Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

DigiBarnevern

Kolleger sitter i møte

DigiBarnevern består av to prosjekt, eit kommunalt og eit statleg prosjekt. Saman har dei som mål å auke kvaliteten i det kommunale barnevernet, mellom anna ved å sørgje for betre IT-løysingar.

Mål

Det nasjonale initiativet DigiBarnevern blei starta i 2016 for å auke evna barnevernet har til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som treng det. DigiBarnevern er eit samarbeid mellom Bufdir, KS og kommunane Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Asker og Lørenskog.

Samfunnsmål til DigiBarnevern er:

 • Barn og familiar som treng hjelp skal få hjelp som verkar til rett tid. Dei skal møte eit samarbeidande barnevern som gir reelt høve til medverknad, og skal givast styrkt rettstryggleik.
  DigiBarnevern skal òg bidra til at barnevernet opplevast trygt for barna, yter likeverdige tenester, og at tilliten til barnevernet blir styrkt.

Effektmåla i DigiBarnevern (som er eit uttrykk for den direkte effekten av initiativet) er:

 1. God kvalitet i saksbehandling og oppfølging
 2. Rask behandling og rettidige avgjerder
 3. Likeverdige tenester og føreseielegheit for barn og familiar
 4. Sikkerhet, sporbarheit og kontrollerbarhet i all saksbehandling
 5. Effektiv og god utnytting av ressursane i samfunnet
 6. Fornøyde tilsette i barnevernet

Bakgrunn

Dei siste åra er det gjennomført fleire vurderingar av kvaliteten til IT-løysingane som blir nytta i det kommunale barnevernet.

Hovudkonklusjonen er at utilstrekkeleg IT-støtte avgrensar evna barnevernet har til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som treng det, og at manglande hjelp frå IT-løysingar hindrar barnevernet i å nå formålet med barnevernlova.

Hovudkonklusjonane frå dei ulike aktørane er at:

 • Barn og familiar (tenestemottakarar) får inga hjelp av IT-løysingar til å ha oversikt over saka si eller til å utøve brukarmedverknad.
 • Tilsette i barnevernet får lita hjelp av IT-løysingar til å levere barnevernstenester som er effektive, forsvarlege og av høg kvalitet.
 • Leiarar i barnevernet får lita hjelp av IT-løysingar til å leie, styre og rapportere i barnevernet på ein god måte.
 • Det finst ingen god støtte for digital samhandling når dei ulike aktørane i og utanfor barnevernet skal kommunisere eller overføre informasjon seg imellom.

DigiBarnevern skal gi sektoren eit digitalt løft og møte behovet for meir effektive arbeidsprosessar, betre fagleg støtte i arbeidskvardagen og betre styringsinformasjon.

Samarbeid mellom stat og kommune

Dei digitale løysingane som inngår i prosjektet blir utvikla i samarbeid mellom stat, kommune, privat sektor og praksisfeltet. Prosjektet har nytta tenestedesign som metodikk i arbeidet med å forstå og kartleggje brukarbehov. Private leverandørar har gitt innspel på utforminga av målbiletet og realiseringsstrategi gjennom marknadsdialogar.

Stat og kommune har eit sjølvstendig ansvar for utvikling av kvar løysingane sine

Statlege leveransar

Leveransane i DigiBarnevern vil rullast ut frå 2020 og fram til 2022.

Det statlege prosjektet utviklar eit digitalt barnevernsfagleg kvalitetssystem som skal gi saksbehandlarar fagleg og juridisk støtte til vurderingane, avgjerdene og dokumentasjonen til barnevernstenesta gjennom dei ulike fasane av ei barnevernssak. Det blir òg utvikla løysingar for trygg, digital meldingsutveksling og automatisert rapportering som forenklar arbeidsprosessar og sikrar betre styringsdata. Dei statlege leveransane er opne og leverandørnøytrale.

Prosjektet har i samarbeid med KS utvikla Nasjonal portal for bekymringsmelding. Tenesta gjer det mogleg for både privatpersonar og offentlege meldarar å sende bekymringsmeldingar digitalt. Dette gjer det enklare og sikrare å melde bekymring, og barnevernstenesta i ulike kommunar kan raskare gi hjelp til barn som treng det.

Korleis fungerer løysinga?

Løysinga har ein innlogging for private og en innlogging for offentlege meldare.

På innloggingssida ligg det informasjon og rettleiing for både private og offentlege meldarar. For offentlege meldarar er det òg utvikla eit eige API slik at bekymringsmeldingar kan sendast og mottakast direkte frå deira fagsystem utan innlogging i portalen.

Når meldinga er send blir den direkte levert til riktig kommunal barnevernsteneste gjennom KS FIKS-plattforma. Bekymringsmeldinga blir levert anten direkte inn i fagsystemet eller lastast manuelt ned.

KS er ansvarleg for teknisk drift av løysinga, medan Bufdir har ansvar for det barnevernsfaglege innhaldet.

På KSs sider får *dui meir informasjon og rettleiing om korleis tenesta blir teken i bruk

Barnevernsfagleg kvalitetssystem (BFK) er eit rammeverk som skal gi barnevernsfagleg og juridisk kvalitetsstøtte til arbeidet til det kommunale barnevernet med barnevernssaker. Eit av måla med BFK er å bidra til likare og meir kvalitetssikra utøving av barnevernsfagleg praksis i alle barnevernstenestene i landet.

BFKs innhaldselement kan implementerast i nye fagsystem, og dermed bli ein integrert del av arbeidsverktøyet til det kommunale barnevernet. Saksbehandlarane vil på den måten få støtte i det daglege arbeidet, direkte tilgjengeleg i fagsystemet.

BFKs innhald blir gjort tilgjengeleg på data.bufdir.no, primært for systemleverandørar som utviklar nye fagsystem. Dei systemleverandørane dette gjeld pr januar 2022, er *NetCompany og Visma. BFKs innhald vil òg etter kvart gjerast tilgjengeleg i ei samla utgåve på bufdir.no, slik at alle som er interesserte kan sjå kva BFK tilbyr av kvalitetsstøtte.

Arbeidet med BFKs innhald er i 2022 i sitt siste år av utviklingsfasen. Mykje av innhaldet er ferdig og gjort tilgjengeleg for systemleverandørane. I 2022 vil arbeidet handle om å vidareutvikle eksisterande innhald. Ved utgangen av 2022 er heile innhaldet overført til forvaltning.

Datasett

Offentleg datasett som leverandørar av løysingar til barnevernstenesta fritt kan nytte.

Prosjektet er todelt:

1. Det skal utviklast ein struktur for behandling av omgrep og ein eigen omgrepskatalog. Dette vil sikre ei einskapleg forståing av omgrep som blir nytta i barnevernssamanheng.

"Datasett Begreper"inneheld godkjende, fagspesifikke omgrep frå Bufdir omgrepskatalog. Datasettet gir eintydige, offisielle definisjonar av omgrep som blir nytta i den digitale informasjonsutvekslinga i det kommunale barnevernet, og som Bufdir har ansvaret for. Datasettet er den sentrale *autorative masterkjelda til definisjonar og tolkingar innanfor domenet barnevern.

2. Det skal utviklast og etablerast ei innrapporteringsløysing og eit sentralt, nasjonalt barnevernsregister som dei kommunale barneverntenestene skal rapportere inn til. Innrapporteringskrava svarer til dagens krav for Kostra-rapporteringa (til SSB) og Kommunenes halvårsrapportering på barnevernsfeltet (til statsforvaltar og Bufdir). Det nye registeret og innrapporteringsstrukturen gjer det mogleg å leggje til rette for effektiv rapportering av data frå kommunane til staten og betre data til bruk i kunnskapsbygging gjennom statistikk og analysar.

"Datasett rapporteringsbank" inneheld tilgjengelege versjonar av rapporteringskrava frå kommunane til staten. Krava dekkjer per i dag dagens Kostra-rapportering og halvårsrapporteringa til kommunane på barnevernsfeltet. Datasettet er ulik rapporteringskrava som gjeld for dagens innrapportering av KOSTRA.

Korleis skal dette gjerast?

Bufdir definerer kva data dei kommunale barnevernstenestene skal avlevere til staten gjennom ei skjemadefinisjonsfil (*xsd-fil). Statistisk sentralbyrå skal utvikle og drifte registeret og rapporteringsløysinga på vegner av Bufdir. Bufdir vil ha tilgang til opplysningane i barnevernsregisteret til bruk i eigen statistikkproduksjon.

For å støtte innrapportering til registeret på ein god og effektiv måte, tilpassar fagsystemleverandørane dei kommunale fagsystema i tråd med rapporteringskrava i skjemadefinisjonsfila.

Felles modellar (informasjon, prosess, omgrep) og standardar som mogleggjer kommunikasjon og informasjonsutveksling. Formålet er å leggje til rette for ei meir effektiv rapportering av data, og dessutan leggje grunnlaget for å kunne samle og samanlikne talmateriale frå det kommunale barnevernet som kan brukast til rapportering og styring for både stat og kommune. Leveransen vil i tillegg omhandle skildring og tilrådingar for bruk av nasjonale komponentar for meldingsutveksling. Til dømes KS FIKS, Altinn osb.

Korleis skal dette gjerast?

Leveransen dreier seg om å utvikle felles omgrepslister, kodelister og ein informasjonsmodell som skal dekkje informasjonsbehovet innanfor barnevernsfeltet.

Nye kommunale barnevernsløysingar skal lagast med utgangspunkt standardar for omgrep, informasjonsmodell og meldingsformat

Kommunale leveranser

 • Fagsystem
 • Innbyggertjenester

Det kommunale prosjektet består av leveransane innkjøp av eit nytt IT-system for dei deltakande kommunane og ein portal for innbyggjartenester som lèt barn og foreldre få innsyn i si eiga sak, og samarbeid tettare med barnevernstenesta. IT- systemet vil basere seg på leveransane som er definerte i det statlege prosjektet, og dessutan behov definert av dei deltakande kommunane. Nøyaktig kva tenester som skal utviklast og inngå i løysinga vil bli definerte etter ein smidig arbeidsmetodikk som prioriterer basert på gevinstar, kostnader og gjennomføringsrisiko. Det kommunale innkjøpet vil ta form av at deltakarkommunane inngår i eit innovasjonsfellesskap med privat leverandør.

Du finn meir informasjon om det kommunale prosjektet på ks.no

Datasett

data.bufdir.no finn du opne datasett for omgrepskatalog, barnevernsfagleg kvalitetssystem, nasjonal portal for bekymringsmeldingar og rapporteringsbank.Til bruk for næringsliv, forskarar, sivilsamfunnet og andre offentlege verksemder.