• TV-stua på Nyli
  TV-stua på Nyli
 • Et av ungdomsrommene på Nes
  Et av ungdomsrommene på Nes
 • Vi har stort og fin kjøkken på Nyli
  Vi har stort og fin kjøkken på Nyli
 • På Nes har vi egen snekkerbod
  På Nes har vi egen snekkerbod
Vi som jobber her

Vi som jobber her

Alle som jobber hos oss er forskjellige, både i alder, kjønn, personlighet og hva de er utdannet i. Vi har sosialfaglig utdannelse som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier. Noen har også andre bakgrunner og tilleggskompetanse.

Vi er opptatt av å ha en bred kompetanse i vår voksengruppe, samtidig som vi samarbeider med andre fagmiljøer ved behov for tilleggskompetanse. Hos oss har flere av miljøterapeutene meransvarsoppgaver – eksempelvis familiearbeid, skoleoppfølging, helseoppfølging og kartlegging. Dette fordi vi skal sørge for at ungdommene som bor hos oss får den hjelpen de har behov for og har rett på.

Vi jobber turnus på alle avdelingene. Det er alltid minst to voksne til stede på avdelingen, hele døgnet.

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeidere. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Hovedkontakter

Alle ungdommene har to hovedkontakter. Vi prøver å få til at minst en av disse er tilstede de første dagene etter at ungdommen kommer. 

Forutsigbart

Før en ungdom kommer til Agder ungdomshjem skal ungdommen vite omtrent hvor lenge de skal være hos oss, og veien videre.

Derfor er oppholdet delt inn i faser som angir hva som er viktig på ulike tidspunkter av oppholdet. 

Fire grunnpilarer vi jobber etter

 • sosial læringsteori
 • kognitiv tilnærming
 • systemisk teori
 • traumebevisst omsorg

I hverdagen vil vi gjerne ha gode rutiner og lage gode avtaler. Vi prøver å få til et godt samarbeid, både med ungdomsgruppa og oss voksne imellom, og forsøker å rose hverandre når vi går i riktig retning. 

Vi synes også det er viktig å tenke helhetlig. Derfor samarbeider vi med foreldre, skole/jobb, helsetjenesten og noen ganger venner eller politi, aktivitetsledere og andre.

Standardisert forløp

Ungdommenes opphold er strukturert i det vi kaller for standardisert forløp. Det vil si at oppholdet er delt inn i tre faser;

 • Kartleggings – og inntaksfase
 • Utviklings – og endringsfase
 • Overgangsfase

Denne inndelingen er laget for at oppholdet hos oss til enhver tid skal være forutsigbart for ungdommene, og for at vi skal sikre at vi gir riktig hjelp under oppholdet, samt at vi sørger for at ungdommene også får den hjelpen de eventuelt trenger etter oppholdet.

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeider. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Bo på omsorgsinstitusjon

Det er mange spørsmål, og sikkert også bekymringer, som kommer når en ungdom skal bo på omsorgsinstitusjon en stund. Om du ser dette vil du forhåpentligvis bli beroliget på noe. Når ungdom bor på omsorgsinstitusjon får de både beskyttelse og de får omsorg som de kan vokse på som mennesker, mens de bor der. Alle statlige omsorgsinstitusjonene i Norge gir fra 2018 et tilbud som er likt på mange måter.

Det viktigste er:

 • medvirkning
 • rett forståelse av situasjonen
 • rett hjelp
 • samarbeid
 • gode planer etter utflytting  

Når du kommer hit

Når du flytter inn til oss, ønsker vi at du skal vite hvor lenge du skal bo her, hva vi skal jobbe med mens du bor hos oss, hva vi sammen ønsker å oppnå og at vi blir mest mulig enige om hvordan vi skal klare det. Det er ikke sikkert du og vi voksne er helt enige om hva vi bør jobbe med og hva som er best for å nå målet, men vi ønsker å samarbeide med deg og din familie så godt som mulig.

Helsesjekk

Når du flytter hit ønsker vi at du tar en helsesjekk hos lege, gjerne også hos tannlege.

Ta med

Det er fint om du tar med deg klær, utstyr og toalettsaker. Ting som er nødvendig mens du bor her betaler vi. Har du PC og telefon kan du ta det med deg. 

Vi har eget låsbart skap til pc'er eller andre verdisaker. Du får også egen nøkkel til rommet ditt.

Ta gjerne med noe som gjør at du trives på rommet ditt, for eksempel bilder eller noe du er spesielt glad i. Du kan også ta med deg egne møbler hvis du vil.

Kjæledyr

Dersom du skal bo på Nes og du har et kjæledyr som kan bo i stall eller ute hele året kan du søke om å få ha dyret med deg. På de to andre avdelingene kan du ikke ha dyret ditt med.

Blir kjent

Vi prøver å skaffe så mye informasjon som mulig om deg før du flytter inn. I tillegg til å snakke med deg, snakker vi med barneverntjenesten, foreldrene dine og noen ganger andre som kjenner deg godt. Vi lager sammen en oversikt over familie og venner, ser på hva du er god på og hva du trenger hjelp til å bli bedre på.

Regler og rettigheter

Vi gir deg tidlig god informasjon om hvilke rettigheter du har mens du bor hos oss. Det gjelder hva du selv kan være med å bestemme/påvirke og hva de voksne hos oss har lov til å bestemme for deg. Du vil også få god informasjon om hvilke rutiner og regler vi har på huset og hva som vil gjelde spesielt for deg.

Dette gjør vi fordi vi ønsker at hverdagen din skal bli forutsigbar og trygg. Når du kommer hit går vi sammen gjennom reglene for rommet ditt, innetider og annet du er opptatt av.

De tre viktigste reglene 

 • Det er ikke lov å ruse seg
 • Det er ikke lov å være voldelig eller true noen med vold
 • Det er ikke lov å gjøre kriminelle handlinger

Hverdagen din

Du kan ha tv/pc og spill-utstyr på rommet ditt, hvis du bruker dette på en fornuftig måte. Bruker du telefonen/pc til noe som ikke er bra for deg, som å bestille rusmidler eller ta kontakt med kriminelle nettverk, kan vi ta den fra deg.

Du får ukelønn hver uke om du gjør oppgaver du har fått, for eksempel vask av eget rom/bad eller skolearbeid.

Om du vil ha besøk på rommet er det helt i orden. Bare avtal med en voksen om det er noen som ikke bor her som skal besøke deg.

Fast døgnrytme

Hos oss skal alle ha en god døgnrytme. Vi har faste inne- og leggetider i ukedager og i helgene. Alle har et skole- eller dagtilbud. Vi spiser felles måltider, er i aktivitet både på og utenfor institusjonen. Vi holder kontakten med familie og venner og tar godt vare på huset vårt og hverandre. Alle rydder, vasker, handler, lager mat, baker, vasker biler og klipper plener – akkurat som andre som bor sammen.

Belønning

Når du har gjort de oppgavene vi har avtalt, eller vært med på noen av de gjøremålene som vi trenger å få utført, får du belønning. Belønning kan være ukelønn, lønn for bonusjobb eller i form av andre ting vi har avtalt. Som en tur på kino, en tur eller noe du ønsker deg.

Samarbeid

Vi ønsker at du er med og bestemmer og påvirker det som skjer i hverdagen. Vi samarbeider med din familie og andre som påvirker deg og ditt liv, for eksempel skolen, vennene, legen og kanskje fotballtreneren din. 

Ansvarsgruppe

Den tiden du bor her har du en ansvarsgruppe. På møtene deltar du, barneverntjenesten, foreldre eller foresatte og hovedkontaktene dine. Ansvarsgruppen skal jobbe sammen for at du skal oppnå målene i handlingsplanen din.

Handlingsplan

Handlingsplanen lager vi sammen. I den skriver vi det vi er blitt enige om at du skal jobbe med, ting du bør øve på, og oppgaver og aktiviteter du skal ha.

Din ukeplan

Alle har hver sin ukeplan. Disse lager vi sammen en gang i uken. På planen setter vi inn middager, aktiviteter, fellesaktiviteter, skole, jobb, planer for helgen og annet.

Husmøte

En gang i uka har vi et felles husmøte. Vi planlegger hva som skal skje felles på huset. Dette er et møte for dere ungdommer, hvor dere kan ta opp saker som angår dere alle, gi tilbakemeldinger på ting som er bra eller ikke bra. Husmøtet gir rom for å ta op, ulike ønsker og behov.

Skole og jobb

Det er viktig for ungdom å gå på skolen. Foreldre har, sammen med skolen, et hovedansvar for den opplæring du får. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å gjennomføre skolegangen.

Alle barn har rett og plikt til å gå på grunnskolen (1.-10. klasse). Går du på ungdomsskolen, kan du få oppfølging av skolen du gikk på. Dersom det er mulig, kan du fortsette å gå på denne.

Ungdom som har fullført grunnskolen har rett til tre års videregående opplæring. Er du elev i videregående skole, følger vi opp denne skolegangen. Hvis du ikke har en skoleplass, vil vi forsøke å skaffe et annet dagtilbud til deg.

Vi samarbeider tett med skolene, og har fastsatt tid hver ettermiddag til leksearbeid der vi kan hjelpe deg om du har behov for det. Vi som jobber her er med på foreldremøter på skolen.

Vi legger til rette så du kommer deg på skolen eller jobb. Dette kan innebære hjelp til å komme på bussen til/fra, vi kan også kjøre dersom det blir vurdert som det beste for deg. Vi ønsker at det er tett kontakt mellom oss som jobber ved avdelingen, skole/arbeidsplass og deg. Slik finner vi sammen gode løsninger for en meningsfull og lærerik hverdag. Noen av dere kan også ha nytte av et tilbud ved SMI-skolen eller arbeidspraksis via NAV.

Fritid

Mens du bor hos oss er vi opptatt av at du får anledning til å dyrke interessene dine, og at du gjerne deltar på ulike tilbud som finnes i nærområdet. På huset kan tiden brukes til spill, data, tv, lekser og sosialt samvær. Alle avdelingene har båt og drar gjerne på båtturer for å bade eller fiske. Agder ungdomshjem har også en hytte som ligger i Tovdal, med gode muligheter for bading, fisking, padling, fotturer og skiturer.

Samarbeid med familie og nettverk

Vi mener det er viktig at vi samarbeider med de menneskene som er viktige for deg. Dette bidrar til å skape en trygghet for deg og dine omsorgspersoner.

Plan for samvær

Det vil bli laget en plan for samvær i samarbeid med dere, så langt det lar seg gjøre. Vi ønsker å legge til rette for at du kan ha besøk av familien på avdelingen. Vi lager avtale med deg og de det gjelder, om tidspunkt for samværet.

Samarbeider

Alle familier har ulike behov, og det er viktig for oss å finne en samarbeidsmåte som passer for deg og din familie. Primærkontaktene ønsker å ha kontakt med omsorgspersonene dine en gang per uke. Disse samtalene kan inneholde oppsummering av hvordan du har det på institusjonen, mål i handlingsplanen som omhandler ditt nettverk, viktige temaer og lignende.

Rettigheter når du bor på institusjon

Tilsyn

Tilsyn

Statsforvalteren i Agder skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Fylkesmannen skal også følge med på at vi følger lover og regler.  Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Fylkesmannen kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det. 

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Fylkesmannen. Vi som jobber her kan hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

Våre familiehjem

Våre familiehjem

Vi har 32 forskjellige familiehjem som er spredd rundt i Agder. I alle disse familiene kan ungdom bo over lengre tid. 

Ungdommene er i alderen 12 – 18 (20) og bor i familiehjem etter Lov om barneverntjenester, paragrafene 4-4 4. ledd, 4-12, 1-3 og  4-17.

Ansatte

Våre seks familiehjemskonsulenter har lang erfaring fra å arbeide med ungdom. De er sosionomer, barnevernpedagoger og vernepleier. Mange har også ulike videreutdanninger innen familieterapi, veiledning, flerkulturelt arbeid, psykisk helsevern, barnevern m.m.

Nes

Dette har vi hos oss
 • Eget rom
 • Eget bad
 • Treningsrom
 • Dyr
 • Verksted
 • Kano/båt
 • Basketball
 • Egen fritidsbolig
 • Friluftsutstyr
 • Snekkerbod
 • Trampoline
 • Stall/ridemuligheter
 • Volleyball
Nærområdet

Nærområdet

Nes ligger plassert i naturskjønne omgivelser i Tvedestrand kommune, 25 km fra Arendal sentrum. Huset vårt er stort, gammelt og sjarmerende, med seks ungdomsrom i to etasjer.

I 3.etg. har vi innredet en «treningshybel". På hybelen bor ungdom som trener på å bo for seg selv, men samtidig trenger at vi ikke er så langt unna På tunet har vi en kårbolig som blir hyppig brukt til overnatting ved besøk av familie og venner.

På låven er det plass til "utedyr".

Skole

I sentrum ligger Lyngmyr skole, som er vår lokale grunnskole. I Arendal ligger SMI-skolen som er en skole som kan gi deg litt tettere oppfølging og tilrettelegging om du skulle trenge det. Arendal og Tvedestrand har også flere videregående skoler med ulike utdanningsvalg/-linjer.

Fritidstilbud

Tvedestrand har egen fritidsklubb og treningssenter som vi ofte benytter. I Arendal er det i tillegg kino, svømmehall, bowling, fritidsklubb og treningssentre. Lokale idrettslag finnes også i mange ulike varianter.

Transport

Det går ofte busser fra Nes både østover mot Oslo og vestover mot Kristiansand. Dere får busskort hver måned av oss.

Telefon Nes

Telefon Nes

 • Nes: 466 17 938

Nyli

Dette har vi hos oss
 • Eget rom
 • Delt bad
 • Felles TV-rom
 • Trådløst nettverk
 • X-box/Nintendo Wii/etc.
 • Hobbyrom
 • Kano/båt
 • Fiskeutstyr
 • Friluftsutstyr
 • PC
 • Skiutstyr
 • Sykler
 • Trampoline
Nærområdet

Nærområdet

Avdeling Nyli ligger sentralt like utenfor Arendal sentrum. Huset er stort, med store hager rundt. Det er fem ungdomsrom, stor stue, stort kjøkken, en ungdomsstue og aktivitetsrom i kjelleren. Det er gangavstand til byen.

Skole

Det er gangavstand til Birkenlund skole. Det er også flere videregående skoler i nærheten som tilbyr ulike utdanningsvalg/-linjer. I Arendal ligger SMI-skolen som er en skole som kan gi deg litt tettere oppfølging og tilrettelegging om du skulle trenge det. Arendal videregående skole er også i nærheten.

Fritidstilbud

Arendal by har mange tilbud, som kino, svømmehall, bowling, fritidsklubb og treningssentre.

Transport

Fra Arendal sentrum går det busser i alle retninger, hele tiden. Arendal har også egen togstasjon. 

Telefon Nyli

Telefon Nyli

 • Nyli: 466 17 945
Vi ønsker å gi deg som ungdom gode vekstvilkår gjennom å skape trygghet, sette grenser og gi deg utfordringer som du har forutsetninger for å mestre.
 • Boende etter barnevernloven §§ 4-4, 6 og 4-12
 • To institusjonsavdelinger
 • Plass til 11 ungdommer
 • Ungdom mellom 13-18 (20) år som trenger et sted å vokse opp
 • Varighet fra noen få måneder til flere år
 • 37 familiehjem
Besøksadresse

Kirkegt 3, 3. etg, 4836 Arendal

Postadresse

Pb 2233, 3103 Tønsberg

Telefon

466 17 900

Epost
agder.ungdomshjem@bufetat.no
Ole Petter Nygård
Ole Petter Nygård
Enhetsleder

Tlf: 466 17 953