Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Prinsipper og råd: Barn og unges medvirkning på systemnivå

Denne veiledningen handler om hvordan du kan involvere barn og unge i medvirkningsprosesser på systemnivå. Målgruppen for veiledningen er ansatte i statsforvaltningen, fylkeskommuner og kommuner.

Veiledningen inneholder

  • beskrivelse av retten til medvirkning generelt
  • ulike tilnærminger og prinsipper for gode medvirkningsprosesser på systemnivå
  • sjekkliste for hvordan man kan ivareta disse prinsippene

Sjekklisten kan være nyttig når barn og unge som gruppe skal involveres i utredninger og i beslutninger knyttet til utvikling av tiltak, i høringer og i forbindelse med tjenesteutvikling. Det kan også være aktuelt i statlig utvalgsarbeid knyttet blant annet til regelendringer og forslag til nye lover.

Se egen veileder for kommunale og fylkeskommunale ungdomsråd knyttet til lovpålagte medvirkningsordninger som følger av forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

Sjekklisten omhandler ikke rettslig eller administrativ saksbehandling på individnivå.

Sist faglig oppdatert 29. september 2021

Barns rett til å bli hørt og at deres mening skal tillegges vekt, i overensstemmelse med deres alder og modenhet, er nedfelt i Grunnlovens § 104 og følger av Barnekonvensjonens artikkel 12. Barnekonvensjonen er innarbeidet i norsk lov gjennom menneskerettsloven, og den har en spesiell status ved at den går foran andre norske lover dersom de står mot hverandre.

Offentlige myndigheter har dermed en plikt til å lytte til barn og til å vektlegge det barn formidler når beslutninger som berører dem skal fattes. Dette gjelder for enkeltbarn i enhver rettslig eller administrativ saksbehandling som angår barnet, og for grupper barn i forbindelse med forhold som berører dem generelt. Denne retten er universell og gjelder alle barn, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne, bosted eller foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Barn og unges medvirkning kan bidra til betydelige og langsiktige fordeler for barn og samfunnet.

Ivaretar barns menneskeverd
Bedre grunnlag for vedtak, tjenesteutvikling og politikkutforming
Styrker tilgang til andre rettigheter
Fremmer myndiggjøring
Fremmer demokratisk inkludering

Video: Ungdomsråd og medvirkning

Offentlige myndigheter og tjenesteytere, eller andre aktører som frivillige organisasjoner eller forskningsinstitusjoner, kan benytte ulike tilnærminger for å sikre barns medvirkning på systemnivå. Disse tilnærmingene er langt fra gjensidig utelukkende, og kan bygge på hverandre.

Konsultasjon
Samarbeid og partnerskap
Initiert og styrt av barn og unge

FNs barnekomité, som overvåker etterlevelse av Barnekonvensjonen, har slått fast at artikkel 12 utgjør et av de fire overordnede prinsippene i konvensjonen - de andre er retten til ikke-diskriminering, retten til liv og utvikling, og prinsippet om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Retten til å si sin mening og bli hørt er derfor ikke kun en rettighet i seg selv, men må tas hensyn til ved fortolkningen og gjennomføringen av alle andre rettigheter.

Barnekomiteen har også uttalt seg om hvilke grunnleggende krav som må være oppfylt i arbeidet med å involvere barn og unge. Komiteen er tydelig på at symbolske tilnærminger, som begrenser barns mulighet til å gi uttrykk for sine synspunkter, eller som gir barn rett til å bli hørt, men som unnlater å ta behørig hensyn til deres synspunkter ikke er reel medvirkning.

Komiteen er også tydelig på at manipulering av barn fra de voksnes side, der barna blir fortalt hva de kan si, eller der barna utsetter seg for risiko ved å delta, ikke er etiske framgangsmåter og ikke kan forstås som gjennomføring av artikkel 12.

Medvirkningsprosesser med barn og unge skal være:

Åpne og informative
Frivillige
Basert på respekt
Relevante
Barnevennlige 
Inkluderende
Støttet av opplæring
Sikre og sensitive med hensyn til risiko
Etterrettelige

Barn og unge som gruppe kan involveres i utredninger og i beslutninger knyttet til utvikling av kommunale eller statlige tiltak, i høringer og i forbindelse med tjenesteutvikling. Det kan også være aktuelt i statlig utvalgsarbeid knyttet blant annet til regelendringer og forslag til nye lover.

Bufdir anbefaler faste og representative strukturer for å involvere barn og unge på systemnivå så langt det lar seg gjøre. Slike strukturer kan være faste brukerråd, faste møtestrukturer, regionale eller nasjonale nettverk av barn og unge, og lignende.

Her er en sjekkliste som kan være til hjelp for å ivareta prinsipper for god medvirkning når man involverer barn som gruppe gjennom enkeltmøter, gjentagende møter eller samlinger over flere dager.

Prinsippene for barn og unges medvirkning handler derimot først og fremst om hvilke holdninger vi har til barn og unge, og deres synspunkter. Reell medvirkning innebærer mer enn å kun lytte til barn og unge, men å på alvor vurdere deres perspektiver og meninger i den helhetlige beslutningsprosessen. Det er viktig å være bevisst på den faktiske innflytelsen barn og unge kan ha i ulike prosesser og hvordan deres synspunkter veies opp mot andre hensyn.

Digitale medvirkningsprosesser

I løpet av covid 19-pandemien ble mange medvirkningsprosesser med barn og unge overført til digitale fora. De samme prinsippene for barn og unges medvirkning gjelder også for digitale møter. Det er særskilt viktig å tenke på inkludering og tilrettelegging, slik at prosessen i seg selv ikke blir ekskluderende. Når man ikke møtes fysisk, kan det være spesielt krevende å bli kjent og sikre at alle føler seg hørt og tatt på alvor. Da er det viktig med god møteledelse, der man avklarer forventninger, roller og kjøreregler. Det er en rekke verktøy som kan benyttes for å få til gode og interaktive prosesser digitalt. Man kan dele i grupperom med fasilitatorer for hver gruppe, holde avstemninger og drøfte prioriteringer i plenum. Selv om man møtes digitalt, er det mulig å inkorporere morsomme aktiviteter og leker for å bli kjent med hverandre.

Når man møtes digitalt, kan det dukke opp nye utfordringer knyttet til sikkerhet som krever vurdering av hvilken digital plattform som benyttes, bruk av video, opptak og lagring av data, samt risiko for at ukjente deltagere kommer seg inn i møtet.

Dette bør du tenke på i forkant av en medvirkningsprosess:

Hensikt og mål
Tid og ressurser
Kompetanse
Rekruttering og inkludering
Tilrettelegging
Sikkerhet og hensyn til risiko
På barn og unges premisser
Informasjon og forventningsavklaring
Valg av metode
Formidling og transparens
Evaluering og oppfølging
Etterrettelighet