Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

DigiBarnevern

Kolleger sitter i møte

DigiBarnevern består av to prosjekter, et kommunalt og et statlig prosjekt. Sammen har de som mål å øke kvaliteten i det kommunale barnevernet, blant annet ved å sørge for bedre IT-løsninger.

Mål

Det nasjonale initiativet DigiBarnevern ble startet i 2016 for å øke barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det. DigiBarnevern er et samarbeid mellom Bufdir, KS og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Asker og Lørenskog.

Samfunnsmål til DigiBarnevern er:

 • Barn og familier som trenger hjelp skal få hjelp som virker til rett tid. De skal møte et samarbeidende barnevern som gir reell mulighet til medvirkning, og skal gis styrket rettssikkerhet.
 • DigiBarnevern skal også bidra til at barnevernet oppleves trygt for barna, yter likeverdige tjenester, og at tilliten til barnevernet styrkes.

Effektmålene i DigiBarnevern (som er et uttrykk for den direkte effekten av initiativet) er:

 1. God kvalitet i saksbehandling og oppfølging
 2. Rask behandling og rettidige beslutninger
 3. Likeverdige tjenester og forutsigbarhet for barn og familier
 4. Sikkerhet, sporbarhet og kontrollerbarhet i all saksbehandling
 5. Effektiv og god utnyttelse av samfunnets ressurser
 6. Fornøyde ansatte i barnevernet

Bakgrunn

De siste årene er det gjennomført flere vurderinger av kvaliteten til IT-løsningene som benyttes i det kommunale barnevernet.

Hovedkonklusjonen er at utilstrekkelig IT-støtte begrenser barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det, og at manglende hjelp fra IT-løsninger hindrer barnevernet i å nå formålet med barnevernloven.

Hovedkonklusjonene fra de ulike aktørene er at:

 • Barn og familier (tjenestemottakere) får ingen hjelp av IT-løsninger til å ha oversikt over saken sin eller til å utøve brukermedvirkning.
 • Ansatte i barnevernet får liten hjelp av IT-løsninger til å levere barnevernstjenester som er effektive, forsvarlige og av høy kvalitet.
 • Ledere i barnevernet får liten hjelp av IT-løsninger til å lede, styre og rapportere i barnevernet på en god måte.
 • Det finnes ingen god støtte for digital samhandling når de ulike aktørene i og utenfor barnevernet skal kommunisere eller overføre informasjon seg imellom.

DigiBarnevern skal gi sektoren et digitalt løft og møte behovet for mer effektive arbeidsprosesser, bedre faglig støtte i arbeidshverdagen og bedre styringsinformasjon.

Samarbeid mellom stat og kommune

De digitale løsningene som inngår i prosjektet utvikles i samarbeid mellom stat, kommune, privat sektor og praksisfeltet. Prosjektet har benyttet tjenestedesign som metodikk i arbeidet med å forstå og kartlegge brukerbehov. Private leverandører har gitt innspill på utformingen av målbildet og realiseringsstrategi gjennom markedsdialoger.

Stat og kommune har et selvstendig ansvar for utvikling av hver sine løsninger

Statlige leveranser

Leveransene i DigiBarnevern vil rulles ut fra 2020 og frem til 2022.

Det statlige prosjektet utvikler et digitalt barnevernsfaglig kvalitetssystem som skal gi saksbehandlere faglig og juridisk støtte til barnevernstjenestens vurderinger, beslutninger og dokumentasjon gjennom de ulike fasene av en barnevernssak. Det utvikles også løsninger for trygg, digital meldingsutveksling og automatisert rapportering som forenkler arbeidsprosesser og sikrer bedre styringsdata. De statlige leveransene er åpne og leverandørnøytrale.

Prosjektet har i samarbeid med KS utviklet Nasjonal portal for bekymringsmelding. Tjenesten gjør det mulig for både privatpersoner og offentlige meldere å sende bekymringsmeldinger digitalt. Dette gjør det enklere og sikrere å melde bekymring, og barnevernstjenesten i ulike kommuner kan raskere gi hjelp til barn som trenger det.

Hvordan fungerer løsningen?

Løsningen har en innlogging for private og en innlogging for offentlige meldere.

På innloggingssiden ligger det informasjon og veiledning for både private og offentlige meldere. For offentlige meldere er det også utviklet et eget API slik at bekymringsmeldinger kan sendes og mottas direkte fra deres fagsystem uten innlogging i portalen.

Når meldingen er sendt leveres den direkte til riktig kommunal barnevernstjeneste gjennom KS FIKS-Plattformen. Bekymringsmeldingen leveres enten direkte inn i fagsystemet eller lastes manuelt ned.

KS er ansvarlig for teknisk drift av løsningen, mens Bufdir har ansvar for det barnevernsfaglige innholdet.

På KS sine sider får dui mer informasjon og veiledning om hvordan tjenesten tas i bruk

Barnevernsfaglig kvalitetssystem (BFK) er et rammeverk som skal gi barnevernsfaglig og juridisk kvalitetsstøtte til det kommunale barnevernets arbeid med barnevernssaker. Et av målene med BFK er å bidra til likere og mer kvalitetssikret utøvelse av barnevernsfaglig praksis i alle landets barnevernstjenester.

BFKs innholdselementer kan implementeres i nye fagsystemer, og dermed bli en integrert del av det kommunale barnevernets arbeidsverktøy. Saksbehandlerne vil på den måten få støtte i det daglige arbeidet, direkte tilgjengelig i fagsystemet.

BFKs innhold gjøres tilgjengelig på data.bufdir.no, primært for systemleverandører som utvikler nye fagsystemer. De systemleverandørene dette gjelder pr januar 2022, er NetCompany og Visma. BFKs innhold vil også etter hvert gjøres tilgjengelig i en samlet utgave på bufdir.no, slik at alle som er interessert kan se hva BFK tilbyr av kvalitetsstøtte.

Arbeidet med BFKs innhold er i 2022 i sitt siste år av utviklingsfasen. Mye av innholdet er ferdig og gjort tilgjengelig for systemleverandørene. I 2022 vil arbeidet handle om å videreutvikle eksisterende innhold. Ved utgangen av 2022 er hele innholdet overført til forvaltning.

Datasett

Offentlig datasett som leverandører av løsninger til barneverntjenesten fritt kan benytte.

Prosjektet er todelt:

1. Det skal utvikles en struktur for behandling av begreper og en egen begrepskatalog. Dette vil sikre en enhetlig forståelse av begreper som benyttes i barnevernssammenheng.

"Datasett Begreper" inneholder godkjente, fagspesifikke begreper fra Bufdirs begrepskatalog. Datasettet gir entydige, offisielle definisjoner av begreper som benyttes i den digitale informasjonsutvekslingen i det kommunale barnevernet, og som Bufdir har ansvaret for. Datasettet er den sentrale autorative masterkilden til definisjoner og tolkninger innenfor domenet barnevern.

2. Det skal utvikles og etableres en innrapporteringsløsning og et sentralt, nasjonalt barnevernsregister som de kommunale barneverntjenestene skal rapportere inn til. Innrapporteringskravene tilsvarer dagens krav for KOSTRA-rapporteringen (til SSB) og Kommunenes halvårsrapportering på barnevernsfeltet (til statsforvalter og Bufdir). Det nye registeret og innrapporteringsstrukturen gjør det mulig å tilrettelegge for effektiv rapportering av data fra kommunene til staten og bedre data til bruk i kunnskapsbygging gjennom statistikk og analyser.

"Datasett rapporteringsbank" inneholder tilgjengelige versjoner av rapporteringskravene fra kommunene til staten. Kravene dekker per i dag dagens KOSTRA-rapportering og kommunenes halvårsrapportering på barnevernsfeltet. Datasettet er ulik rapporteringskravene som gjelder for dagens innrapportering av KOSTRA.

Hvordan skal dette gjøres?

Bufdir definerer hvilke data de kommunale barnevernstjenestene skal avlevere til staten gjennom en skjemadefinisjonsfil (xsd-fil). Statistisk sentralbyrå skal utvikle og drifte registeret og rapporteringsløsningen på vegne av Bufdir. Bufdir vil ha tilgang til opplysningene i barnevernsregisteret til bruk i egen statistikkproduksjon.

For å støtte innrapportering til registeret på en god og effektiv måte, tilpasser fagsystemleverandørene de kommunale fagsystemene i tråd med rapporteringskravene i skjemadefinisjonsfilen.

Felles modeller (informasjon, prosess, begrep) og standarder som muliggjør kommunikasjon og informasjonsutveksling. Hensikten er å legge til rette for en mer effektiv rapportering av data, samt legge grunnlaget for å kunne samle og sammenstille tallmateriale fra det kommunale barnevernet som kan brukes til rapportering og styring for både stat og kommune. Leveransen vil i tillegg omhandle beskrivelse og anbefalinger for bruk av nasjonale komponenter for meldingsutveksling. For eksempel KS FIKS, Altinn osv.

Hvordan skal dette gjøres?

Leveransen dreier seg om å utvikle felles begrepslister, kodelister og en informasjonsmodell som skal dekke informasjonsbehovet innenfor barnevernsfeltet.

Nye kommunale barnevernsløsninger skal lages med utgangspunkt standarder for begreper, informasjonsmodell og meldingsformater

Kommunale leveranser

 • Fagsystem
 • Innbyggertjenester

Det kommunale prosjektet består av leveransene anskaffelse av et nytt IT-system for de deltagende kommunene og en portal for innbyggertjenester som lar barn og foreldre få innsyn i sin egen sak, og samarbeid tettere med barnevernstjenesten. IT- systemet vil basere seg på leveransene som er definert i det statlige prosjektet, samt behov definert av de deltagende kommunene. Nøyaktig hvilke tjenester som skal utvikles og inngå i løsningen vil bli definert etter en smidig arbeidsmetodikk som prioriterer basert på gevinster, kostnader og gjennomføringsrisiko. Den kommunale anskaffelsen vil ta form av at deltakerkommunene inngår i et innovasjonsfellesskap med privat leverandør.

Du finner mer informasjon om det kommunale prosjektet på ks.no

Datasett

data.bufdir.no finner du åpne datasett for begrepskatalog, barnevernsfaglig kvalitetssystem, nasjonal portal for bekymringsmeldinger og rapporteringsbank.

Til bruk for næringsliv, forskere, sivilsamfunnet og andre offentlige virksomheter.

Fant du det du lette etter?