Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Adoptere fosterbarn under 18 år

Fordi man alltid skal være åpen for at fosterbarn skal kunne tilbakeføres til sine foreldre, er det sjelden de adopteres av fosterforeldre. I de tilfellene det skjer, er det fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som avgjør adopsjonssaken.

Hvis barnevernstjenesten har overtatt omsorgen for et barn etter reglene i barnevernloven § 4-12, § 4-8 andre ledd eller § 4-8 tredje ledd, skal adopsjonssaken avgjøres av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter reglene i barnevernloven § 4-20 andre og tredje ledd, jf. adopsjonsloven § 12 andre ledd.

Fylkesnemnda avgjør saker om adopsjon av barn under barnevernstjenestens omsorg også der de biologiske foreldrene har samtykket til adopsjonen. Regelen er ny fra 1. juli 2018, og er begrunnet med hensynet til å ivareta barn og foreldres rettsikkerhet.

Les mer om adopsjon på fylkesnemndene.no.

Så snart fylkesnemndas vedtak er endelig eller rettskraftig, oversender kommunens barneverntjeneste saken til Bufetats regionkontor. Bufetats regionkontor utsteder deretter adopsjonsbevillingen uten å prøve om vilkårene i adopsjonsloven er oppfylt. Regionen skal kun kontrollere at vedtaket er endelig, eventuelt at dommen er rettskraftig dersom fylkesnemndas avgjørelse er brakt inn for domstolene for rettslig overprøving.

Søknad om adopsjon av barn som bor utenfor foreldrehjemmet uten at barnevernstjenesten har overtatt omsorgen etter § 4-12 og § 4-8, skal behandles og avgjøres av Bufetats regionkontor etter reglene i adopsjonsloven.

Adoptere tidligere fosterbarn

Det er mulig å søke om å adoptere tidligere fosterbarn over 18 år. Les hvordan du går fram og hvilke krav som stilles.