Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kommunale læringsnettverk (tiltak i kompetansestrategien)

Om kommunale læringsnettverk

Kommunale læringsnettverk skal bidra til etablering av fagfellesskap og samarbeid på tvers av kommunegrensene og mellom tjenester. Læringsnettverk skal særlig bidra til samarbeid om tjeneste- og tiltaksutvikling på tvers av kommunegrensene.

Tiltaket skal legge til rette for at kommuner stimuleres til kvalitetsutvikling i tjenestene slik at tilbud til og oppfølging av utsatte barn og familier styrkes. Læringsnettverk kan også samarbeide om kompetanseheving og opplæring i tjenestene som deltar.

En av hovedhensiktene med tiltaket er at tjenester i nettverk selv definerer tematikk for utviklingsprosjektene, såkalte egeninitierte utviklingsprosjekt. På den måten skal tiltaket imøtekomme tjenestenes ulike behov for kompetanse- og kvalitetsutvikling. Ved at tjenester i nettverk selv definerer tema for utviklingsprosjekt vil kommunale tiltak og tjenester i enda større grad kunne være tilpasset lokale behov og forhold.

I tillegg til å arbeide med egeninitierte utviklingsprosjekt, kan nettverkene også etablere utviklingsprosjekt på fosterhjemsområdet. Prosjektene skal bidra til å styrke kommunenes oppfølging og veiledning av kommunale fosterhjem, samt til rekruttering av fosterhjem i slekt og nettverk.

Kommunale læringsnettverk har siden oppstart i 2018 rettet seg direkte mot barneverntjenestene. Imidlertid har mange barn og unge voksne som mottar barneverntjenester også behov for andre kommunale tjenester, som helsetjenester, skole og oppfølgingstjeneste. Dessuten er kommunens helhetlige og tverrsektorielle arbeid for barn og unge en forutsetning for å lykkes med forebygging og tidlig innsats. Fra og med 2021 vil kommuner og barneverntjenester i læringsnettverk derfor kunne involvere andre kommunale tjenester i sine utviklingsprosjekter. Dette gjøres for å styrke kommunenes forebyggende arbeid for igjen å øke mulighetene for å lykkes med barnevernreformen.

Det vil fortsatt være barneverntjenesten som initierer til samarbeidsprosjekt innenfor rammene av læringsnettverk. De øvrige tjenestene på oppvekstområdet kan inviteres av barneverntjenesten både til å delta i et nettverk, men også til kun å engasjere seg i enkeltstående utviklingsprosjekt. Den enkelte kommune kan selv avgjøre hvorvidt øvrige tjenester også skal bidra økonomisk inn i samarbeidet med barneverntjenesten.

Slike prosjekt vil for eksempel kunne dreie seg om utviklingsarbeid og/eller forberedelsesarbeid for å etablere hensiktsmessige samarbeidsstrukturer ute i de enkelte kommunene. Med samarbeidsstrukturer menes i denne sammenhengen strukturer som må etableres for at de ulike instansene internt i en kommune kan samarbeide om konkrete utviklingsprosjekt. Det bør være et mål for arbeidet at slike strukturer bygger opp under et varig og godt samarbeid både før, under og etter den aktuelle prosjektperioden.

Nye rammer

I 2019 ble tiltaket utvidet til også å omfatte kommunenes arbeid med oppfølging og veiledning av fosterhjem.

Fra 2021 er det også åpnet for at barneverntjenester i nettverk kan invitere med andre tjenester på kommunenes oppvekstområde med i læringsnettverk. Målet med dette er å stimulere kommunene til å ta et helhetlig ansvar, gjennom å legge til rette for samarbeid mellom alle tjenestene som møter sårbare barn og deres familier.

Formål

Formålet med læringsnettverk er å legge til rette for samarbeid om kvalitetsutvikling og tiltak til barn og familier i behov av barnevernstjenester.

Læringsnettverk skal bidra til

  • utvikling av tiltak og tjenester som er tilpasset barn og familier i kommunen.
  • styrke samarbeid mellom tjenester slik at de i enda større grad kan dra nytte av hverandres kompetanse og ressurser.
  • Styrke kommunenes helhetlige arbeid med forsvarlige tjenester på oppvekstområdet

Målgruppe

Målgruppen for kommunale læringsnettverk er barnevernstjenester som ønsker å samarbeide om kvalitets- og tiltaksutvikling.

Sentrale samarbeidspartnere for nettverkene er Bufetat og kompetansemiljøer. Sistnevnte kan være forskningsmiljøer med god kunnskap om barnevernet, kunnskaps- og kompetansesentre på barnevernsområdet eller høyskoler og universitet. Statsforvalterne har en sentral rolle i etablering og oppfølging av læringsnettverk. I tillegg til å bistå kommuner i nettverk og motivere for deltakelse, forvalter Statsforvalter tilskuddsmidlene i til tiltaket.

Midler

Læringsnettverket samarbeider om konkrete utviklingsprosjekt, og kan søke Statsforvalteren om stimuleringsmidler. Det er avsatt midler i to potter til dette formålet; en pott til egeninitiert tematikk og en pott til utviklingsprosjekt som skal støtte kommunenes oppfølging og veiledning av fosterhjem.

I 2023 ble det tildelt hhv 22 millioner kroner til utviklingsprosjekt på fosterhjemsområdet og 10 mill. kroner til egeninitierte utviklingsprosjekt.

Hva skal læringsnettverkene gjøre?

Kommunene i læringsnettverkene skal:

  • Utvikle en overordnet plan for kompetanse- og kvalitetsutvikling i nettverket
  • Sette i gang utviklingsprosjekter med utgangspunkt i lokale risiko- og tilstandsvurderinger

Legge til rette for etablering og vedlikehold av fagmiljøer på tvers av kommunegrensene.Bufdir har utarbeidet retningslinjer som angir rammene for arbeidet i læringsnettverkene og gir føringer for tildeling av stimuleringsmidler til utviklingsprosjekter.

Retningslinjer for arbeidet med læringsnettverk finner du her.

Føringer for tildeling av stimuleringsmidler finner du her.

Kontakt

Ta kontakt dersom du har spørsmål om tiltaket eller kompetansesatsingen

kompetansesatsingen@bufdir.no