Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Personvernerklæring for Bufdir og Bufetat

Personvernforordninga (GDPR) gir deg ei rekkje rettar knytt til behandlinga av personopplysningane dine. Slik varetek Bufdir og Bufetat rettane dine.

Du kan endre innstillingane dine for cookies, les om personvern og bruk av cookies på bufdir.no.

Ansvar for personopplysningar

Behandlingsansvarleg

Direktøren i Bufdir og Bufetat er behandlingsansvarleg for all behandling av personopplysningar og særlege kategoriar av personopplysningar (sensitive personopplysningar) i direktoratet og etaten. Dette ansvaret inneber mellom anna å sørgje for at personopplysningar blir brukte og blir i samsvar med behandla regelverket.

Databehandlaravtalar

Bufdir inngår databehandlaravtalar med alle verksemder som behandlar personopplysningar på våre vegner. Dei kan ikkje behandle personopplysningane på andre måtar enn det som er avtalt med oss, og har same teieplikt som tilsette i Bufdir og Bufetat.

Rettar

Personvernforordningen gir deg bestemde rettar slik at du kan vareta personvernet ditt. Som behandlingsansvarleg skal Bufdir og Bufetat behandle personopplysningane dine i tråd med personvernforordninga og personopplysningslova.

Rett til innsyn

I samsvar med personvernforordninga artikkel 15 har du innsynsrett om alle opplysningar Bufdir og Bufetat behandlar om deg. Du kan be om ein kopi av alle opplysningar vi behandlar om deg og dessutan få vite kva opplysningar vi har lagra.

Det finst visse unntak frå innsynsretten som inneber at du ikkje får innsyn i personopplysningane dine sjølv om du ber om det. Unntaka gjeld i følgjande tilfelle:

 • Offentleglova §§ 18 - 27
 • Av omsyn til helsa di eller forholdet ditt til
  nære pårørande
 • Opplysningane er omfatta av lovfesta teieplikt
 • I strid med openberre og grunnleggjande private eller offentlege interesser å gi innsyn, medrekna omsynet til deg sjølv
 • Innsynet vil krenkje rettane og fridommane til andre

Bufdir og Bufetat er underlagt reglane i forvaltningslova om saksbehandling (fvl). Dersom du er part i ei sak kan du ha rett til å gjere deg kjend med dokumenta i saka og be om innsyn (fvl. § 18) med mindre unntaka kjem til bruk (§§ 18 flg. og 19).

Alle elektroniske førespurnader høyrer normalt set inn under arkivlova med forskrifter og vil omfattast av innsynsretten etter offentleglova. Dette inneber at e-postar, skjema og deltaking i nettmøte og bloggar derfor kan gjerast tilgjengeleg dersom det blir bede om innsyn.

Rett til korrigering

I samsvar med personvernforordninga artikkel 16 kan du be Bufdir og Bufetat rette opp personopplysningar vi behandlar om deg dersom dei er feilaktige eller du kan supplere opplysningane med tilleggsopplysningar. Du kan berre korrigere personopplysningar om deg sjølv dersom du kan sannsynleggjere at opplysningane er feilaktige og kva som er korrekt. Bufdir og Bufetat skal utføre retting snarast mogleg og normalt seinast innan éin månad.

Rett til sletting

I samsvar med personvernforordninga art. 17 kan du i enkelte tilfelle krevje at det slett personopplysningar om deg. Du kan krevje sletting av personopplysningane dine dersom:

 • Du har gitt samtykke til behandlinga av personopplysningar og trekkar samtykke tilbake
 • Opplysningane er henta inn ulovleg
 • Formålet med opplysningane er oppnådde

Det er viktig å merke seg at det finst visse unntak frå retten til sletting. Dersom unntaka kjem til bruk er Bufdir og Bufetat pålagt å lagre personopplysningane dine sjølv om du ber om sletting.

I følgjande tilfelle skal Bufdir og Bufetat lagre personopplysningar:

 • Lagring er nødvendig for arkivering i allmenhetens interesse, vitskaplege eller historiske forskingsformål eller statistiske formål
 • Lagring er nødvendig i samsvar med helselovgivinga
 • Lagring er nødvendig for å fastsetje, gjere gjeldande eller forsvare rettskrav
 • Begrensning av behandling av personopplysningar

I samsvar med personvernforordninga artikkel 18 kan du i nokre tilfelle be om at behandlinga av personopplysningane dine blir avgrensa. Viss du har rett til å krevje avgrensing skal du gjere det seinast innan ein månad. Dersom du har rett til å krevje avgrensing kan personopplysningane dine lagrast, men ikkje blir brukte til noko:

Dersom du meiner opplysningane vi har lagra om deg er feilaktige kan du krevje avgrensing. Som behandlingsansvarleg skal vi kontrollerer opplysningane dine og i mellomtida kan du krevje at behandlinga blir avgrensa.

Retten til avgrensing kan òg gi deg rett til å hindre at personopplysningar om deg blir sletta:

 • Dersom personopplysningane som blir behandla er ulovleg og skal slett, men du ønskjer at bruken av dei blir i staden avgrensa for at dei blir sletta
 • Når opplysningane ikkje lenger er nødvendige for formålet dei blei samla inn for men du har behov for opplysningane for å fastsetje, gjere gjeldande eller forsvare eit rettskrav og ønskjer derfor at dei blir lagra er viktig å understreke at Bufdir og Bufetat i enkelte tilfelle kan bruke personopplysningane dine sjølv om du har bede om avgrensing viss det følgjer av heimel i lov. Til dømes for å fastsetje, gjere gjeldande eller forsvare eit rettskrav eller for å verne ein annan persons rettar. Det kan òg vere nødvendig å behandle personopplysningane for viktige, allmenne interesser.

Bufdirs behandling av personopplysningar

Personvernregelverket berører alle delar av direktoratet med underliggjande etatar som behandlar personopplysningar. Bufdir/Bufetat skal sørgje for at det ligg lovleg behandlingsgrunnlag føre for denne behandlinga.

Bufdir og Bufetat skal i saksbehandlinga si mellom anna sørgje for rettar og plikter etter

 • barnevernslova
 • arkivlova
 • offentliglova
 • adopsjonslova
 • barneloven
 • lov om familievernkontor
 • eForvaltningsforskriften
 • forvaltningslova
 • helsepersonellova
 • ekteskapslova
 • rettferdsvederlagordninga

Grunnlova, menneskerettslege konvensjonar og Haag-konvensjonen er òg viktige rettskjelder for arbeidet til etaten.

Når samlar vi inn personopplysningar?

Bufdir og Bufetat samlar hovudsakleg inn personopplysningar i samband med saksbehandling av lovpålagde oppgåver:

I tillegg behandlar vi personopplysningar vedrørande

 • tilsette og andre oppdragstakarar
 • Innsynsbegjæring etter offentleglova
 • påmelding kurs eller seminar
 • abonnement på nyheitsbrev
 • jobbsøkjarar

Kva blir registrert når du sender brev til oss?

Når du sender brev til Bufdir og Bufetat går det til ei felles postadresse til Bufetats Senter for Administrasjon og Utvikling (BSA) i Tønsberg, Dokumentsenteret.

 • Dokumentsenteret får, opnar, sorterer og skannar post og fordeler ho deretter i importsentralen for journalføring som blir gjennomført av eitt av Bufetat sine andre dokumentsenter. Bufetat nyttar ePhorte som arkivsystem og saksbehandlingssystemet.
 • Systemet behandlar all innkommen post og all utgåande post og skal sørgje for at dokumenta har integritet, konfidensialitet og tilgjengelegheit.

Informasjonssikkerheit

Informasjonssikkerhet inneber at Bufdir/Bufetat behandlar all informasjonen vi får på ein sikker måte og i tråd med lovverket.

Det er spesielt tre forhold som er viktige i arbeidet vårt med informasjonssikkerheit:

 • konfidensialitet: at informasjonen er sikra mot innsyn frå uvedkomande
 • integritet: at informasjonen er korrekt, gyldig og fullstendig
 • tilgjengelegheit: at informasjonen er tilgjengeleg for autoriserte brukarar ved behov

Mearbeidere og andre som uføre oppgåver og tenester på vegner av Bufdir og Bufetat skal setje seg inn i tryggingsinstruks og underskrive eigne teielovnader.

Ung.no

Ung.no er drive av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og er ein offentleg informasjonskanal for ungdom mellom13 – 20 år. Personvernerklæring for ung.no.

Kontakt oss

Dersom du har nokre spørsmål om denne erklæringa eller vil utøve rettane dine etter personvernlovgivinga, kan du ta kontakt med oss:

Du har krav på svar utan ugrunna opphald, og seinast innan éin månad.