Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Aktuelt lovverk

Enkelte former for vold og overgrep har vi alle en lovpålagt plikt til å søke å avverge at skjer. Avvergingsplikten gjelder for alle, om du jobber med mennesker og har taushetsplikt eller om du er en privatperson.

Her finner du informasjon om hva straffeloven og annet relevant lovverk sier om tvangsekteskap, barneekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse.

Hva er straffbart?

Tvangsekteskap

Straffeloven § 253 omhandler tvangsekteskap. Straffen er fengsel inntil 6 år. Medvirkning kan også straffes.

Det er straffbart å tvinge noen til å inngå ekteskap, uavhengig av om ekteskapet blir inngått i Norge eller utlandet. Det er også straffbart å medvirke til at en person reiser til et annet land for at personen der skal bli tvangsgiftet. Hvis for eksempel en mor eller far truer/presser sin sønn eller datter til å inngå ekteskap på en ferietur til utlandet, så er dette straffbart.

Straffelovens forbud mot tvangsekteskap (§ 253) omfatter fra 1. april 2021 også utenomrettslige tvangsekteskap, som kan straffes med fengsel inntil 6 år.

Barneekteskap

Straffeloven § 262, 2. og 3. ledd omhandler barneekteskap. Det er straffbart å inngå ekteskap med noen under 16 år, og straffen er fengsel inntil 3 år. Det er også straffbart å medvirke til at barneekteskap blir inngått. Dette gjelder også hvis ekteskapet er inngått i utlandet og gjerningspersonen har tilknytning til Norge.

Seksuallovbrudd

Tvangsekteskap og barneekteskap kan medføre tvungen seksuell omgang som omfattes av straffeloven kapittel 26 om seksuallovbrudd.

Kjønnslemlestelse

Straffeloven §§ 284 og 285 omhandler kjønnslemlestelse. Med fengsel inntil 6 år straffes den som utfører et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer. Rekonstruksjon av kjønnslemlestelse straffes på samme måte. Samtykke fritar ikke for straff.

Grov kjønnslemlestelse straffes med fengsel inntil 15 år.

Mishandling i nære relasjoner

Straffeloven §§ 282 og 283 omhandler mishandling i nære relasjoner

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler

 1. a) sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer,
 2. b) sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje,
 3. c) sin slektning i rett oppstigende linje,
 4. d) noen i sin husstand, eller
 5. e) noen i sin omsorg

Grov mishandling i nære relasjoner straffes med fengsel inntil 15 år.

Frihetsberøvelse

Straffeloven § 254 omhandler frihetsberøvelse. Den som ved innesperring, bortføring eller på annen måte rettsstridig fratar noen friheten, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.

Andre sentrale lover om tvangsekteskap og barneekteskap

I barneloven § 30a står det at en avtale foreldre eller andre (for eksempel søsken) gjør om ekteskap på vegne av et barn ikke er rettslig bindende.

Ekteskapsloven §1 a bestemmer at den som er under 18 år, ikke kan inngå ekteskap. Fra og med 1. juli 2018 er det ikke lenger mulig å gjøre unntak fra denne regelen.

I ekteskapsloven §1 b står det at kvinner og menn har samme rett til fritt å velge ektefelle. Ekteskap skal bare inngås av egen fri vilje og med eget samtykke.

Reglene om ekteskap inngått i utlandet

Ekteskap som er inngått i utlandet, der minst en av partene er norsk statsborger eller har fast bosted i Norge, vil ikke være gyldig her dersom:

 • en av partene er under 18 år når de gifter seg
 • ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen
 • en av partene allerede er gift

Målet er å forhindre at personer som bor i Norge omgår ekteskapslovens krav ved å reise til utlandet for å inngå ekteskap der.

Barnets rett til medvirkning - samtykke ved flytting til utlandet og ved utenlandsreiser

Dersom barn som er 12 år eller eldre blir sendt til utlandet alene, reiser sammen med andre enn foreldrene, eller sammen med en forelder uten foreldreansvar, er det et krav om at barnet samtykker, jf. barneloven §§ 40 tredje ledd og 41 femte ledd. Yngre barn har også rett til å gi uttrykk for sine synspunkter, og deres mening skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet, jf. barneloven § 31 og jf. barnekonvensjonen art. 12.

Opplysningsplikt til barnevernstjenesten

Ifølge barnevernloven § 6-4har alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt (uavhengig av om vedkommende arbeider i det offentlige eller i det private) plikt til å gi opplysninger til barnevernet blant annet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Bekymring for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold vil som regel utløse meldeplikten til barnevernstjenesten. Bekymring for negativ sosial kontroll kan også utgjøre alvorlig omsorgssvikt og utløse meldeplikten.

Avvergingsplikt

Enkelte former for vold og overgrep har vi en lovpålagt plikt til å søke å avverge at skjer. Plikten er beskrevet i straffelovens § 196 og utløses idet du får kunnskap om at handlingen vil skje, eller tror at det er mest sannsynlig at handlingen vil skje.

Avvergingsplikten gjelder for alle, om du jobber med mennesker og har taushetsplikt eller om du er en privatperson. Du kan avverge ved å varsle politi, barnevern eller på annen måte søke å forhindre at handlingen skjer

Eksempler på volds-og seksuallovbrudd som omfattes av avvergingsplikten i straffeloven § 196:

 • tvangsekteskap (strl. § 253)
 • ekteskap med noen under 16 år (strl. § 262, annet ledd)
 • mishandling i nære relasjoner (strl. § 282)
 • grov mishandling i nære relasjoner (strl. § 283)
 • kjønnslemlestelse (strl. § 284)
 • drap (strl. § 275)

plikt.no finner du oversikt over hvilke vold- og seksuallovbrudd du kan ha plikt til å søke å avverge, og hjelp til å vurdere hvorvidt du kan ha avvergingsplikt etter straffeloven.

Lover, rettigheter og beskyttelse

Lurer du på hvilke rettigheter personer utsatt for vold har? Du kan lese mer om blant annet rett til bistandsadvokat på dinutvei.