skole crdp.png

Retten til utdanning er kommet til uttrykk i en rekke menneskerettskonvensjoner som Norge har sluttet seg til, blant annet FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) artikkel 13, FN-konvensjonen om barns rettigheter (BK) artikkel 28 og 29 og Den europeiske menneskerettskonvensjons (EMKs) første tilleggsprotokoll artikkel 2. Også Grunnloven § 109 gir uttrykk for retten for enhver til utdanning. Retten til utdanning for personer med funksjonsnedsettelse i CRPD er tatt inn i norsk lov ved bestemmelser i opplæringsloven. 

CRPD artikkel 24 sier hovedsakelig at retten til utdanning for personer med funksjonsnedsettelse skal gjennomføres ved 

Les artikkel 24 i samsvar med de generelle prinsippene (artikkel 3) og de generelle forpliktelsene (artikkel 4) av CRPD. 

 

Innholdet i artikkel 24
Hva er inkludering?
Hva innebærer plikten?
Hva skal det legges til rette for?