Dersom familien skal flytte innad i Norge, bør barnevernstjenesten melde fra om dette til politiet i sin kommune straks de får kunnskap om flyttingen. Politiet kan da kontakte lokalt politi i kommunen som familien skal flytte til, som kan gjøre nødvendige sikkerhetsvurderinger før familien ankommer.

Samarbeid mellom ulike politikontorer kan forhindre at barnet tas med til utlandet som en del av flyttingen. I tillegg bør barnevernstjenesten straks de får beskjed om at familien skal flytte melde saken til barnevernstjenesten i kommunen familien flytter til. Hvis familien flytter til utlandet med et barn som barnevernstjenesten er bekymret for, kan barnevernet kontakte Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1996 i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Sentralmyndigheten kan bistå med å varsle kompetente myndigheter i vedkommende land om bekymringen, og opprette kontakt mellom myndighetene i de respektive landene for samarbeid om beskyttelse av barnet.

Dette gjelder også om familien kun oppholder seg midlertidig i utlandet. I hvilken grad man får til et samarbeid med utenlandske myndigheter vil avhenge av hvilke land familien befinner seg i. Sentralmyndigheten kan gi barneverntjenesten informasjon og veiledning om landet har tiltrådt Haagkonvensjonen 1996, men kan også bistå barnevernstjenestene der det aktuelle landet ikke er tilsluttet konvensjonen.