• Gilantunet ungdomshjem
  Gilantunet ungdomshjem
 • Stuen i et av byggene
  Stuen i et av byggene
 • Kjøkken
  Kjøkken
 • Soverom
  Soverom
 • Bad i et av byggene på Gilantunet
  Bad i et av byggene på Gilantunet
 • Aktivitetsrom med bordtennis og biljard
  Aktivitetsrom med bordtennis og biljard
Dette har vi hos oss
 • Aktivitetsrom
 • Avtale med treningsstudio
 • Eget rom
 • Bordtennis
 • Billiardbord
 • Fotballspill
 • Ballbinge
 • Filmer
 • Gårdsdrift med husdyr
 • Motorcrossbane
 • Spill
 • Treningsapparater
Nærområdet

Nærområdet

Gilantunet ligger i landlige omgivelser i Melhus kommune utenfor Trondheim. Kommunen har i underkant av 16 000 innbyggere. Det er tre mil fra Gilantunet til Melhus sentrum.

Kultur- og fritidstilbud

Kommunen har flere svømmehaller og idrettshaller, i tillegg til flere idrettslag for populære idretter som fotball, håndball, ski og diverse friidrettsaktiviteter. Vassfjellet skisenter ligger i området. Ved Eid skole er det svømmehall, isbane til bl.a. ishockey om vinteren og kunstgressbane om sommeren. Det er et svært aktivt idrettslag i bygda, og mange av de som bor på Gilantunet er aktive der. Både fotball og håndball samler mange ungdommer. Gilantunet legger vekt på, og har et mål om, at alle ungdommer skal delta i en fritidsaktivitet.

Kommunen har kulturskole, bibliotek og fritidsklubber. Du finner mer informasjon om kulturtilbudet i kommunen på melhuskulturen.no. Det er aktive lag i både 4H og bygdeungdomslag.

Vi som jobber her

Vi som jobber her

Det er 20 ansatte som jobber i langturnus på Gilantunet slik at det ikke er så mange vaktskifter i løpet av uka og de samme er på jobb flere dager på rad. Det er i tillegg noen som jobber bare på dagtid, dette gjelder fire miljøterapeuter, leder og avdelingsleder.

De som jobber her har bakgrunn som barnevernspedagoger, vernepleiere, førskolelærere, lærere, sosionomer og ergoterapeuter. Det er også flere som ikke har formell utdannelse, men alle har lang erfaring i å jobbe med barn og ungdom. De ansatte har mange interesser som vil bidra til at du får oppleve mye når du bor her. Felles for alle som jobber på Gilantunet er at de liker å være sammen med ungdom og ønsker å bidra til at alle får et så bra opphold som mulig på Gilantunet.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Vår primære faglige oppgave er å skape mulighet for at ungdommene kan arbeide med sin egen utvikling gjennom å sørge for at ungdommene blir sett, hørt og verdsatt. Gjennom Gilantunet sin miljøterapeutiske ramme, legger vi til rette for at ungdommen kan utvikle trygghet, selvstendighet og sosial kompetanse, for på sikt å kunne bli ansvarlige voksne.

Gjennom å jobbe ut fra vår visjon, om at ungdommene skal oppleve seg sett, hørt og verdsatt, har vi et håp om å være en støtte på veien til et meningsfullt liv. Vi jobber for at de skal ha tro på seg selv og egne muligheter, og ha sosiale ferdigheter til å greie seg godt i samspill med andre.

Med det mener vi at det er viktig for oss:

 1. At ungdommene opplever at de voksne legger merke til dem som mennesker med behov, muligheter og ressurser, og at de får oppmerksomhet fra personalet rundt dette.
 2. Å høre hva de unge prøver å si, både direkte og indirekte. At de får en opplevelse av å være betydningsfulle mennesker som det er verdt å lytte til. Vi ønsker å jobbe for en sterk grad av brukermedvirkning, selv om det ikke alltid er mulig å innfri den unges ønsker. Ungdommen skal ha en opplevelse av å ha lagt frem sitt synspunkt før beslutninger fattes.
 3. At alle mennesker trenger å oppleve at de betyr noe spesielt for noen. At noen er villige til å knytte sosiale bånd til dem, og gi dem tilbakemeldinger på at de er gode mennesker. Alle fortjener at noen er glad i dem også på de dårlige dagene. Ungdommene skal verdsettes ut fra den de er, ikke bare ut fra det de gjør eller presterer. Det å verdsette ungdommenes familie, står høyt i vårt arbeid.

Ethvert barn fortjener en barndom hvor det får anledning til å bli sett, hørt og verdsatt av de som skal være dets omsorgspersoner og oppdragere. Lykkes man i dette, vil selvfølelsen til barnet kunne utvikles. Det er basisen for å kunne utvikle seg til å bli et selvstendig og ansvarsbevisst ungt menneske.

Familieråd

I alle inntak blir det vurdert om det kan gjennomføre et familieråd så raskt som mulig. Familieråd er et tilbud hvor barnet og barnets familie og nettverk aktivt involveres i å finne gode løsninger for barnet. Her kan du lese mer om familieråd.

Handlekraft

Handlekraft handler om traumebasert omsorg. Utgangspunktet er at barn og unge som bor på institusjon trenger hjelp til å regulere følelsene sine i trygge rammer og med gode relasjoner til omgivelsene.

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Gilantunet består av tre hus, Randibu, Gjertrustuggu og Alfhuset. Det bor fire ungdommer i to av husene og to i det tredje. I tillegg har vi en treningsleilighet som kan brukes ved behov og en leilighet som vi bruker når du har besøk av foreldre eller foresatte, hvor de også kan overnatte.

Når du kommer hit

Når du kommer til Gilantunet får du ditt eget rom og vi setter oss ned og snakker sammen slik at du får mulighet til å spørre om det du lurer på. Vi lager et nettverkskart med en oversikt over dine nærmeste venner og familie. Vi registrerer det du har med deg av personlige eiendeler og verdisaker og går gjennom reglene for Gilantunet.

Kartlegging

De to første ukene du bor her bruker vi til kartlegging. Vi bruker en mal for dette når vi skriver døgnrapporter. Denne danner grunnlag for handlingsplanen som lages for oppholdet ditt. I løpet av de to første ukene du bor her gjør vi også en avklaring om det er behov for en utredning av din psykiske helsetilstand.

Hovedkontakt

Når du bor her får du en hovedkontakt som vil hjelpe deg med praktiske gjøremål, oppfølging av avtaler og gjennomføre faste samtaler med deg. Dette gjelder for eksempel kontakt med familie, barnevern og spørsmål rundt økonomi.

Ansvarsgruppe

Vi gjennomfører jevnlige ansvarsgruppemøter sammen med deg og aktuelle samarbeidspartnere som barneverntjenesten i hjemkommunen din, foreldrene dine og representanter fra skolen. På disse møtene er det hovedkontakten din som representerer Gilantunet. På ansvarsgruppemøtene er det viktig at du deltar. Det er et møte der dine meninger blir hørt og tatt hensyn til. Noen ganger kan det være nødvendig å bestemme noe annet enn det ungdommene mest ønsker. Dette må da begrunnes godt, slik at det er mulig å forstå hvorfor.

Hverdagen din på Gilantunet

Ukeplan

Hver søndag lager vi en ukeplan sammen med deg. Her setter vi inn vekketid, tidspunkt for skole eller dagtilbud, lekser, fritidsaktiviteter, samtale med hovedkontakt, eller andre møter og avtaler.

Døgnrytme

Vi har en forutsigbar døgnrytme på Gilantunet, med faste tidspunkt for måltider, lekser, aktiviteter og gjøremål som vasking, rydding og pakking av skolesaker. På ukedagene er den lagt opp etter når du starter på skole eller jobb, i helgene er det friere og du kan sove lengre og være oppe lengre på kvelden.

Husmøte

Når du bor på Gilantunet har du rett til medbestemmelse og mulighet til å påvirke hvordan oppholdet ditt skal være. Dette gjør vi blant annet gjennom ukentlige husmøter. Alle som bor her deltar i tillegg til de som er på jobb. På disse møtene kan du komme med forslag til hva du ønsker å gjøre f.eks. kommende helg, neste uke og så videre. På husmøtet er ett av temaene hvordan vi har det, og hvordan vi ønsker å ha det.

Skole og jobb

Når du bor her skal du ha et skoletilbud. Eid skole er nærskolen vår for 1. til 10. trinn. For de eldre ungdommene er Melhus videregående og Gauldal videregående våre nærskoler. Om du har ønske om linjer de skolene ikke har, er det mulighet til å benytte andre videregående skoler i området. Vi gjør det vi kan for å hjelpe deg gjennom skoleåret. Det betyr at vi har tett kontakt med skolen, slik at vi til enhver tid vet hvilket behov du har i forhold til skole. Om du er ferdig med grunnskolen vil vi hjelpe deg med å finne et skoletilbud eller alternativt dagtilbud.

Regler

For at alle som bor her skal ha det best mulig har vi noen husregler som alle må forholde seg til. Du vil få mer informasjon om dette når du flytter inn.

Mobiltelefon

Vi har retningslinjer for bruk av mobiltelefon som du må følge. Dette inkluderer blant annet at telefon ikke skal benyttes under fellesmåltid.

Ukepenger

Du får utbetalt ukepenger når du bor her. Det er mulighet for å tjene litt ekstra i helgene ved og for eksempel hjelpe til i fjøset på tunet.

Samarbeid med familie og nettverk

Som hovedregel skal du ha regelmessig kontakt med familien din når du bor her. Vi er opptatt av relasjonene mellom deg og familien din og legger til rette for kontakt og samarbeid med foreldre. Dette er viktig for at de skal kunne bidra i din utvikling, forstå deg bedre og støtte deg.

Besøk

Du kan ha besøk når du bor på Gilantunet, det avtales med de ansatte på forhånd.

Høytider og ferie

De fleste som bor her feirer høytider sammen med familien sin og når det er mulig oppfordrer vi deg til å være mest mulig sammen med foreldrene dine i feriene.

Rettigheter når du bor på institusjon

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig.

Tilsyn

Tilsyn

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fører tilsyn for å sikre at alle som bor på institusjon får god omsorg og behandling. Fylkesmannen skal også følge med på at gjeldende lover og regler blir fulgt. Fylkesmannen besøker institusjonen minst to ganger i året, og snakker blant annet med beboerne om hvordan de har det på institusjonen.

Om beboerne opplever at rettighetene deres ikke blir ivaretatt, kan de klage til Fylkesmannen. De som jobber på institusjonen hjelper beboerne med klagen dersom det er ønskelig.

På Gilantunet blir alle ungdommer sett, hørt og verdsatt.
 • Institusjon for ungdom fra 12 til 18 år
 • Institusjonen har 10 plasser
 • Målgruppen er ungdom som er plassert etter barnevernloven §§ 4-4, 6. ledd og 4-12
 • Oppholdstiden er normalt minimum seks måneder
 • Lokalisert på Gåsbakken i Melhus kommune
Besøksadresse

7213 Gåsbakken

Postadresse

Postboks 2233
3103 Tønsberg

Telefon

466 17 670

Epost
gilantunet@bufetat.no
Marie Kulbrandstad
Leder

Tlf: 466 18 596