• Bodø oversiktsbilde
  Bodø oversiktsbilde
 • Bodø soverom
  Bodø soverom
 • Bodø fellesrom
  Bodø fellesrom
 • Bodø kjøkken
  Bodø kjøkken
 • Bodø uteareal
  Bodø uteareal
Dette har vi hos oss
 • Eget rom
 • Eget bad
 • Felles TV-rom
 • PC for leksehjelp
 • Trådløst nettverk
 • Uthus med mye vinter -og sommerutstyr
 • X-box/Nintendo Wii/etc.
Nærområdet

Nærområdet

Bodø behandlingssenter ligger i Bodø sentrum og byens befolkning er på ca 50 000. Byen har et rikt kulturtilbud med både teater, musikk, film, utstillinger og idrett. I Bodø finnes det meste av fritids- og kulturaktiviteter for ungdom, med flotte friluftsområder rett i nærheten.

Idrett

Vi har nærhet til flotte tur- og skiterreng, samt at vi har tilhold i en kommune som satser på et inkluderende og variert ungdomsarbeid. I Bodø finnes tilbud om fotball, håndball, friidrett og svømmehall.

Kultur

Byen har et rikt kulturtilbud med både teater, musikk, film, utstillinger. Med de tilbud som finnes i byen, vil de fleste finne en aktivitet de trives med.

Friluftsliv

I Bodø er friluftsmulighetene mange, både sommer som vinter. Vi organiserer noen aktiviteter som overnattingsturer i lavvo eller hytte, vannsport, fiske og turer med egen båt.

Byen kan også skilte med ATV- kjøring i Bratten Aktivitetspark og andre aktiviteter for motorinteressert ungdom. I tillegg har vi et fotballag i eliteserien; Nordlands stolthet Bodø/Glimt, med begeistrete supportere.

Vi som jobber her

Vi som jobber her

35 voksne. Det arbeider rundt 35 personer på senteret. De jobber i turnus, og det er noen på jobb 24 timer i døgnet. De ansatte har ulik utdannelse, kompetanse og erfaring. Vi er enten utdannet som sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere eller pedagoger. Mange av de ansatte har også videreutdanning.

På behandlingssenteret har vi også to psykologer, en sykepleier og en lege som ivaretar at du får nødvendig helsehjelp. Helsehjelp kan bety samtaler, kartlegging og undersøkelser. Psykologene og sykepleieren holder til på behandlingssenteret og er også tilstede noe på kveldstid.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Bodø behandlingssenter jobber etter Omsorgs- og endringsmodellen (OEM) region nord og gjennom denne modellen tilbyr vi god omsorg og virkningsfullt endringsarbeid med høy grad av brukermedvirkning.

Modellen inneholder et målrettet og standardisert forløp som består av 5 moduler: Innflytting og kartlegging, brukermedvirkning, endringsarbeid, familieintegrert overføring fra institusjon og effektmåling/evaluering. Modellen er utviklet for å ivareta barn og unge med store omsorgsbehov og alvorlige sammensatte problemer.

Vi arbeider i et prosjekt sammen med spesialisthelsetjenesten. Ansatte fra Nordlandssykehuset jobber i institusjonen skulder ved skulder med oss for å ivareta ungdommens behandling.

Endringsarbeidet i Omsorgs- og endringsmodellen innebærer bl.a.:

Dialektisk atferdsterapi (DBT): Vårt arbeid bygger på DBT. DBT fokuserer på hvordan vi kan endre uhensiktsmessig atferd som ungdom tidligere har brukt som strategier for å løse problemer. Følelsene våre styrer ofte våre handlinger. Gjennom å identifisere og gjenkjenne følelser og hvordan de styrer oss, kan vi endre våre måter å håndtere vanskelige situasjoner i fremtiden. Mindfullness (oppmerksomt nærvær) utgjør derfor en sentral del av DBT. Å være oppmerksomt nærværende går ut på å kunne oppleve mulighetene i hvert øyeblikk slik de er. 

Atferdskjedeanalyse (AKA): I våre samtaler med ungdom hjelper AKA oss til å se og forstå hvordan vår atferd påvirkes av våre tanker, følelser og våre omgivelser. Gjennom analyse av en aktuell hendelse kan ungdommen og terapeuten sammen identifisere sårbarheter, hva som trigger og forstå hvorfor vi handler som vi gjør. Videre diskuteres ulike løsninger og alternative handlemåter som kunne vært brukt og skal brukes i fremtiden.

Validering: Bodø behandlingssenter har som målsetting å være et validerende miljø for både ungdommer og terapeuter. Når vi validerer andre eller oss selv, forsøker vi å forstå atferden vår ut i fra situasjonen vi er og sårbarheter knyttet til tidligere erfaringer. Man trenger ikke å være enig med den man validerer, men likevel forstå at noen handler slik de gjør gitt den situasjonen de er i og de sårbarhetene man har med seg fra tidligere.

Fokus på ferdigheter: Bodø behandlingssenter gjennomfører ukentlige ferdighetsgrupper, hvor ungdommene lærer ulike ferdigheter innenfor emosjonsregulering, toleranse av ubehag, mindfulness (oppmerksomt nærvær), validering, mellommenneskelige ferdigheter. Bodø behandlingssenter oppfordrer ungdommene til aktivt å bruke ferdigheter i det daglige, og forsterker bruk av ferdigheter.

Tegnøkonomi / tokens: Bodø behandlingssenter benytter tegnøkonomi for å forsterke bruk av ferdigheter og annen atferd. Ungdommene mottar tokens (verdilapp) for blant annet å møte til gruppetimer, strukturerte samtaler eller når de viser ferdigheter i det daglige. Tokens som ungdom tjener kan veksles inn i penger, aktiviteter eller andre ting som den enkelte ungdom ønsker seg.

Kartlegginger:

Bodø behandlingssenter tilbyr ulike kartlegginger. I tillegg til samtaler og observasjoner benytter vi standardiserte og normerte kartleggingsverktøy som f.eks.:

Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) som er standardiserte spørreskjemaer og kliniske intervjuer som brukes for å identifisere tilstander og symptomer hos ungdom basert på foresattes, lærers og ungdommens opplevelse av problembelastning i hverdagen. ASEBA er blant de mest brukte standardiserte og normerte instrumentene for å innhente informasjon om sosiale ferdigheter, følelsesmessige vansker og atferdsvansker hos barn og unge.

Genogram og Livslinje: Genogram er et «familietre» som lages sammen med ungdommen/familien. Formålet er å kartlegge medlemmer av den biologiske familien og/eller fosterfamilien. Det gir et bilde av hvilke ressurser som er tilgjengelig i ungdommens nære nettverk, samt hvilke utfordringer som hindrer et godt samspill i familien. Livslinje er med på å skape sammenheng i ungdommens livshistorie.

Tilstandsspesifikke kartleggingsverktøy:

Beck Youth Inventories (BYI) er et spørreskjema som fylles ut av barn og ungdommer i alderen 7-18 år for å kartlegge selvbilde, psykiske og sosiale problemer.

Kartlegging Av Traume Erfaring (KATE) er utviklet for å fange opp potensielt traumatiserende hendelser et barn eller ungdom kan ha opplevd.

Child and Adolescent Trauma Screen (CATS) er utviklet for å måle symptomer på posttraumatisk stress hos barn og unge i aldersgruppen 6 – 18 som har vært utsatt for en eller flere traumatisk(e) hendelse(r).

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Før du kommer hit

Når spørsmålet om en plassering på Bodø behandlingssenter er aktuelt, tar en rådgiver fra Bufetat kontakt med Bodø behandlingssenter, og vi ser på om dette kan være riktig tilbud for deg.

Når Bufetat og den kommunale barneverntjenesten har snakket sammen og det er klart at Bodø behandlingssenter er det riktige tilbudet, kontakter teamet både deg, familien og/eller nettverket. Teamet er opptatt av å finne ut hva familien forventer av oppholdet og involvere familien i ungdommens hverdag og utvikling.

Før du flytter inn, bruker vi tid sammen med deg for å bli kjent og finne ut hvilke mål du skal ha med oppholdet og hvordan du kan nå dem.

Når du kommer hit

De første dagene bruker vi på å vise deg behandlingssenteret, nærområdet og skolen eller arbeidsplassen din. Vi jobber sammen med deg for å lage en plan for hvordan du kan få et liv som du opplever som verdt å leve. 

Helsesjekk

Når du flytter hit er det slik at du tar en helsesjekk hos lege og en tannlege, hvis du ikke har gjort det nylig.       

Hva kan du ta med deg hit?

Du har med deg klær og andre personlige eiendeler som er viktig for deg. Når du bor her betaler vi for klær og toalettsaker. Ta gjerne med noe som gjør at du trives på rommet ditt, for eksempel bilder eller musikkanlegg. Vi har trådløst nettverk i fellesrommene, der kan du bruke egen pc og mobil.

Hverdagen din

Ukeplan

Vi er opptatt av å ha faste rammer rundt hverdagene våre. Derfor samarbeider vi med deg for å lage en ukeplan som er tilpasset deg og de faste rutinene på huset. Der står det hvilke mål du skal jobbe mot hver uke. Den viser også hvordan uken din blir med tanke på skole eller jobb, aktiviteter, hjemreiser, avtaler, stå opp-tider og lignende.

Døgnrytme

Vi har en fast døgnrytme fordi vi mener dette skaper trygghet.

Mobiltelefon og PC

Du får lov til å bruke mobiltelefonen din så lenge du viser at du er ansvarlig. Bruker du telefonen til å bestille rusmidler eller ta kontakt med kriminelle nettverk, kan vi ta den fra deg for en periode, mens vi samarbeider om hvordan du kan ha det trygt. Vi har trådløst nettverk i fellesrommene, der kan du bruke egen pc og mobil.

Regler

Vi har regler fordi det hjelper oss å leve sammen, og ta hensyn og fordi vi mener det gjøre hverdagen til alle som bor her trygg og god. Når du kommer hit setter vi oss ned sammen og går gjennom reglene for rommet ditt, innetider og annet du er opptatt av.

Handlinger vi absolutt vil unngå:

 • Å ruse seg
 • Å være voldelig eller true noen med vold
 • Å gjøre kriminelle handlinger

Fritid og aktiviteter

Du skal leve mest mulig normalt når du bor her. Vi som jobber her hjelper deg med å bli kjent med venner, og med å holde kontakten med tidligere gode venner. Vi hjelper deg også med å finne fritidsaktiviteter du har lyst til å drive med. Vi gjør også ting sammen med deg - enten alene eller med noen av de andre som bor her. Vi blir med på det meste, for eksempel fotballkamper, slalåm, kino, bowling, bading, go-cart, ut i båt og annet i nærområdet. I tillegg legger vi opp til forskjellige turer i helger og ferier.

Medvirkning

Vi er opptatt av at du skal bli hørt på det du synes er viktig for deg. Derfor bruker vi tid sammen med deg alene, sammen med de viktige voksne rundt deg og i ungdomsgruppa. Da blir alle forstått og hørt. Det blir da lettere å se hverandres behov og ta hensyn til hverandre. Vi har faste møter med den enkelte og ungdomsgruppa, der en kan ta opp saker som er viktige for en.

Samarbeid med familie og nettverk

Familien er ofte ungdommens viktigste støttespiller. Vi ønsker derfor å ha et godt samarbeid med familie og andre viktige personer i ungdommens liv. Det er et mål at noen fra familien eller nettverket kan delta i ansvarsgruppen, som jobber med ungdommens mål og utvikling.

Besøk, hjemreise og kontakt

I noen tilfeller er samvær med familie bestemt av fylkesnemnda og i andre tilfeller bestemmes det i samarbeid med familien og barneverntjenesten. Uansett har vi kontakt med familien, slik at de kan støtte det arbeidet du gjør på ungdomshjemmet. Det er et mål at ungdommen skal ha minst en fra sin familie, eller annen viktig voksen med på møter i det vi kaller ansvarsgruppa.

Hvis ikke fylkesnemnda har bestemt noe annet kan foreldre, søsken og andre komme på besøk på ettermiddagene eller i helgene.

Om du vil ha besøk på rommet er det helt i orden. Bare avtal med en voksen om det er noen som ikke bor her som skal besøke deg, slik at vi tar hensyn til de andre som bor her.

Det er viktig å få ha kontakt med familien din. I noen tilfeller har fylkesnemnda for sosiale saker bestemt hvor ofte du kan ha kontakt med dine foreldre. Ut fra hva som er bestemt lager vi, sammen med deg og barneverntjenenesten, en plan for kontakt med familien din. Vi har også en egen stue og kjøkken vi kan bruke for å ta i mot/samarbeide med familien.

Skole og jobb

Når du bor på Bodø behandlingssenter skal du ha et godt dagtilbud. Alle som kommer hit er i skolepliktig alder. De som går på skole går enten på Saltvern ungdomsskole, Mellomåsen skolesenter, Bodø videregående skole eller Bodin videregående skole. De to videregående skolene har til sammen et bredt spekter av studielinjer som realfag, idrett, musikk/dans/drama, bygg og anlegg, design og håndverk, elektrofag, helse- og sosialfag, medie- og kommunikasjon, restaurant- og matfag m.m.

Vi som jobber her er med på foreldremøter på skolen.

Vi samarbeider også med NAV om praksisplass i bedrift for ungdommer som ikke kan gå på videregående skole.

"De voksne på ungdomshjemmet er trygge og behandler ungdommene bra, selv om jeg ikke bestandig var helt enig den tiden jeg bodde der. De forstår oss» (Tidligere ungdom).

Rettigheter når du bor på institusjon

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig.

Tilsyn

Tilsyn

Tilsyn

Statsforvalteren i Nordland skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Statsforvalteren skal også følge med på at vi følger lover og regler.  Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Statsforvalteren kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det.

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Statsforvalteren. Vi som jobber her, skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

Omsorg og hjelp til ungdom mellom 13-18 år, som strever med å fungere sammen med andre og som har større psykiske vansker
 • Fem plasser
 • Beboere 13 - 18 år
 • Tilbud gis med hjemmel i Lov om barneverntjenester § 4-12, eventuelt med tillegg av §§ 4-24 og 4-26.
 • Oppholdets varighet kan være 6-12 måneder, men varierer med den enkeltes behov
 • Ligger i Bodø by
 • Metodikk har basis i adferdspsykologisk tenkning, sosial læringsteori og kognitiv teori/psykologi
Besøksadresse

Rønvikveien 9 A/C, 8006 Bodø

Postadresse

Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Postadresse til beboere: Bodø behandlingssenter, postboks 1313, 8001 Bodø

Telefon

466 15 290

Epost
bodoungdomshjem@bufetat.no
Olaf Jensen
Leder

Tlf: 466 19 742