Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kommunale læringsnettverk (tiltak i kompetansestrategien)

Om kommunale læringsnettverk

Kommunale læringsnettverk legger til rette for samarbeid om barneverntjenester på tvers av kommunegrenser. Et læringsnettverk skal bestå av to eller flere barnevernstjenester. Læringsnettverk ble etablert i 2018, og i dag deltar rundt 90% av alle landets barnevernstjenester i ett eller flere nettverk.

Det er store ulikheter mellom barnevernstjenestene i Norge, både når det gjelder størrelse, geografi, kompetansebehov og tilgang til ulike hjelpetiltak. I læringsnettverk kan tjenestene definere selv hva de ønsker å samarbeide om, og tilpasse arbeidet ut fra lokale behov og forhold. På den måten vil tiltak i større grad kunne være tilpasset brukerne av barnevernstjenesten.

Eksempel på utviklingsprosjekt er opplæringsprogram for nyansatte, samarbeid om felles akuttberedskap, rutiner for internkontroll og arbeid med familier i høykonflikt.

Nye rammer

I 2019 ble tiltaket utvidet til også å omfatte kommunenes arbeid med oppfølging og veiledning av fosterhjem.

Fra 2021 er det også åpnet for at barneverntjenester i nettverk kan invitere med andre tjenester på kommunenes oppvekstområde med i læringsnettverk. Målet med dette er å stimulere kommunene til å ta et helhetlig ansvar, gjennom å legge til rette for samarbeid mellom alle tjenestene som møter sårbare barn og deres familier.

Formål

Formålet med læringsnettverk er kvalitetsutvikling og samarbeid om felles tiltak til barn og familier i behov av barnevernstjenester.
Læringsnettverk skal bidra til å støtte samarbeid mellom tjenester, slik at mindre tjenester kan søke samarbeid med andre tjenester og at alle slags tjenester kan dra nytte av hverandres kompetanse og ressurser.

Målgruppe

Målgruppen for kommunale læringsnettverk er barnevernstjenester som ønsker å samarbeide om kvalitets-og tiltaksutvikling. Sentrale samarbeidspartnere for nettverkene erBufetat og kompetansemiljøer. Sistnevnte kan være forskningsmiljøer med god kunnskap om barnevernet, kunnskaps- og kompetansesentre på barnevernsområdet eller høyskoler og universitet. Statsforvalterne har en sentral rolle i etablering og oppfølging av læringsnettverk. I tillegg til å bistå kommuner i nettverk og motivere for deltakelse, forvalter Statsforvalter tilskuddsmidlene i til tiltaket.

Midler

Læringsnettverket samarbeider om konkrete utviklingsprosjekt, og kan søke Statsforvalteren om stimuleringsmidler. Det er avsatt midler i to potter til dette formålet; en pott til egeninitiert tematikk og en pott til utviklingsprosjekt som skal støtte kommunenes oppfølging og veiledning av fosterhjem.

I perioden 2019-2021 ble det tildelt hhv 20-22 mill. kroner til utviklingsprosjekt på fosterhjemsområdet og 8-10 mill. kroner til egeninitierte utviklingsprosjekt.

Hva skal læringsnettverkene gjøre?

  • Kommunene i læringsnettverkene skal:
    Utvikle en overordnet plan for kompetanse- og kvalitetsutvikling som kan gjelde for kommunene i nettverket.
  • Sette i gang utviklingsprosjekter med utgangspunkt i lokale risiko- og tilstandsvurderinger.
  • Legge til rette for fagmiljøer på tvers av kommunegrensene som kan bistå med kollegaveiledning, og gi støtte i arbeid med enkeltsaker.
    Bufdir har utarbeidet retningslinjer som angir forventninger til arbeidet i læringsnettverkene og gir føringer for tildeling av stimuleringsmidler til utviklingsprosjekter.

Kontakt

Ta kontakt dersom du har spørsmål om tiltaket eller kompetansesatsingen

kompetansesatsingen@bufdir.no

Fant du det du lette etter?