Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Adoptere person over 18 år

Det er mulig å søke om å adoptere en voksen. Les hvordan du går fram og hvilke krav som stilles.

Søknader om adopsjon av voksne dreier ofte seg om stebarn over 18 år eller tidligere fosterbarn.

Hvorfor må vi søke?

Adopsjon er en mydighetsoppgave. Adopsjonsmyndighetene (Bufetat) skal derfor gjøre en konkret, helhetlig og selvstendig vurdering av om vilkårene for å innvilge adopsjon er oppfylt. At partene selv ønsker adopsjon, er ikke tilstrekkelig for at adopsjonen skal kunne innvilges.

Hovedregler

  • Det må være klart sannsynlig at adopsjonen vil bli til beste for personen som søkes adoptert.
  • Adopsjonssøkeren må som hovedregel ha oppfostret personen i minst 6 år. Det kan gjøres unntak hvis særlige grunner taler for det.
  • Den som søkes adoptert må samtykke til adopsjonen.
  • Foreldrene til personen som søkes adoptert skal få anledning til å uttale seg.

Vurdering av "personens beste"

Det må være klart sannsynlig at adopsjon vil bli til beste for den som søkes adoptert. Det betyr at momentene som taler for å etablere en rettslig familietilknytning mellom søker og den som søkes adoptert, totalt sett må veie klart tyngre enn momentene som taler for å bevare personenes rettslige familietilknytning til biologisk slekt. Kravet er begrunnet i at adopsjon har omfattende rettsvirkninger og ikke kan oppheves dersom partene senere skulle ønske det.

I personenes beste-vurderingen skal Bufetat særlig vurdere om det framstår som naturlig å bryte etablerte familierelasjoner til opprinnelig slekt. Det legges generelt stor vekt på foreldre-barn-forhold som besto i barne- og ungdomsårene.

Hvis personen som søkes adoptert har hatt kontakt med biologisk forelder/foreldre i oppveksten, er utgangspunktet at adopsjon ikke framstår som naturlig. Det​te gjelder selv om personen også hadde et nært ​foreldre–barn-forhold til søker.

Bufetat skal likevel gjøre en konkret vurdering, både av hvilken kontakt (omfang og varighet) personen har hatt med biologiske forelder/foreldre, og av hvilken vekt kontakten skal tillegges opp mot andre momenter i den helhetlige vurderingen.

Andre momenter som skal vektlegges er adopsjonsønsket til den som søkes adoptert, forholdet mellom personen og søker, og personenes forhold til øvrig slekt. Også andre momenter kan være relevante i vurderingen.

Les mer i adopsjonsrundskrivet punkt 7.3.

Slik er søknadsprosessen

Søknadsskjema

For å søke om adopsjon, skal du fylle ut et søknadsskjema:

Dokumentasjon

Sammen med søknaden skal søker sende inn følgende dokumentasjon

  • Fødselsattest, i original eller bekreftet kopi, både for søker/søkerne og den som søkes adoptert
  • Uttømmende politiattest, ikke eldre enn 6 måneder
  • Vigselsattest/partnerskapsattest, i original eller bekreftet kopi
  • Adressehistorikk fra folkeregisteret for søker/søkerne, den som søkes adoptert og søkers ektefelle/samboer, ikke eldre enn 6 måneder
  • Samtykke fra den som søkes adoptert:
  • I tilfelle en eller begge foreldre er døde: dødsattest, i original eller bekreftet kopi

Med bekreftet kopi menes at rett kopi må være bekreftet med stempel, dato og signatur av advokat eller offentlig tjenesteperson (for eksempel fastlegen, ansatt på politistasjonen, kommunens servicesenter, hos statsforvalteren, NAV-kontoret mv.). Kopier bekreftet av post, bank og kopieringskontorer er ikke tilstrekkelig. Utenlandske attester må være legalisert eller påført apostille.

Send søknad til Bufetat i din region

Når søknaden og all dokumentasjon er klar, kan du sende dette per post til Bufetat i din region. Du kan ikke sende søknaden digitalt.

Når søknaden behandles, vil Bufetat be om mer dokumentasjon hvis det er nødvendig for å belyse saken godt nok.

Alle partene i adopsjonssaken har rett til å uttale seg: søker/søkerne, personen som søkes adoptert og personens biologiske foreldre.

Når søknaden er mottatt, varsler Bufetat de andre partene i saken og gir dem anledning til å uttale seg innen en fastsatt frist, som regel tre uker.

Saksbehandlingstiden kan variere. Når søknaden mottas sender Bufetat en bekreftelse til partene i saken og opplyser om når søknaden kan forventes ferdigbehandlet. Hvis det mangler dokumentasjon eller opplysninger i saken, vil Bufetat samtidig opplyse om det.

Når Bufetat har truffet vedtak i saken, sendes vedtaket til alle partene i saken.

Alle partene i saken kan klage på vedtaket, enten søknaden er avslått eller innvilget.

Fristen for å klage er tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen sendes til den regionen i Bufetat som har avgjort saken. De øvrige partene blir informert om klagen snarest mulig, slik at de får mulighet til å uttale seg.

Hvis Bufetat opprettholder vedtaket, blir saken sendt til Bufdir, som avgjør om vedtaket skal opprettholdes eller endres. Saksbehandlingstiden i Bufdir er normalt ca. tre måneder.

Hvis søknaden innvilges, får søker/søkerne en adopsjonsbevilling når klagefristen er utløpt.

Bufdir får melding om adopsjonen og registrerer den i adopsjonsregisteret. Bufdir sender også melding om adopsjonen til folkeregisteret.