MicrosoftTeams-image (4).png
Konvensjonen gir uttrykk for åtte sentrale prinsipper, som også er nærmere omtalt nedenfor. Rettighetene for den enkelte og pliktene for offentlige myndigheter er nærmere regulert i ulike bestemmelser i artiklene 4 til og med 32. En kan si at disse bestemmelsene operasjonaliserer prinsippene i form av mer spesifikke krav.

Flere av bestemmelsene stiller forholdsvis detaljerte krav til hva myndighetene skal eller bør gjøre av hensyn til personer med nedsatt funksjonshemming (eksempelvis artikkel 9 om tilgjengelighet). Andre bestemmelser har en mer overordnet karakter (blant annet artikkel 3 om generelle forpliktelser for myndighetene). Enkelte artikler er formulert som plikter for offentlige myndigheter (eksempelvis artikkel 31 om statistikk), mens andre gir direkte uttrykk for rettigheter for den enkelte (eksempelvis artikkel 17 om vern om personlig integritet).

Konvensjonens generelle forpliktelser
Konvensjonens generelle prinsipper
Egen ekspertgruppe i FN skal overvåke