Likestillings- og diskrimineringslova
Utgreiingsinstruksen
Sist faglig oppdatert 21. september 2020