Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Staten samarbeider om innsats for utsatte barn og unge

Tenåring i samtale

Staten skal samarbeide på tvers for å forenkle og samordne tjenestene for barn, unge og deres familier.

Om samarbeidet

Barn og unge som trenger hjelp fra flere offentlige instanser, får ikke alltid et tilbud som dekker deres behov. Staten har derfor satt i gang et samarbeid som foregår på tvers av ulike instanser, både på departementsnivå og direktorats-/etatsnivå. Samarbeidet skal bidra til å samordne statens innsatser overfor kommuner og statlige tjenester. Dette skal tilrettelegge for et bedre koordinert og samordnet tjenestetilbud til alle barn, unge og deres familier.

Samarbeidet på direktorats-/etatsnivå omtales som Etatssamarbeidet, og understøtter Departementenes kjernegruppe for barn og unge (KUBU) - som jobber på tvers av departementene for den samme målgruppen. Etatssamarbeidet koordineres av oppvekstavdelingen av Bufdir. Etatssamarbeidet er en videreutvikling av 0-24-samarbeidet.

Etatssamarbeidet skal utvikle nye arbeidsformer for å løse tverrsektorielle samarbeidsutfordringer, og arbeide mer systematisk med utvikling og innovasjon i forvaltningen.

Hva skal arbeidet føre til?

 • For barn og familier:
  Samordnede og koordinerte tjenester
 • For kommunene:
  Enklere å finne frem og bruke innhold fra staten
 • For staten:
  Ny forståelse om viktigheten av å jobbe sammen

Lenke til film: “Stian” - 0-24 Samarbeidet (Norsk tekst) on Vimeo

Det overordnede målet med samarbeidet, er at alle barn, unge og deres familier får nødvendig og tilpasset hjelp og oppfølging, i tråd med sine behov for å mestre eget liv.  

Samarbeidet skal bidra til at kommunene enklere skal kunne bygge laget av trygge voksne rundt barnet. Samarbeidet skal bidra til bedre koordinering og samhandling på tvers av sektorer og på de ulike nivåene i forvaltningen, både når det gjelder utvikling av tjenester og implementering av innsatser.

Statsforvalterne og KS inviteres inn arbeidet på ulike områder.

Prioriterte områder for 2023/2024

 • Utvikle nye arbeidsformer for å løse de tverrsektorielle samarbeidsutfordringene.
 • Arbeide mer systematisk med utvikling og innovasjon i forvaltningen.
 • God dialog og samarbeid med statsforvalterne om godt og samordnet tjenestetilbud i kommunene til utsatte barn og unge.
 • Barne- og ungdomskriminalitet.
 • Psykisk helse blant barn og unge.
 • Utføre oppdrag i fellesskap, blant annet.
 • Tverrsektorielt rusforebyggende arbeid.
 • Støtte kommunenes forebyggende.
 • Felles veiledning om barnets beste-vurderinger.
 • Tverrsektorielt samarbeid om straffegjennomføring for aldersgruppen 18-24.
 • Vurdering av tverrsektorielt samarbeid knyttet til straffereaksjoner for ungdom 15-18 år (Ferdigstilt).

Departementenes kjernegruppe for utsatte barn og unge (KUBU)

I 2021/2022 opprettet departementene flere kjernegrupper på tvers av departementene. Kjernegrupper er en ny arbeidsform som departementene bruker på områder med et komplekst utfordringsbilde, og der høy grad av samordning er nødvendig for effektiv, brukervennlig og forsvarlig utvikling og gjennomføring av politikk.

Kjernegruppen for utsatte barn og unge skal samordne, prioritere og tilpasse innsatser og tiltak for målgruppen. Kjernegruppen skal også bidra til bedre samhandling i departementene, samt å rydde i strukturer og innsatser og redusere omfang av overlappende veiledere og andre virkemidler.

Kjernegruppen for utsatte barn og unge består av representanter fra: BFD, AID, HOD, JD, KD, KDD og KUD.

Etatssamarbeidet for utsatte barn og unge (Direktoratenes/etatenes samarbeidsgruppe)

Samarbeidsgruppen som har fått i oppdrag å støtte opp om departementenes kjernegruppe omtales som Etatssamarbeidet.

Etatssamarbeidet har etablert en direktørgruppe, en tverrgående ledergruppe og et sekretariat for samarbeidet. Bufdir koordinerer arbeidet.  

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Folkehelseinstituttet
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Medietilsynet
 • Politidirektoratet
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Statped
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet