Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Institusjon: Konfliktfylte situasjoner i barnevernsinstitusjon- faglige anbefalinger for forebygging og håndtering

Det er viktig at du som ansatt har evnen til- og tar ansvar for å skape en god relasjon til ungdommene på institusjonen.

Et kjennetegn ved en god relasjon er at du og den enkelte ungdom anerkjenner, respekterer og aksepterer hverandre. Ungdom er ulike og har ulike behov for oppfølging og ivaretagelse. Ansatte må derfor være nysgjerrige og være oppmerksomme på barnas individuelle behov. Behovene kan være farget av mange ulike faktorer som for eksempel etnisk bakgrunn, usikker seksuell orientering eller kjønnsidentitet, fysiske eller psykiske utfordringer.

Hvorfor er det viktig med gode relasjoner?
Slik kan du bygge gode relasjoner

Legg til rette for søvn, godt kosthold og fysisk aktivitet.

Institusjonen bør legge til rette for at ungdommen får god helse gjennom regelmessig søvn, god ernæring og fysisk aktivitet. Dette er en del av omsorgsansvaret og kan forebygge konflikter og uønskede hendelser. 

Hvorfor er det viktig å legge til rette for søvn, ernæring og fysisk aktivitet
Slik tilrettelegger du for regelmessig søvn
Slik tilrettelegger du for godt kosthold
Slik tilrettelegger institusjonen for fysisk aktivitet

Gjennmgå og analyser bruk av tvangstiltak systematisk og rutinemessig.

Ved å gjennomgå og analysere tvangstiltak systematisk og rutinemessig kan du bidra til å forebygge fremtidige situasjoner og hendelser som kan føre til bruk av tvang. Det vil også kunne føre til at bruk av tvang blir gjennomført mer skånsomt, og ikke blir benyttet i større grad enn det som er absolutt nødvendig.

Det er leder som har ansvar for at institusjonen gjennomfører analyse av tvangsbruk. Det er viktig at du som ansatt bidrar aktivt i dette arbeidet.

Hvorfor gjennomgå og analysere tvangstiltak?
Slik kan du analysere og gjennomgå tvangsbruk
Involvér andre utenfor institusjonen i gjennomgangen
Rettslig grunnlag

Gjennomfør risikovurderinger av fysisk miljø, bemanning og andre forhold som kan øke risikoen for konfliktfylte situasjoner

Gjennomfør risikovurderinger av fysisk miljø, bemanning og andre forhold som kan øke risikoen for konfliktfylte situasjoner. Å gjennomføre risikovurderinger er en del av institusjonens ansvar for å ha internkontroll. Institusjoner skal både etter arbeidsmiljøloven og barnevernloven ha internkontroll for å sikre at oppgaver blir utført i samsvar med krav (fastsatt i lov og forskrifter).

Det er institusjonens leder som har ansvaret for å etablere og følge opp institusjonens internkontroll. God internkontroll forutsetter at de ansatte bidrar aktivt i dette arbeidet. Verneombud og lokalt arbeidsmiljøutvalg er en sentral arena for institusjonens systematiske HMS arbeid.

Hvorfor gjennomføre risikovurderinger som en del av institusjonens internkontroll
Omstendigheter som kan øke risiko
Forhold i det fysiske miljøet som kan påvirke risiko
Forhold ved bemanningen som kan påvirke risiko
Elektronisk system for registrering og saksbehandling av uønskede hendelser
Rettslig grunnlag

Gjennomgå husordensregler jevnlig med både barn og ansatte og vurder behov for justeringer.

Gi ungdommene informasjon om hvordan vi vil ha det på institusjonen for å sikre at de kjenner til hvilke felles regler som gjelder. Det er viktig at ungdommene får mulighet til å påvirke reglene. Dette vil kunne bidra til eierskap til innholdet og på den måten redusere uønskede hendelser.

Hvorfor ha en gjennomgang av husordensregler
Aktuelle temaer i gjennomgang av husordensreglene
Rettslig grunnlag

Arbeid aktivt og kontinuerlig med etisk refleksjon.

I de ulike typer relasjoner vi inngår i handler det om hvem vi er og hvem vi bør være som profesjonsutøvere. Etikk handler om holdninger og verdier i praksis og hvorvidt vi uttrykker de verdiene i praksis. Etikk er ikke regler for hvordan ting skal gjøres, men måter å tenke om moralske spørsmål. Etisk refleksjon er en metode for å forsøke å besvare etiske spørsmål/ utfordringer/ dilemmaer. 

Det er et lederansvar å legge til rette for at etiske refleksjoner gjennomføres jevnlig og systematisk i institusjonen. Ansatte bør bidra aktivt med å foreslå møteplasser og ta initiativ til aktuelle dilemmaer, utfordringer og spørsmål som kan gi grunnlag for etisk refleksjon.

Hvorfor bruke etisk refleksjon
Når gjennomføre etisk refleksjon
Slik kan dere jobbe med etisk refleksjon

Gjennomfør opplæring i rettighetsforskriften for alle ansatte, og sørg for jevnlig vedlikehold av ansattes kunnskap om ungdommenes rettigheter.

Opplæring i rettighetsforskriften og jevnlig vedlikehold av kunnskap om ungdommenes rettigheter skal bidra til at ansatte gir ungdommene forsvarlig omsorg og behandling, og at den enkeltes personlige integritet og rettsikkerhet blir ivaretatt. Det er et lederansvar å sørge for at ansatte ved institusjonen gjennomfører opplæring i rettighetsforskriften.

Hvorfor er opplæring i rettighetsforskriften viktig
Slik kan leder sikre opplæring av ansatte
Informasjonsverktøy
Ikke bruk tvang om det ikke er absolutt nødvendig

Institusjonen bør ha rutiner som sikrer at alle ungdommer på institusjonen får informasjon om og forstår sine rettigheter.

Rutiner bidrar til at du som ansatt vet hvordan du skal sikre at den enkelte ungdom får tilstrekkelig og tilpasset informasjon om:

  • sine rettigheter på institusjonen
  • situasjoner den ansatte har anledning til å  sette grenser og  bruke tvang
  • fylkesmannens rolle som tilsynsmyndighet og klageorgan
  • barneverntjenestens ansvar for å følge opp ungdommen under institusjonsoppholdet

Det er et lederansvar å sørge for at institusjonen har rutiner som sikrer at alle ungdommer på institusjonen får informasjon om og forstår sine rettigheter.

Hvorfor er det viktig å gi ungdommene informasjon om rettigheter
Ha jevnlig dialog med ungdommene
Slik kan du utarbeide rutinene

Gjennomfør samtaler om hvordan ungdommen vil bli møtt i konfliktfylte situasjoner.

Gjennomfør samtaler om hvordan ungdommen vil bli møtt i konfliktfylte situasjoner. Ungdommen som bor på institusjon skal oppleve å bli hørt og møtt på en god måte når det oppstår konfliktfylte situasjoner.

Hvorfor er det viktig å gjennomføre samtaler
Slik gjennomfører du samtalen
Utarbeid en plan for håndtering av konfliktfylte situasjoner

 

Sørg for at ungdom har reell innflytelse og ha rutiner som sikrer og dokumenterer medvirkning.

Det er et lederansvar å legge til rette for reell medvirkning og sørge for at institusjonen har rutiner for medvirkning. Som ansatt skal du bidra aktivt til at ungdommene opplever reell medvirkning, og involvere deg i arbeidet med å utforme og ajourføre rutinene. 

Hvorfor er det viktig å jobbe med medvirkning
Slik sikrer du at ungdommen får medvirke i praksis

Håndter konfliktfylte situasjoner på trygge, sikre og omsorgsfulle måter

Forebygg konfliktfylte situasjoner og uønskede hendelser. Nedtrapp frustrasjon, eskalerende konflikter og utagerende oppførsel på trygge, sikre og omsorgsfulle måter for å fremme trygghet og sikkerhet.

Det er et lederansvar å sørge for at ansatte ved institusjonen får opplæring og har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere konfliktfylte situasjoner på en trygg, sikker og omsorgsfull måte.

Ansatte bør ha kompetanse
Slik kan du håndtere konflikter på en god måte
Gjennomfør opplæring i fysisk håndtering av utagering og vold

Gjennomfør samtaler med ungdom som har vært involvert i eller vitne til konfliktfylte situasjoner

Samtaler med ungdom som har vært involvert i eller vitne til konfliktfylte situasjoner og bruk av tvang har som formål både å ivareta ungdommen, bearbeide hendelser, gjenskape trygghet og tillit, og felles læring for å forebygge konfliktfylte situasjoner og bruk av tvang.

Hvorfor er det viktig å snakke sammen etter en konfliktfylt situasjon
Tidspunkt og sted for samtalen
Hvem bør være med?
Slik kan du gjennomføre samtalen
Rettslig grunnlag

Sørg for støtte og oppfølging av ansatte i etterkant av konfliktfylte situasjoner.

Ivareta ansattes helse og velbefinnende i etterkant av vanskelige og potensielt traumatiserende hendelser. Dette kan være uønskede hendelser med aggresjon, krenkelser, trusler, vold, personskader og bruk av fysisk tvang. Det er den ansatte selv som definerer om hendelsen har vært vanskelig/ krevende.

Hvorfor er det viktig å ivareta den ansatte
Oppfølging samme dag
Oppfølging første uke
Oppfølging de kommende ukene