Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Nasjonal koordineringsgruppe

Den nasjonale koordineringsgruppen skal legge til rette for god gjennomføring av barnevernsreformen på lokalt nivå.

På denne siden samler vi rapporter, oppsummeringer og foredrag som vi tror kan være nyttige for flere, men det er først og fremst de øvrige sidene under barnevernsreformen som vil dekke kommunenes behov for informasjon.

Mandat for nasjonal koordineringsgruppe for gjennomføring av barnevernsreformen

Hvem deltar i gruppen?

Bufdir leder gruppen som har deltakere fra KS, statsforvalter, Bufetat, tre kommuner (inkludert et interkommunalt samarbeid) og Fellesorganisasjonen (FO). Samarbeidet skal bidra til aktiviteter og initiativ som skal gjøre kommunene godt rustet til å gjennomføre reformen.

Kommunerepresentanter

Trygve Apeland, rådmann i Time kommune

Cecilie Fremo Bergkvam, barnevernleder Lørenskog kommune

Marianne Johansen, enhetsleder i Barneverntjenesten, Harstad kommune

KS

Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør SVD Oppvekst, kultur og utdanning, KS

Helge Eide, områdedirektør (vara)

Fellesorganisasjonen (FO)

Mimmi Kvisvik, forbundsleder

Statsforvalter

Ingvild Aleksandersen, assisterende statsforvalter i Oslo og Viken

Gina Lund, statsforvalter i Agder

Bufetat

Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør region Nord

Ingrid Pelin Berg, regiondirektør region Øst (vara)

Bufdir

Hege Nilssen, direktør (leder koordineringsgruppen)

Tove Bruusgaard, divisjonsdirektør Tjenester

Anders Helge Sunde, avdelingsdirektør i avdeling Plan og koordinering ( leder av sekretariatet)

Marie Fladmoe Halvorsen, seniorrådgiver i avdeling Plan og koordinering (medlem av sekretariatet)

Kunnskapsgrunnlag for arbeid med barnevernsreformen

Nasjonal koordineringsgruppe redegjør for de viktigste målene, rammebetingelser og prioriterte forbedringsområder i barnevernsreformen, som beskrevet i Prop. 73 L (2016-2017). Dagens status og iverksatte tiltak blir beskrevet under hvert av målene. Under de prioriterte innsatsområdene blir i tillegg utfordringer og risiko beskrevet.

Kunnskapsgrunnlag for arbeid med barnevernsreformen (18.12.2020)