Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Fattigdom - veileder om arbeid for barn som lever i fattige familier

Fattigdom og levekårsutfordringer er komplekse problemstillinger som ofte handler om mer enn inntektssituasjonen i familien. Utfordringene har ikke kun én årsaksforklaring, og ansvar for løsninger og tiltak fordeler seg over flere fagområder, sektorer og tjenester. Derfor er det nødvendig med en bred og helhetlig tilnærming til fattigdomstematikken. En helhetlig og systematisk tilnærming med godt samarbeid mellom tjenester kan på sikt bidra til å lette på konsekvensene fattigdom har for utsatte barn og unge.

Om veilederen
Barns rettigheter og det offentliges plikter
Sist faglig oppdatert 26. januar 2023

Norge er et land hvor den generelle levestandarden er høy. Fattigdom og oppmerksomheten rundt den har imidlertid økt. At stadig flere barn og unge vokser opp med risiko for fattigdom, har konsekvenser for det enkelte barn og familien som opplever dette, men også for lokal- og storsamfunnet.

Fattigdom i Norge måles ikke med utgangspunkt i absolutte mål, men som et relativt fenomen. Relativ fattigdom handler ikke nødvendigvis om fysisk overlevelse eller mangel på grunnleggende materielle goder, men også om ulikheter i samfunnet;

«En person er fattig dersom vedkommende mangler ressurser til å delta i samfunnets aktiviteter og å opprettholde den levestandarden som er vanlig i dette samfunnet»
(Townsend, 1979:31).

Fattigdom blant barn i Norge er et uttrykk for mulighetsulikhet og ressursknapphet. Noen barn og unge har ikke de samme mulighetene og ressursene sammenlignet med andre fordi de vokser opp i fattige familier. Det kan gi redusert tilgang til å benytte ulike tilbud som finnes innenfor utdanning, fritid og arbeid. En oppvekst i fattigdom kan få konsekvenser for barns fremtid, og kan føre til utenforskap og marginalisering.

Fattigdom i barnefamilier rammer noen grupper mer enn andre. Husholdninger med barn i risiko for å erfare fattigdom tilhører ofte en eller flere av følgende grupper. Egenskaper ved gruppene kan forsterke hverandre.

Barn med enslige forsørgere
Barn med innvandrerbakgrunn
Barn i husholdninger med lav yrkestilknytning
Barn med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom
Barn i husholdninger hvor hovedinntektstaker har lav utdanning
Barn i husholdninger som mottar over halvparten av samlet inntekt gjennom offentlige overføringer

Foreldres utdanningsbakgrunn, økonomi, boforhold, fysiske og psykiske helse, forhold til rus og tilknytning til arbeidslivet påvirker hver og for seg barns levekår og livssjanser. Barn som vokser opp i fattige familier opplever ofte negative konsekvenser på disse områdene. Det er i tillegg en risiko for at barn som vokser opp i fattige familier selv havner i lavinntektsgruppen som voksne, og at fattigdom på denne måten nedarves.

Konsekvensene av å vokse opp i en fattig familie kan bli tyngre å bære for barn i familier som har hatt lav inntekt i en årrekke sammenlignet med barn i familier som har lav inntekt over en avgrenset periode. Foreldre kan ha større muligheter til å skjerme barna for fattigdom i kortere perioder.

Under finnes en oversikt over noen områder i barn og unges liv som påvirkes negativt av å vokse opp i fattigdom.

Bolig og nærmiljø
Helse
Skole
Sosiale fellesskap
Fritidsaktiviteter
Risiko for fattigdom

Det finnes flere måter å måle fattigdom på. Noen baserer seg på målbare egenskaper som inntekt, forbruk eller levekårsgoder. Andre mål baserer seg på subjektive opplevelser av å ha dårlig råd.

Statistikkverktøy
Forbruksbasert fattigdomsmål
Mangel på levekårsgoder som fattigdomsmål
Subjektive fattigdomsmål

Innsats mot fattigdom blant barn/barnefamilier omfatter flere områder. Det dreier seg om:

 • å bidra til å styrke og sikre familiens inntektsgrunnlag
 • å dempe negative konsekvenser av fattigdom for barna her og nå
 • langsiktig forebyggende arbeid for å motvirke at fattigdom videreføres når barna blir voksne

Utfordringene for barn og familier med lavinntekt er ofte sammensatte og krever bidrag fra mange aktører over tid. Det er derfor behov for en helhetlig kommunal innsats.

Kommunen er en lokal planmyndighet som skal ha en kommuneplan som omfatter samfunnsdel og arealdel. Kommunal planstrategi skal utarbeides hvert fjerde år og senest innen ett år etter at nytt kommunestyret er satt, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Hensikten er å drøfte kommunens strategiske valg knyttet til utvikling av kommunen som lokalsamfunn og som organisasjon, og å avklare planbehov for valgperioden.

For å sikre god planlegging mot fattigdom i barnefamilier, er det særlige hensyn og fagtemaer som må ivaretas. Blant disse er barn og unge, bolig og nabolag og folkehelse. Planstrategien er en plan for kommunens planlegging, og ikke en plan i seg selv.

En kartlegging av forhold knyttet til barns oppvekst vil kunne danne et utgangspunkt for diskusjon rundt hvilke tiltak det er behov for lokalt, og gi et grunnlag for å løfte fattigdom som tema til politisk ledelse i kommunen.

For å nå ut til målgruppen, må kommunen eller den aktuelle organisasjonen ha oversikt over hvilke barn som er i risiko for fattigdom og dårlige levekår, og hvilke behov de ulike gruppene har. En kartlegging vil synliggjøre omfang og utfordringer, men den bør også ta for seg hvilke innsatser kommunen eller organisasjonen allerede tilbyr målgruppen.

Hva er omfanget av fattigdom blant barnefamilier i kommunen? Er det behov for å iverksette ulike tiltak for å svare på eventuelle utfordringer?

For å danne et bilde av situasjonen for barn i familier med levekårsutfordringer kan man bruke flere metoder:

 • Innhente relevant statistikk (se tips til statistikkverktøy i forrige kapittel)
 • Gjennomføre intervjuundersøkelser blant kommunens ansatte
 • Gjennomføre intervjuundersøkelser på tvers av ansatte i ulike etater
 • Legge til rette for innspill fra barn og unge og deres foreldre (se tips til veiledning i kapittel om medvirkning med eksempel fra arbeidet med oppvekstplan i Kvam kommune)
 • Kartlegge kommunens samarbeid med frivillig sektor (se veiledning i kapittel om samarbeid med frivillig sektor)

Kommunal planlegging er et verktøy for lokal samfunnsutvikling. For å sikre administrativ og politisk forankring av kommunens arbeid med barn som vokser opp i fattigdom, er det viktig at tematikken tas inn i kommunens ordinære planverk. Forankring i planarbeid bidrar til struktur og gode rammebetingelser for kommunal innsats.

Tiltak rettet mot barn hører ofte hjemme i en kommunedelplan for oppvekst. Siden fattigdom i barnefamilier er et sammensatt problem, kan temaet tas opp i ulike delplaner avhengig av hvilke utfordringer som er identifisert i kommunens planstrategi. Tilstrekkelig kartlegging og analyse av lokale behov gir kommunen grunnlag til å foreta vurderinger om hvorvidt fattigdomstiltak inngår som del av eksisterende kommuneplan, eller det er behov for en særskilt handlingsplan mot fattigdom.

God planlegging handler om å legge til rette for varig endring. Gjennom helhetlig lokal planlegging kan kommunen utnytte de tilgjengelige virkemidlene og ressursene effektivt.

Tips til planlegging for helhetlig innsats
Hva må til for å lykkes?
Råd for utarbeiding av handlingsplan mot fattigdom
Nyttige verktøy og videre veiledning

Å sikre god medvirkning fra innbyggerne i kommunene har mange positive effekter både på samfunnsnivå og for menneskene som medvirker. Når barn, ungdom og voksne får medvirke, kan det bidra til at beslutningene i kommunen blir bedre og mer målrettet personene de gjelder for.

I arbeid mot fattigdom i barnefamilier er det viktig å lytte til barn, unge og familiers erfaringer og synspunkter knyttet til hvilke utfordringer og behov de har, og hvordan ulike tiltak og tjenestetilbud bør utformes for å møte disse. Stat og kommune har et spesielt ansvar overfor utsatte grupper, som ikke alltid har de samme ressursene som andre til å fremme sine ønsker og behov.

Medvirkning kan bidra til at:

 • Beslutningene i kommunene blir bedre
 • De som blir berørt blir hørt
 • De folkevalgte blir bedre i stand til å være gode representanter for innbyggerne
 • Det blir enklere å gjennomføre vedtatte tiltak

Alle barn har rett til å bli hørt og deres synspunkter skal tas med i vurderinger ut fra barnets alder og modenhet. Dette kommer frem av Grunnloven § 104 og Barnekonvensjonens artikkel 12, og retten til medvirkning er universell. Det vil si at den gjelder alle barn, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne, bosted eller foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Veileder om involvering av barn og unge i medvirkningsprosesser

Bufdir har utviklet en veileder med overordnede prinsipper og råd om hvordan barn og unge kan involveres i medvirkningsprosesser på systemnivå. Medvirkning på systemnivå handler om barn og unges mulighet til å påvirke utformingen av tilbud og tiltak, og på denne måten være aktive samfunnsdeltakere. Målgruppen for veiledningen er ansatte i statsforvaltningen, fylkeskommuner og kommuner, og veilederen inneholder:

 • Beskrivelse av retten til medvirkning generelt
 • Ulike tilnærminger og prinsipper for gode medvirkningsprosesser på systemnivå
 • Sjekkliste for hvordan man kan ivareta disse prinsippene
 • Tips til ressurser

Les veilederen "Prinsipper og råd: Barn og unges medvirkning på systemnivå"

Ungdomsråd

I henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling, er alle som utarbeider planer pålagt å tilrettelegge for medvirkning fra barn og unge som er eller kan bli berørt.

Les mer om hvordan man kan ivareta barn og unges interesser i planlegging og byggesaksbehandling i veileder for barn og unge i plan og byggesak.

Eksempel: Ung medvirkning i arbeidet med kommunedelplan i Kvam

Fattigdom i barnefamilier er et sammensatt problem, og arbeid for å motvirke dette kan ikke overlates til en sektor alene. For å sikre at barn og unge som lever i fattige familier får rett hjelp til rett tid, er samarbeid på tvers av sektorer og tjenester ikke bare smart, men nødvendig.

Å arbeide på tvers av sektorer gir mulighet for å lære om andre fagområder og skaffe oversikt over hvilke ressurser andre tilbyr. Behovet for samarbeid varierer. Noen ganger er det tilstrekkelig å vite hva andre tjenester gjør, andre ganger er det nødvendig å lage felles planer for å løse utfordringene sektorene står overfor. Samarbeid mellom sektorer og tjenester kan gjøres på forskjellige nivåer.

Eksempel: Helhetlig tjenestetilbud ved Knutepunkt Strømsø i Drammen

I august 2022 trådte nye bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan i kraft som et resultat av endring i 14 velferdstjenestelover. Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal veileder, «Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier», som beskriver lovendringene nærmere.

Les veileder om samarbeidsbestemmelsene (Helsedirektoratet.no)

Veilederen inneholder veiledning om samarbeid på systemnivå, samarbeid på individnivå, samordningsplikt for kommunen, retten til barnekoordinator, individuell plan og om veilednings-, oppmerksomhets- og taushetsplikt. Målgruppen for veilederen er velferdstjenester omfattet av lovendringene.

Omfanget av frivillig innsats og deltakelse i Norge er stort. Gjennom sine aktiviteter supplerer frivillige organisasjoner kommunenes tilbud til barn og unge. Bredden av frivillige lag og foreninger er en ressurs som kan bidra inn i arbeidet mot fattigdom i barnefamilier på flere måter. Deltakelse i frivilligheten kan fremme inkludering, trivsel, tillit og mestring.

Frivillige lag og foreninger skaper sosiale møteplasser der man utvikler vennskap, nettverk, formell og uformell kunnskap, sosial kapital og kunnskap om demokratiske prosesser. Dette bidrar til positive relasjoner i lokalmiljøet for barn, unge og deres familier.

Fritidserklæringen er en intensjonsavtale mellom regjeringen, kommunene og frivilligheten med mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet. Fritidserklæringen bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon, som sier at alle barn har rett til fritid og lek, og til å delta i kunst- og kulturliv.

Erklæringen ble første gang signert i 2016, og på nytt 11. august 2022. Ved resigneringen sluttet flere departementer og organisasjoner seg til erklæringen. Partene skal sammen jobbe for at alle barn og unge får delta i en organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn.

Gjennom deltagelse i sosiale aktiviteter får barn og unge andre erfaringer og læringsbetingelser enn det som skjer på skolen eller i mer uformelle situasjoner. En rekke kommuner, idrettslag, fritidsklubber samt frivillige og ideelle organisasjoner arbeider allerede godt med å inkludere barn og ungdom i sine tilbud. En viktig del av arbeidet med Fritidserklæringen går ut på å formidle gode lokale eksempler på hvordan kommune og frivillighet kan samarbeide om å sikre alle barn og unge mulighet til å delta i organiserte fritidstilbud, uavhengig av familieøkonomi.

Lokale fritidserklæringer
Nettverk for unges fritid og medvirkning

Barn og unge i familier med lav inntekt deltar i mindre grad i organiserte aktiviteter enn andre. For at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, kreves innsats og samarbeid på tvers av tjenester og sektorer. Det finnes ulike grep en kommune, i samarbeid med frivilligheten, kan ta for å inkludere flere barn og unge i fritidsaktiviteter. Her presenteres noen tips om hvordan tilrettelegge for en mest mulig inkluderende praksis i kommunen.

Hvordan etablere et fritidstilbud for alle barn og unge i din kommune
Fritidsklubb og åpne møteplasser
Informasjon om fritidsaktiviteter
ALLEMED
Barrierefri fritid
Frivillig hjelp og støtte til familier

Frivillig sektor tilbyr og supplerer tilbud det offentlige ikke leverer på ulike områder. Den frivillige innsatsen er avgjørende for å skape gode lokalsamfunn, og mangfoldet av organisasjoner bidrar til samvær og trivsel, fellesskap og stedsidentitet.

Frivillig sektor er en viktig aktør innenfor kommunenes integreringsarbeid. For å inkludere flere barn og unge, som ikke selv oppsøker miljøer i frivillige lag og foreninger, er det viktig at kommunene utvikler gode tilretteleggerfunksjoner for styrke dialog og samskaping med frivilligheten.

Potensialet i et godt samarbeid mellom kommune og frivillig sektor er stort. Samhandling mellom kommune og lokal frivillighet kan likevel bli bedre mange steder i Norge. Det er behov for:

 • Mer strukturelt samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor
 • Flere felles møteplasser

Under står oppsummert noen momenter om hvorfor et tettere samarbeid med frivillig sektor er viktig.

Verdien av en aktiv fritid
Barrierer for deltakelse
Frivillig innsats bidrar til et mer inkluderende samfunn
Tilpasset lokal frivillighetspolitikk

Forankring av frivillig sektors rolle i kommunens planer kan styrke arbeidet med å fremme gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Frivillighetspolitikk kan inkluderes i kommuneplanens samfunnsdel og aktuelle kommunedelplaner, for eksempel knyttet til oppvekst, barn og unge.

For at frivillighetspolitikken skal bli relevant må den utvikles i dialog med frivilligheten. Kommuner som har en frivillighetspolitikk, har tettere dialog med frivillig sektor og bedre forutsetninger for å utveksle informasjon samt utvikle og etablere samarbeidsrelasjoner.

En kommunal frivillighetspolitikk som beskriver hvordan kommunen skal forholde seg til frivillig sektor vil fremme samskaping mellom kommune og frivillighet.

Få kommuner har etablert en politikk som beskriver kommunens forhold til frivilligheten på systemnivå. Dette forekommer til tross for at frivilligheten, lokalt og nasjonalt, ofte utpekes som en sentral aktør som kan bidra til å løse felles samfunnsutfordringer, som for eksempel arbeid mot fattigdom i barnefamilier.

Møteplasser
Inkluderende møteplasser
Felles samhandlingsarenaer
Bistand til kommuner
Nyttige ressurser

Her finner du tips til nyttige verktøy og ressurser som kan tas i bruk i arbeidet med tilbud for barn og unge. Verktøyene omfatter ulike innsats- og samfunnsområder som berøres av levekårs- og fattigdomsutfordringer.

Forebygging
Barnehage og skole
Bolig
Deltakelse og inkludering
Fritid
Helse
Jobb for ungdom

Tilskuddsordninger er ett av flere virkemidler det offentlige tilbyr for å gi tilbud til målgrupper, sikre drift av frivillige organisasjoner og gjennomføre prioriterte mål. Gjennom ulike tilskuddsordninger gis barn og unge mulighet til å delta og utvikle seg i samfunnet. Økt deltakelse gjennom utbredte tilbud kan på sikt bidra til å gi utsatte grupper bedre levekår.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) forvalter samlesiden, tilskudd.no, som gir en helhetlig oversikt over tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på.

Tilskuddsordningene i oversikten under er sortert etter sentrale innsatsområder i to av regjeringens strategier for barn og unge som lever i fattige familier - Barn som lever i fattigdom (2015-2017) og Like muligheter i oppveksten (2020-2023).

Forebygge ved å styrke utsatte barnefamilier
Gjennomføring av utdanningsløp
Deltakelse og inkludering
Et godt helsetilbud for alle barn og unge
Inkludering i arbeidslivet
Oversikt over kilder