Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Nasjonale og internasjonale forpliktelser

Likestillings- og diskrimineringsloven

Formålet med likestillings- og diskrimineringsloven er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering. Loven gjelder på alle samfunnsområder.

Loven forbyr både direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet (herunder nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk), religion og livssyn. Loven forbyr også diskriminering som har koblinger til etnisitet, religion og/eller livssyn og andre grunnlag, som for eksempel kjønn, seksualitet og funksjonsnedsettelse.

Plikt til aktivt likestillingsarbeid

Likestillings- og diskrimineringsloven har et kapittel om aktivt likestillingsarbeid. Både offentlige myndigheter, arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoner har plikter til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. I tillegg skal de redegjøre dette arbeidet. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsespliktene.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold. Ombudet følger også opp aktivitets- og redegjørelsespliktene.

Diskrimineringsnemnda håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket

FNs rasediskrimineringskonvensjon

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering forbyr diskriminering på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse.

FNs rasediskrimineringskonvensjon ble vedtatt 21. desember 1965 og trådte i kraft i januar 1969. Det er den første, og viktigste internasjonale konvensjonen mot rasisme og diskriminering. Norge ratifiserte konvensjonen 6. august 1970, uten forbehold.

Konvensjonen er inkorporert i norsk lov gjennom likestillings- og diskrimineringsloven. Det er FNs rasediskrimineringskomité som overvåker statenes gjennomføring av rasediskrimineringskonvensjonen.

I tillegg til FNs rasediskrimineringskonvensjon, er blant annet disse FN-dokumentene relevante:

  • FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
  • FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
  • FNs barnekonvensjon
  • FNs erklæring om minoriteters rettigheter
Fant du det du lette etter?