Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ledsagerbevis - Veiledende nasjonale retningslinjer

Ordningen skal være et virkemiddel for økt deltakelse og likestilling i samfunnet ved at personer med funksjonsnedsettelse som har behov for det, får å ha med seg ledsager uten ekstra kostnader.

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med en funksjonsnedsettelse som ventes å ha en varighet av minst 2 år.

Ordningen med ledsagerbevis vedtas av kommunen. Ledsagerbevis utstedes av søkers bostedskommune, men er gyldig for hele landet på de stedene ordningen aksepteres.

Sist faglig oppdatert 01. desember 2023

Med funksjonsnedsettelse menes tap eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette omfatter både fysiske, psykiske og kognitive funksjoner.

Ledsager er den, eller de, som bistår personen med funksjonsnedsettelse. Hvem som er ledsager, kan variere fra gang til gang.

Ledsagerbeviset gir vanligvis rett til å ha med seg én ledsager, men dersom behovene til personen som søker om ledsagerbevis tilsier at det er nødvendig med to ledsagere, kan dette innvilges.

Et ledsagerbevis er et kort som utstedes til personer med en funksjonsnedsettelse som har søkt om ordningen, og som fyller vilkårene for å få ledsagerbevis. Ledsagerbeviset kan være digitalt eller et fysisk kort.

På ledsagerbeviset skal det framgå hvem som har fått innvilget ledsagerbevis (inkludert et bilde av personen), gyldighetsdato, hvilken kommune som har utstedt beviset, og hvor mange ledsagere personen har rett til å ha med seg. Det bør ikke kreves gebyr for utstedelse av ledsagerbevis.

Ledsagerbeviset skal gi den som ledsager personen med funksjonsnedsettelse gratis adgang til kultur- og fritidsarrangementer og transportmidler som personen med funksjonsnedsettelse ikke ville kunne deltatt på/benyttet uten assistanse fra ledsager(e).

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis, dersom behovet er dokumentert. For barn under skolealder må det dokumenteres at barnet har et større ledsagerbehov enn det som hadde vært tilfelle dersom barnet ikke hadde en funksjonsnedsettelse, og at det derfor påløper ekstrautgifter, sammenlignet med jevnaldrende som deltar på samme type aktiviteter. Det betyr at det er barn med et særlig omfattende assistansebehov som til vanlig vil kunne tildeles ledsagerbevis helt fra småbarnsalder av.

Høy alder alene er ikke nok til å kvalifisere for ordningen. For alle aldersgrupper er det en forutsetning at det foreligger en funksjonsnedsettelse som oppfyller varighetsvilkåret satt i formålsbestemmelsen for ordningen (punkt 1 om “Formål”).

Personen med funksjonsnedsettelse søker bostedskommunen på fastsatt skjema om å få innvilget ledsagerbevis.

Ved behov kan kommunen innhente uttalelse om søkers behov fra fastlege, spesialisthelsetjeneste, psykolog, offentlig godkjent helseinstitusjon, eller kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Søknadsskjema for ledsagerbevis skal være lett synlig på kommunens nettsider.

Ved utstedelse av beviset vurderer kommunen hvor lenge beviset skal være gyldig. Beviset kan gis tidsbegrenset eller ikke tidsbegrenset.

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som aksepterer ordningen. Symbol for ledsagerbevis bør settes opp på steder som aksepterer ordningen. Ordningen er landsdekkende og kan brukes i alle kommuner som har vedtatt ordningen.

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis er et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Eventuell klage sendes kommunen og kan påklages til det kommunale klageorgan.