Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Rettigheter - Hvordan styrke barn og unges kunnskap om sine rettigheter

Målsetting

Målsettingen med informasjonsmateriellet er å styrke barn og unges kunnskap om sine rettigheter når de bor i barneverninstitusjon og omsorgssenter.

Direktoratet gir her anbefalinger om hvordan informasjonsmaterialet kan benyttes som verktøy til å bidra til dette.

Informasjonsmateriellet er todelt; en brosjyre som handler om barn og unges rettigheter når de bor i barneverninstitusjon og omsorgssenter, og en film som viser et utvalg av rettigheter.

Filmen

Målsettingen med informasjonsmateriellet er å styrke barn og unges kunnskap om sine rettigheter når de bor i barneverninstitusjon og omsorgssenter. Brosjyren og dvd-filmen er verktøy som skal bidra til å ivareta barn og unges rettigheter på en god måte og i henhold til gjeldene regelverk.

  • Barna skal vite hvilke rettigheter de har når de bor i barneverninstitusjon og omsorgssenter.
  • Det er et mål med materiellet at barna forstår hvorfor de ansatte noen ganger kan sette begrensninger og anvende tvang, og hvilke krav som da må være tilstede.
  • Barna skal vite at de kan klage til fylkesmannen over alle forhold som omhandler deres rettigheter, og at du som ansatt skal hjelpe dem å utforme klagen dersom de ønsker det.

Medvirkning er avgjørende for å ivareta barn og unges rettigheter, og for å forebygge bruk av tvang. Filmen gir eksempler på samspillsituasjoner som synliggjør hvordan barna kan medvirke når beslutninger som gjelder dem, tas. Materialet skal være til hjelp for ledere og ansatte for å sikre utviklingsstøttende dialog og bidra til refleksjon/diskusjon med barna om deres rettigheter.

Målgruppen for informasjonsmateriellet er først og fremst barn og unge som bor i barneverninstitusjon og omsorgssenter.

Informasjonsmateriellet er også et verktøy for ansatte for å kommunisere med barn og unge om deres rettigheter.

Brosjyren og filmen er utviklet som et verktøy som skal brukes aktivt i barneverninstitusjonen og omsorgssenteret.

4.1 Leders ansvar
4.2 Ansattes ansvar
4.3 Regionens ansvar
4.4 Bufdirs ansvar

For å styrke barn og unges kunnskap om sine rettigheter, anbefaler Bufdir at filmen og brosjyren brukes aktivt i arbeidet med barn og unge i barneverninstitusjonen og omsorgssentret. Hver enkelt institusjon må tilpasse bruken etter institusjonens størrelse, egenart og risikoforhold, og i et omfang som er nødvendig for å ivareta og sikre det enkelte barns behov og ungdomsgruppen samlet.

Informasjonsmateriellet er bygget opp slik at det kan brukes fleksibelt, hver for seg eller samlet. Det kan brukes i husmøter og for å belyse enkeltsituasjoner knyttet til det enkelte barn. Dette for å øke gruppens og det enkelte barns forståelse, for eksempel om noe kunne vært gjort annerledes.

Før gjennomgang av informasjonsmateriellet med det enkelte barn og ungdomsgruppen samlet, må ansatte ha gjennomgått nytt og revidert kurs i rettighetsforskriften. I tillegg må ansatte ha god kjennskap til innholdet i brosjyren og filmen, slik at de kan gjennomgå informasjonsmateriellet med barn og unge på en trygg og god måte. Vi anbefaler at det ved gjennomgang av filmen med de ansatte, brukes tid og reflekteres sammen over spørsmålene som avslutter filmsekvensene.

5.1 Gjennomgang av brosjyren med det enkelte barn
5.2 Gjennomgang av filmen med det enkelte barn og ungdomsgruppen
5.3 Informasjon om brosjyre og film til foreldre/foresatte
5.4 Informasjon til relevante samarbeidsaktører