstå deg bedre og støtte deg.

Gilantunet består av tre hus, Randibu, Gjertrustuggu og Alfhuset. I tillegg har vi en treningsleilighet som kan brukes ved behov og en leilighet som vi bruker når du har besøk av foreldre eller foresatte, hvor de også kan overnatte.

Når du kommer hit

Når du kommer til Gilantunet får du ditt eget rom og vi setter oss ned og snakker sammen slik at du får mulighet til å spørre om det du lurer på. Vi lager et nettverkskart med en oversikt over dine nærmeste venner og familie. Vi registrerer det du har med deg av personlige eiendeler og verdisaker og går gjennom reglene for Gilantunet.

Samarbeid med familie og nettverk

På Gilantunet mener vi samarbeidet med din familie er viktig. Dine behov, grunnen for at du skal bo hos oss og føringer fra barnevernstjenesten i hjemkommunen din styrer hvor tett oppfølging og veiledning familien får tilbud om. Besøk og samvær med foreldre og foresatte er avhengig av oppdraget fra barnevernstjenesten. Uavhengig av samværsordning ønsker vi å ha jevnlig kontakt med dine foreldre eller foresatte, det kan for eksempel være gjennom ukentlige telefonsamtaler. Vi mener dette er viktig for at de skal kunne bidra i din utvikling, forstå deg bedre og støtte deg.

Handlingsplan

Under oppholdet ditt på Gilantunet følger du noe som heter handlingsplan. Denne planen er du med og lager selv i starten av oppholdet. Hver tredje uke evaluerer vi nedskrevne mål sammen og ser om du har nådd målene i planen.

Hovedkontakt

Når du bor her får du en hovedkontakt som vil hjelpe deg med praktiske gjøremål, oppfølging av avtaler og gjennomføre faste samtaler med deg. Dette gjelder for eksempel kontakt med familie, barnevern og spørsmål rundt økonomi.

Ansvarsgruppe

Vi gjennomfører jevnlige ansvarsgruppemøter sammen med deg og aktuelle samarbeidspartnere som barneverntjenesten i hjemkommunen din, foreldrene dine og representanter fra skolen. På disse møtene er det hovedkontakten din som representerer Gilantunet. På ansvarsgruppemøtene er det viktig at du deltar. Det er et møte der dine meninger blir hørt og tatt hensyn til. Noen ganger kan det være nødvendig å bestemme noe annet enn det ungdommene mest ønsker. Dette må da begrunnes godt, slik at det er mulig å forstå hvorfor.

Når du bor på institusjon har du flere rettigheter.

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon, og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig:

Hvilke rettigheter har du som er på institusjon? (ung.no)

På Gilantunet er vi 20 ansatte som jobber på dagtid, kveldstid eller har våken nattevakt. Det er i tillegg noen som jobber bare på dagtid, dette gjelder fire miljøterapeuter, leder og avdelingsleder. Det er to avdelingsledere på institusjonen, og i tillegg har vi egen skoleansvarlig og familieterapeut.

De som jobber her har ulik bakgrunn, som barnevernspedagog, vernepleier, førskolelærer, lærer, sosionom, ergoterapeut og psykiatrisk sykepleier. Det er også flere som ikke har formell utdannelse, men alle har lang erfaring i å jobbe med barn og ungdom. De ansatte har mange interesser som vil bidra til at du får oppleve mye når du bor her. Felles for alle som jobber på Gilantunet er at de liker å være sammen med ungdom og ønsker å bidra til at alle får et så bra opphold som mulig på Gilantunet.

For kommuner og barnevern

Informasjon til kommuner, barnevern og andre om hvem vi tar inn, hvordan vi jobber og hvordan man søker om plass.

Vår primære faglige oppgave er å skape mulighet for at ungdommene kan arbeide med sin egen utvikling gjennom å sørge for at ungdommene blir sett, hørt og verdsatt. Gjennom Gilantunet sin miljøterapeutiske ramme, legger vi til rette for at ungdommen kan utvikle trygghet, selvstendighet og sosial kompetanse, for på sikt å kunne bli ansvarlige voksne.

Gjennom å jobbe ut fra vår visjon, om at ungdommene skal oppleve seg sett, hørt og verdsatt, har vi et håp om å være en støtte på veien til et meningsfullt liv. Vi jobber for at de skal ha tro på seg selv og egne muligheter, og ha sosiale ferdigheter til å greie seg godt i samspill med andre.

Med det mener vi at det er viktig for oss:

  1. At ungdommene opplever at de voksne legger merke til dem som mennesker med behov, muligheter og ressurser, og at de får oppmerksomhet fra personalet rundt dette.
  2. Å høre hva de unge prøver å si, både direkte og indirekte. At de får en opplevelse av å være betydningsfulle mennesker som det er verdt å lytte til. Brukermedvirkning er både viktig og nødvendig. Ungdommene skal ha mulighet til å legge frem sine synspunkter før beslutninger fattes. Det er ikke alltid mulighet for å innfri den unges ønsker, men det tilstrebes å finne gode løsninger sammen.
  3. At alle mennesker trenger å oppleve at de betyr noe spesielt for noen. At noen er villige til å knytte sosiale bånd til dem, og gi dem tilbakemeldinger på at de er gode mennesker. Alle fortjener at noen er glad i dem også på de dårlige dagene. Ungdommene skal verdsettes ut fra den de er, ikke bare ut fra det de gjør eller presterer. Det å verdsette ungdommenes familie, står høyt i vårt arbeid.

Ethvert barn fortjener en barndom hvor det får anledning til å bli sett, hørt og verdsatt av de som skal være dets omsorgspersoner og oppdragere. Lykkes man i dette, vil selvfølelsen til barnet kunne utvikles. Det er basisen for å kunne utvikle seg til å bli et selvstendig og ansvarsbevisst ungt menneske.

Standardisert forløp

Standardisert forløp er et rammeverk med føringer for hvordan Gilantunet skal legge opp samarbeidet med deg i forhold til medvirkning, kartlegging og samarbeid med familie, skole og barnevern- og helsetjenester. Dette forløpet gjelder fra Gilantunet får henvendelse fra Enhet for inntak til ungdom flytter ut fra Gilantunet. Dette er med på å sikre og ivareta at det legges til rette for at ungdommene kan jobbe med egen utvikling.

Familieråd

I alle inntak blir det vurdert om det kan gjennomføre et familieråd så raskt som mulig. Familieråd er et tilbud hvor barnet og barnets familie og nettverk aktivt involveres i å finne gode løsninger for og sammen med ungdommen. Her kan du lese mer om familieråd.

Handlekraft

Handlekraft handler om traumebevisst omsorg. Utgangspunktet er at barn og unge som bor på institusjon trenger hjelp til å regulere følelsene sine i trygge rammer og med gode relasjoner til omgivelsene.

Familieterapi

Gilantunet tilbyr familieterapi, veiledning og rådgivning til foreldre eller foresatte som har ungdom boende hos oss. Disse møtene gjennomføres med og uten ungdommer, alt etter hva der er behov for. Familieterapeut har anledning til å jobbe med familiene eller foresatte inntil tre måneder etter utflytting. Dette etter avtale med kommunen, ungdommen og foresatte (om ungdommen er under 18 år).

Kognitiv miljøterapi

Kjernen i kognitiv miljøterapi er å gi støtte slik at den enkelte kan mestre livsproblemene sine og endre uhensiktsmessige tankemønstre og atferd forbundet med problemene. Miljøterapeutene drøfter muligheten for å prøve alternative tenke- og handlingsmåter med ungdommene; hvordan man kan jobbe med å sortere tanker, følelser og kroppslige reaksjoner. Dette for å bli bedre i stand til å jobbe med det som er utfordrende og få det bedre på sikt.

Adapted Aggression Replacement Training (AART)

AART er et program for å trene på sosiale ferdigheter, sinneregulering og moralsk resonnering. Ungdommene trener i gruppe sammen med to voksne. Målet er å lære seg flere sosiale ferdigheter som kan brukes som alternativ til tidligere uhensiktsmessige måter å reagere på. Bli bedre på å regulere egne følelser, og sammen gjøre dette slik at man kan unngå å komme opp i vanskelige situasjoner.

Ettervern

Gilantunet har mulighet etter avtale med kommunen til å følge opp ungdom og familie eller foresatte inntil tre måneder etter utflytting.

Statsforvalteren i Trøndelag fører tilsyn for å sikre at alle som bor på institusjon får god omsorg og behandling. Statsforvalteren skal også følge med på at gjeldende lover og regler blir fulgt. Statsforvalteren besøker institusjonen minst to ganger i året, og snakker blant annet med beboerne om hvordan de har det på institusjonen.

Om beboerne opplever at rettighetene deres ikke blir ivaretatt, kan de klage til Statsforvalteren. De som jobber på institusjonen hjelper beboerne med klagen dersom det er ønskelig.

Tilsynsrapporter kan du finne på nettsiden til Helsetilsynet.