Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

SSB-tall: Markant nedgang i antall barn med tiltak fra barnevernet

Statistisk sentralbyrå har publisert barnevernsstatistikken for 2022. Tallene viser en markant nedgang i antall barn med tiltak fra barnevernstjenesten, samtidig som det er tendenser til at utviklingen på noen områder snur.

Publisert

Innholdet kan være utdatert

– Barnevernsstatistikken til SSB gir Bufdir et viktig empirisk grunnlag for å følge med på og forstå utviklingen i barnevernet. I all hovedsak viser tallene at hovedtendensene vi har sett de senere årene fortsetter også i 2022, men med en sterkere nedgang enn tidligere år, sier Kjetil Ostling, divisjonsdirektør i Bufdir.

Det er nedgang i antall bekymringsmeldinger og en høyere prosentandel for henleggelse av meldinger og undersøkelser sammenlignet med tidligere år. Det er også en nedgang i andel barn som er plassert utenfor hjemmet og en enda større nedgang i andel barn som mottar hjelpetiltak i hjemmet. Samtidig; på slutten av året ser vi også for første gang på mange år en økning i antall barn og unge som bor i beredskapshjem og i barnevernsinstitusjoner.

I 2022 ble barnevernsreformen, som gir kommunene mer ansvar på barnevernsområdet, innført. Hensikten bak reformen er å bidra til å styrke arbeid med forebygging og tidlig innsats.

– Det er vanskelig å avgjøre om utviklingen vi nå ser kan forklares av barnevernsreform eller andre forhold som eksempelvis pandemien eller bedre forebyggende arbeid i andre tjenester, sier Ostling.

Nedgang i meldinger og undersøkelser

I 2022 mottok barnevernstjenesten 49 778 meldinger som omhandlet 43 523 barn. Dette er 7 prosent færre meldinger enn i 2021. Av de mottatte meldingene var det 24 prosent av meldingene som ble henlagt. Dette er en høyere andel enn tidligere år.

Nedgangen i meldinger som går videre til undersøkelse kommer også til uttrykk ved at det er 10 prosent færre startede undersøkelser i 2022 enn i 2021. Fra 2018 er nedgangen 20 prosent. Nedgangen har vært sterkest for de minste barna under fem år.

– Det kan dermed se ut som om det har vært en sterkere seleksjon i de innledende fasene i barnevernssaker de siste årene. Både ved at færre blir meldt inn, flere meldinger henlegges og ved at færre undersøkelser konkluderer med tiltak, sier Ostling.

Vesentlig reduksjon

Som en konsekvens av at stadig færre undersøkelser konkluderer med behov for å iverksette tiltak, har også stadig færre barn og unge barnevernstiltak. I 2022 var det totalt 47 034 barn og unge med barnevernstiltak, som er 3 500 færre enn i 2021.
Reduksjonen gjelder både for barn med tiltak i og utenfor hjemmet, men den er størst for barn med hjelpetiltak i hjemmet. Blant barn under 18 år er antallet som mottar barnevernstiltak fordelt slik:

  • 72 prosent mottar tiltak i hjemmet. Antallet er redusert med 9 prosent siden året før, mens nedgangen de to foregående årene har ligget på tre til seks prosent.
  • 28 prosent er plassert utenfor hjemmet i fosterhjem eller institusjon. Antallet er redusert med 5 prosent det siste året, som er på nivå med tidligere år.

Færre barn i fosterhjem

Nedgangen i antall barn som er plassert utenfor hjemmet kommer til syne i alle typer plasseringstiltak når man ser på antallet som bor utenfor hjemmet i løpet av året, men samtidig ser vi at antallet barn i barnevernsinstitusjon og beredskapshjem er høyere ved utgangen av 2022 enn året før.

Ved utgangen av 2022 bor:

  • 7 818 barn i fosterhjem, 6 prosent færre enn året før
  • 646 barn i beredskapshjem eller midlertidig hjem i slekt og nettverk, 19 prosent flere enn året før
  • 851 barn i barnevernsinstitusjon, 2 prosent flere enn året før.

Bufdir har også i statistikken fra Bufetat sett en økning i antall barn og unge i akuttiltak og barnevernsinstitusjoner, som har fortsatt i begynnelsen av 2023.

Årsakene er sammensatt, men utviklingen kommer i kjølvannet av pandemien.

– Flere rapporter har vist at barn og unges psykiske uhelse økte i løpet av pandemien, og nå ser vi at flere har behov for et tyngre hjelpetilbud i form av en institusjonsplass, sier Ostling.