Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ny rapport: Ungdomsforeldre opplever at de ble tryggere i foreldrerollen etter veiledningsprogram

Tre voksne som snakker med hverandre i gruppebasert foreldreveiledning.
Illustrasjonsfoto: SHVETS production

Folkehelseinstituttet har evaluert en ny versjon av et gruppebasert veiledningsprogram for foreldre med ungdommer. Foreldrene beskriver at de har blitt tryggere i foreldrerollen, at de er roligere i relasjonen med ungdommene og at samspillet og kommunikasjonen er bedre.

Publisert

Bufetas spisskompetansemiljø for foreldrestøtte og forebygging har tilpasset og prøvd ut en versjon av ICDP foreldreveiledning. ICDP står for «International Child Development Programme» og er et forebyggende program for å styrke omsorgen og oppveksten for barn i alderen 0-18 år.

«ICDP Ungdom», som det piloterte programmet heter, holdes over åtte gruppesamlinger. Foreldrene får veiledning av to veiledere som er sertifisert i metoden. Foreldrene utveksler erfaringer og reflekterer over samspillet med ungdommene sine. Det er dette veiledningsprogrammet Folkehelseinstituttet nå har evaluert.

Les hele rapporten.

Positiv utvikling som vedvarer

Evalueringen viser at foreldrene gjennomgående er fornøyde med helheten i veiledningsopplegget. Mange opplever økt trygghet i foreldrerollen, en bedre tilnærming til ungdommene og forbedret kommunikasjon og samspill. Ett år etter at veiledningen ble avsluttet, opplever fortsatt foreldrene at endringene vedvarer.

Foreldrene trekker også fram nytten av å ta en empatisk heller enn sympatisk tilnærming for å støtte ungdommene når de opplever noe vanskelig. Ungdommene, som generelt er lite interesserte i foreldrenes deltakelse i veiledningen, uttrykker at foreldrene har blitt roligere.

Bekymret for manglende forankring i kommunene

Selv om erfaringene til foreldrene er positive, uttrykker flere veiledere bekymring for manglende forankring i kommunene og tjenestene deres, og de etterlyser bedre rammebetingelser for å få jobbe kunnskapsbasert.

Veilederne peker også på tid som en utfordring. Mange hadde selv tatt initiativ til tiltaket og opplever at det krever innsats utover deres fulltidsstillinger.

En annen utfordring handler om fleksibiliteten i veiledningen. Mens de fleste veilederne benyttet manualen på en fleksibel måte, viste rapporten at erfarne veiledere var mindre fornøyde med den reviderte ICDP-utgaven enn uerfarne veiledere.

Et positivt funn som er framhevet i rapporten, er at ICDP Ungdom kan tilpasses på tvers av kulturelle skillelinjer. Samlet sett viser evalueringen at ICDP-tilpasningen for foreldre med ungdom har positive resultater, men også utfordringer som må adresseres i kommunene for å sikre en bærekraftig og effektiv implementering.

Bufdir har gitt Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte og forebygging i Bufetat i oppdrag å administrere, koordinere og implementere foreldreveiledingstilbudet. Per i dag er det bare utprøvingskommunene som har tilbudet, og det vil ta noe tid tilbudet blir tilgjengelig for flere kommuner. Kommuner som er interessert i veiledningstilbudet kan henvende seg til skmforebygging@bufetat.no.

Trygge råd til foreldre med ungdom

nettsidene Foreldrehverdag har vi samlet artikler for foreldre til tenåringer.

Om rapporten

  • På oppdrag fra Bufdir har Folkehelseinstituttet har evaluert piloteringen av et forebyggende veiledningsprogram for foreldre med ungdommer.

  • Programmet heter ICDP Ungdom, og kombinerer elementer fra de gruppe- og refleksjonsbaserte veiledningsprogrammene International Child Development Programme (ICDP) og Tuning in to Teens (TinT).

  • Rapporten beskriver rekrutteringsprosessen, erfaringer med veiledningsopplegget, i hvilken grad programmet passer for målgruppa og organisatoriske hemmere og fremmere for implementeringen. Rapporten beskriver også foreldrenes opplevelse nytteverdi og ungdommenes perspektiv på foreldreveiledningen.

  • Evalueringen er basert på fokusgruppeintervjuer og spørreundersøkelser med foreldre, og dybdeintervjuer med ungdommer. Også et utvalg veiledere har blitt intervjuet og svart på et spørreskjema.

Les hele rapporten.