Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Adoptere barn fra utlandet utenom organisasjon

Adopsjon av barn fra utlandet skal som hovedregel skje gjennom en godkjent adopsjonsorganisasjon. I sjeldne tilfeller kan man adoptere utenom organisasjon, etter godkjenning fra Bufetat.

Bufdir anbefaler midlertidig stans av adopsjoner fra utlandet

Anbefalingen er sendt til Barne- og familiedepartementet, som vil vurdere hvordan dette skal følges opp videre. Anbefalingen innebærer derfor ingen endringer i dagens system på nåværende tidspunkt.

Les mer om anbefalingen.

The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir) has recommended a temporary suspension of inter-country adoptions to Norway. The recommendation applies until the investigative committee for inter-country adoptions delivers its report by the end of 2025.

Read about Bufdir`s recommendation

I hvilke tilfeller kan man adoptere utenom en organisasjon?

Det er Bufetat region øst som avgjør om dere kan få forhåndssamtykke til å adoptere utenom organisasjon, og som sender søknaden til utlandet.

Dere kan ikke håndtere adopsjonssaken i utlandet på egen hånd.

Dette er de viktigste kravene for å kunne adoptere barn fra utlandet utenom en organisasjon:

 • Minst én av dere har en nær tilknytning til landet dere vil adoptere fra, for eksempel gjennom statsborgerskap eller oppvekst.
 • Adopsjonen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.
 • Det er klart sannsynlig at adopsjonen vil bli til barnets beste.
 • Hvis dere ønsker å adoptere et barn dere kjenner fra før, må dere være nært knyttet til barnet eller barnets nære familie. Dere kan likevel ikke adoptere barnet hvis det har trygghet og faste omsorgspersoner i hjemlandet. Selv om dere mener at barnet vil få bedre framtidsmuligheter i Norge, er ikke det nok til at forhåndssamtykke innvilges.

Hvis en adopsjonsorganisasjon har tillatelse til å formidle adopsjon fra landet som er aktuelt for dere, må dere adoptere gjennom organisasjonen. Unntaket er hvis søknaden gjelder et barn dere kjenner fra før.

Dere må undersøke hvilke land adopsjonsorganisasjonene formidler adopsjon fra:

Les mer om adopsjon gjennom en organisasjon.

Hvis dere oppholder dere i utlandet på grunn av studier, jobb eller annet, og ønsker å gjennomføre en adopsjon der, må dere avklare med Bufetat region øst om dere må bli godkjent som søkere i Norge.

Dette fordi man fortsatt kan anses som bosatt i Norge selv om man oppholder seg i et annet land. Hvis dere er bosatt i Norge og adopterer et barn i utlandet uten at Bufetat har samtykket til det på forhånd, gjelder ikke adopsjonen i Norge. For å sikre at barnet får lovlig opphold i Norge, er det derfor svært viktig at dere avklarer med Bufetat region øst hvordan adopsjonen må gjennomføres for å at den skal gjelde her.

Adopsjonsprosessen har mange faser. Dere bør være forberedt på at det kan ta flere år.

Kostnadene varierer fra land til land, og kan også variere fra adopsjon til adopsjon.

Vær oppmerksom på at alle betalinger skal være godkjent på forhånd av Bufetat, region øst. Blir dere i løpet av prosessen bedt om å betale noe som ikke er rimelige honorarer for faglig bistand fra personer som er involvert i adopsjonen, kan adopsjonen være ulovlig.

Det vil påløpe kostnader i forbindelse med gjennomføringen av adopsjonen, for eksempel til oversettelse av dokumenter, notarialbekreftelse av dokumenter og gebyrer i utlandet. I tillegg kommer utgifter til reise og opphold når dere henter barnet.

Dere må selv betale alle kostnadene som knytter seg til adopsjonen. Dere må bekrefte skriftlig at dere vil dekke disse kostnadene.

Når barnet har kommet til Norge, får dere en statlig adopsjonsstøtte. Støtten tilsvarer grunnbeløpet i folketrygden (1G), som er rundt 100 000 kroner.

Et nytt adoptivbarn bør som et veiledende utgangspunkt være to år yngre enn det yngste barnet i familien. Som hovedregel bør dere derfor vente med å søke om nytt forhåndssamtykke til adopsjon til det sist ankomne barnet (biologisk eller adoptert) har vært i familien i minst ett år.

Prosessen er stort sett den samme som da dere adopterte første gang. Dere trenger ikke å ta adopsjonsforberedende kurs hvis dere allerede har gjennomført det, eller hvis dere tidligere har adoptert fra utlandet. Krever landet dere ønsker å adoptere fra likevel et nytt kurs, får dere tilbud om det.

Slik er adopsjonsprosessen

Først må dere be Bufetat region øst om en bekreftelse på at dere fyller vilkårene for å gå på adopsjonsforberedende kurs eller få unntak fra kurs.

Bufetat vil be dere om å dokumentere tilknytning til landet med fødselsattest, pass, eventuelt dokumentasjon på langvarig botid i landet. Vi ber også om utskrift av opplysninger registrert i folkeregisteret.

Hvis dere ønsker å adoptere et navngitt barn, må dere også redegjøre for deres forhold til barnet og barnets nære familie og hvordan spørsmålet om adopsjon oppstod.

Bufetat kan be dere om ytterligere informasjon og om at dere dokumenterer opplysningene.

Hvis Bufetat bekrefter at dere kan søke om å adoptere utenom en adopsjonsorganisasjon, kan dere melde dere på et adopsjonsforberedende kurs.

Gjelder søknaden et barn dere har tilknytning til, kan Bufetat region øst gi dere fritak fra å delta på kurset.

Påmelding og informasjon om kurset

Når dere har gjennomført adopsjonsforberedende kurs, kan dere søke om bli godkjent for adopsjon fra utlandet fra norske myndigheter. Dette kalles forhåndsamtykke.

Gifte og samboere må søke sammen.

Søknadsskjema og dokumenter dere må legge ved:

Enslige søkere må dokumentere at de bor alene på adressen.

Hvis dere har bodd i utlandet, må dere også legge ved politiattest fra landet dere har bodd i.

Krav til dokumentasjonen:

 • Dokumentasjonen skal være originaldokumenter som ikke er eldre enn 6 måneder.
 • Fødselsattest, vigselsattest og pass kan framlegges i kopi som er bekreftet av offentlig tjenesteperson (for eksempel fastlegen, ansatt på politistasjonen, kommunens servicesenter, hos statsforvalteren, NAV-kontoret...) eller advokat.
 • Fødselsattesten og utskriften av det siste grunnlaget for skatt kan være eldre enn 6 måneder.
 • Utenlandske attester må være legalisert eller påført apostille

Dere sender søknad og dokumentasjon per post til Bufetat region øst.

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Det er ikke mulig å søke elektronisk.

Når vi vurderer dere som søkere, kan vi innhente flere opplysninger hvis det er behov for det, for eksempel hos Bufetats rådgivende lege eller psykolog.

Vi innhenter kun opplysninger som er relevante for søknaden.

Trenger vi personopplysninger, vil vi først innhente særskilt samtykke fra dere. Der det er aktuelt, vil vi be dere innhente tilleggsinformasjonen selv.

Når dere har sendt søknad om forhåndssamtykke, vil Bufetat region øst kontakte adopsjonsmyndighetene i det aktuelle landet. Hvis søknaden gjelder kjent barn, vil vi innhente opplysninger om barnets familie og omsorgssituasjon fra rett myndighet i landet barnet bor i.

Hvis Bufetat, region øst vurderer at det mulig å gjennomføre adopsjonen på en forsvarlig måte, utarbeider de en sosialrapport. I rapporten vurderer region øst dere som blivende adoptivforeldre. Målet med vurderingen er å sikre at kun personer og familier som kan tilby barnet gode oppvekstbetingelser, blir godkjent som adoptivsøkere.

Utredningsprosessen tar normalt tre til fire måneder. Under arbeidet med sosialrapporten har vi flere samtaler med dere, både hjemme hos dere og i Bufetats lokaler.

Det er flere forhold som er relevante når vi vurderer dere som søkere. Særlig legges det vekt på:​

 • personlige egenskaper og motivasjonen deres for å adoptere
 • den fysiske og psykiske helsen deres
 • forutsetningene deres for å takle omsorgsoppgaven gjennom hele oppveksten til barnet
 • familiesituasjonen deres
 • økonomi
 • boligstandarden og bomiljøet deres
 • vandel

Hvis Bufetat innvilger søknaden deres, får dere et forhåndssamtykke hvor det framgår:

 • hvilket land dere er godkjent for
 • om forhåndssamtykket gjelder ett barn eller søsken
 • vilkår for gjennomføring av adopsjonen

Bufetat kan gi forhåndssamtykke til å adoptere barn under 5 år.

Hvis søknaden gjelder et bestemt barn, vil forhåndsamtykket bare gjelde det konkrete barnet. Barnets navn vil framgå av forhåndssamtykket.

Forhåndssamtykket er gyldig i 3 år. Hvis dere ikke får tildelt et barn innen 3 år, kan dere søke om å få forlenget samtykket med 2 år.

Hvis det er tvil om en adopsjon vil bli til barnets beste, vil søknaden deres bli avslått.

Når dere har fått forhåndssamtykke, kan Bufetat region øst sende adopsjonssøknaden til utlandet.

 • Forhåndssamtykket, sosialrapporten og eventuelle andre dokumenter må normalt oversettes til det aktuelle språket av en autorisert oversetter. Dere må selv bestille oversettelse og dekke kostnadene til dette.
 • Når alle dokumenter som skal følge søknaden til utlandet er oversatt, må disse forsegles av notarius publicus. Før forseglingen skjer, må dere ta et fullt kopisett av alle dokumentene. Dere må dekke kostadene til dette.
 • Bufetat region øst kontrollerer dokumentene og sender søknaden til rette myndighet i det aktuelle landet.
 • Adopsjonsmyndighetene i utlandet behandler søknaden og avgjør om søknaden skal godkjennes.

Når adopsjonssøknaden og dokumentasjonen er levert, starter behandlingstiden i utlandet.

Dere må være forberedt på at det kan ta lang tid, i mange tilfeller flere år, før dere får forespørsel fra utlandet om å adoptere. Vi tar kontakt med dere så snart vi mottar en slik forespørsel.

Det er mye som kan gjøres i ventetiden. Mange bruker denne tiden til å lære mer om barns utvikling. I Bufdirs nettbibliotek finner dere relevante artikler og rapporter om adopsjon.

Hvis situasjonen deres endrer seg i ventetiden

Hvis det skjer endringer i deres økonomiske, sosiale eller helsemessige situasjon som kan ha betydning for adopsjonsprosessen, må dere melde fra til Bufetat om dette.

Forhåndssamtykket gjelder for 3 år. Hvis dere har ventet i snart 3 år, er det behov for å søke om å forlenge varigheten på forhåndssamtykket.

Forhåndssamtykket kan forlenges for 2 år, og bare én gang. Unntaket er hvis dere får en konkret tildeling av et barn før forhåndssamtykket har utløpt. Da kan dere få ytterligere forlengelse for å sluttføre adopsjonsprosessen.

Frist for å søke om forlengelse er senest 3 måneder før forhåndssamtykket utløper.

Søknadsskjema og dokumenter dere må legge ved:

Dere sender søknad og dokumentasjon per post til Bufetat region øst.

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Det er ikke mulig å søke elektronisk.

Bufetat region øst tar kontakt med dere når landet dere har søkt å adoptere fra har behandlet søknaden deres.

Gjelder søknaden adopsjon av ukjent barn, vil tilbakemeldingen fra myndighetene i barnets opprinnelsesland, inneholde et forslag om hvilket barn dere kan passe best som adoptivforeldre til. Dette kalles en tildeling.

Hvis dere samtykker til å adoptere barnet dere er tildelt, skal Bufetat region øst formidle dette til myndighetene i utlandet.

Hvor mye informasjon dere får om barnet i tildelingen, varierer fra land til land. De fleste landene sender en helserapport om barnet, og noen sender en psykolograpport, pedagograpport eller en rapport skrevet av en sosialarbeider på barnehjemmet. I tillegg sendes det som oftest et bilde eller to av barnet.

Forhåndssamtykket dere har fått fra Bufetat vil gjelde adopsjon av ett barn under 5 år eller to søsken som begge er under 5 år.

Hvis dere blir forespurt om å adoptere et eldre barn, søskengrupper med flere enn to barn eller barn med spesielle omsorgsbehov, må tildelingen først vurderes av det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker. Utvalget består av en allmennpraktiserende lege, en psykiater og en psykolog. Utvalget vil vurdere deres forutsetninger for å adoptere det eller de barna det er snakk om og avgi en uttalelse.

Deretter vil Bufdir avgjøre om dere får godkjenning til å adoptere det konkrete barnet/de konkrete barna. Det er ikke mulig å klage på avgjørelsen.

Myndighetene i barnets hjemland informerer Bufetat region øst om når dere må reise til landet for å fullføre adopsjonsprosessen, hvordan den videre prosessen vil være og hva som forventes av dere når dere kommer. Vi videreformidler denne informasjonen til dere så fort som mulig.

Dere må selv bestille og betale for reisen til barnets opprinnelsesland og hotell under oppholdet. Dere må også møte til fastsatte møter i barnets hjemland og eventuelt bestille tolk til møtene hvis det er nødvendig.

Etter hjemkomst må dere blant annet melde barnets flytting til Norge og søke om å registrere adopsjonen. Les mer om hva dere må gjøre når barnet kommer til Norge.