Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Om Foreldrehverdag

Foreldrehverdag er et tilbud fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til alle foreldre med barn fra 0-18 år.

Foreldrehverdag hjelper deg å forstå og kommunisere bedre med barnet ditt ved å

  • lære deg hvordan barn utvikler seg og hva de trenger
  • gjøre deg mer bevisst og trygg i foreldrerollen
  • gi deg trygge og kvalitetssikrede råd

Foreldrehverdag er artikler, filmer og podkast om tema som foreldre møter i hverdagen. Du finner oss også på Facebook

Du kjenner barnet best

Foreldrehverdag forsøker ikke å bestemme hvordan du skal ha det sammen med barnet ditt, men tar utgangspunkt i at du selv kjenner barnet ditt og familiesituasjonen din best.

Ved å tenke over hva du ønsker for barnet ditt, hva du synes er viktig å lære bort og hva du har med fra din egen oppvekst og kultur, kan du lære å se deg selv utenfra, samtidig som du ser barnet ditt innenfra.

Utviklet sammen med foreldre og fagpersoner

Foreldrehverdag er inspirert av International Child Development Programme (ICDP). Dette er et gruppetilbud som er utviklet for å støtte foreldre i samspillet med sine barn.

Foreldrehverdag lages i samarbeid med erfarne fagpersoner og foreldre. I tillegg til ICDP, bygger Foreldrehverdag på oppdatert kunnskap om barns utvikling.

Verdigrunnlaget til Foreldrehverdag.no er basert på FNs barnekonvensjon. Den slår fast at barn har rett til beskyttelse, deltakelse og til å få dekket grunnleggende behov.

Meir om grunnlaget

Forskningsbasert

Foreldrekvardag er basert på forskning innanfor fleire område:

  • kulturforståing
  • barn si utvikling, samspel og tilknytning
  • nevrobiologi
  • formidlingsteori

Kulturforståing

Barns grunnleggande behov (til dømes behov for kjærleik) er dei samme i alle kulturar, men utrykkast og møtast på forskjellige måtar. Som foreldre blir vi påvirka av dei førestellingane om barn som er typiske for den tida og kulturen vi lever i. Det kan gi utslag i korleis vi vel å oppdra barna våre.

Barn si utvikling, samspel og tilknytning

Barn er født sosiale, og søker kontakt og utveksling med andre heilt frå dei er født. Foreldrekvardag ønskjer å støtte, forsterke og vidareutvikle samspelet som allereie finnast mellom foreldra og barnet.

Her kan du lese meir om ulike måtar å vise barnet ditt kjærleik på.

Nevrobiologi

Nevrobiologisk forskning understrekar at hjernen ikkje er ferdigutvikla ved fødselen, men er det vi kallar bruksavhengig. Erfaringane barnet gjer seg, særleg de iførste åra, påverker kva for nervebaner i hjernen som blir forsterka og kva som som kan forsvinne.

Eit godt samspel mellom barnet og foreldra, eller ein annan omsorgsgjevar, aktiverer det biologiske fundamentet barnet er kome til verda med, slik at dette kan gi vekst og tilknytning.

Nevrobiologisk forskning har også vist at tidleg erfaring har tyding for barnet sin forutsetnad for å handtere eigne kjensler og reaksjonar (sjølvregulering). Utvikling av barnet si sjølvregulering er i starten avhengig av regulering frå ein omsorgsperson. Dette startar frå barnet sin første dag, når foreldra gir barnet mat eller hjelper det med å sovne (tilstandsregulering). Barn treng reguleringsstøtte i varierande grad gjennom oppveksten, vanlegvis til langt opp i 20-årene.

Formidlingsteori

Foreldre gjev ikkje barnet berre fysisk og emosjonell tryggleik. Dei har også ei pedagogisk rettleiande rolle, og formidlar kunnskap tilpassa barnet sitt utviklingsnivå. Barnet får støtte frå foreldra for å forstå blant anna sosiale og kulturelle normer slik at barnet blir i stand til å delta i felleskapet.

Fant du det du lette etter?