Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Omsorgssvikt eller funksjonsnedsettelse? – veileder

Det er ikke alltid lett å vite om barnets væremåte eller atferd skyldes omsorgssvikt eller nedsatt funksjonsevne, eller begge deler i samspill. Barn som er utsatt for omsorgssvikt og overgrep, kan utvikle avvikende væremåter.

Hovedmålet med denne informasjonen, er å gi hjelp til å kunne skille mellom symptomene på omsorgssvikt og funksjonsnedsettelse.  Barn med nedsatt funksjonsevne, som blir utsatt for omsorgssvikt, skal ikke bli oversett fordi man tilskriver symptomene på omsorgssvikten til funksjonsnedsettelsen. Man skal heller ikke stigmatisere foreldre feilaktig, i de tilfellene der konsekvenser av funksjonsnedsettelse kan forveksles med omsorgssvikt. Barn kan ha tilsynelatende like symptomer, men symptomene kan ha ulik årsak. Motsatt kan samme årsak/sykdom gi forskjellige symptomer hos ulike individer.

Sist faglig oppdatert 26. februar 2020

Barnevernets ansatte bør  ha kompetanse som gjør dem i stand til å vurdere når de skal involvere andre faggrupper. Terskelen for å involvere andre faggrupper bør være lav. Helsemessige vurderinger skal gjøres av helsepersonell, og deres vurderinger knyttet til helse og medisinske diagnoser er av avgjørende betydning.

Når du møter barn og unge med avvikende utvikling bør alle mulige årsaker til barnets avvikende væremåte vurderes og eventuelt utredes. Er disse atferdstrekkene er knyttet til funksjonsvansker hos barnet, og/eller er de reaksjoner på omsorgssvikt/overgrep?

  • For eksempel vil udiagnostisert hørselshemming, utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser , ADHD eller Tourettes syndrom kunne forveksles med typiske reaksjoner på omsorgssvikt/overgrep.
  • Barnet bør observeres på ulike arenaer/sammen med ulike personer. Det bør benyttes både barnevernsfaglig og medisinsk/psykologisk kompetanse.

Når du skal vurdere barnets omsorgssituasjon og behov for tiltak, må du blant annet kartlegge barnets fungering og behov. Tegn til avvikende utvikling hos barnet kan være ett (av flere) kriterier for at barnevernet setter inn tiltak.

Tegn til funksjonssvikt hos sped- og småbarn
Utredning: barnevernets samarbeid med relevante instanser
Innhente informasjon
Dersom andre instanser ikke er koblet inn
Dersom barnet allerede er utredet
Ikke alle er tilstrekkelig utredet
Sist faglig oppdatert 26. februar 2020
Autismespekterforstyrrelser
Synshemming
Hørselshemming
Utviklingshemming
ADHD
Tourettes syndrom (TS)
Celebral parese (CP)
Fremadskridende hjernesykdommer
Sjeldne funksjonshemminger
Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME)
Sist faglig oppdatert 26. februar 2020